KJELLER:

Kjeller er Norges desidert største allmennflyanlegg og huser om lag 125 småfly og veteranfly.
Kjeller er Norges desidert største allmennflyanlegg og huser om lag 125 småfly og veteranfly.

Ett ord får Senterpartiet til å reagere i Kjeller-saken

- Akkurat nå er det hele uvisst, og jeg forstår godt stresset som er i småflymiljøet på Kjeller, sier Liv Signe Navarsete.

Publisert Sist oppdatert

Senterpartiet er ikke fornøyd med at Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide bruker ordet «eventuelt» når det gjelder å sikre Kjellers flyhistorie. De ber Stortinget vedta en sterkere forpliktelse. 

Les også: Ser lyst på Kjellers flyhistoriske fremtid

Ferskt stortingsforslag

Det var som svar på et spørsmål fra Senterpartiets Jenny Følling tidligere i år at Eriksen Søreide svarte «Om det eventuelt skal settes av areal til det flyhistoriske miljøet og forsvarshistoriske føremål må dermed inngå i en helhet….»

Senterpartiets Stortingsrepresentanter Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad står bak et ferskt stortingsforslag som er tredelt:

1) Stortinget ber regjeringen sikre at det i tråd med utenriks- og forsvarskomiteens føringer i forbindelse med behandlingen av Forsvarets langtidsplan (Innst. 62 S (2016–    2017)) settes av nødvendig areal for ivaretakelse av Kjellers fly- og forsvarshistoriske betydning. 

2) Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge frem en plan for Stortinget for hvordan staten kan bidra til at de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller blir  ivaretatt. 

3) Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om en varig løsning for småflytrafikken i Oslo-området. Inntil en slik plan foreligger, må regjeringen medvirke til at minst 1 000 meter av dagens landingsbane på Kjeller består.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete mener Kjeller flyplass er for viktig til å selges ut.
Senterpartiets Liv Signe Navarsete mener Kjeller flyplass er for viktig til å selges ut.

Dårlig tid

- Det hastet med å fremme forslaget fordi fristen nå gikk ut for forslag i denne sesjonen. Og det haster både for småflyvirksomheten i dag og det kultur- og flyhistoriske miljøet på Kjeller at dette blir ivaretatt før områdene båndlegges for andre formål, sier Liv Signe Navarsete til Flynytt.

Hun påpeker at Kjeller-miljøet har en stolt og flott historie.

- Ikke minst som flyplass er den alt for viktig til at den bare skal selges ut. Saken fortjener en debatt , og jeg håper en slik debatt kan komme innen en måneds tid, og at den kan gi flertall for en retning for Kjeller. Akkurat nå er det hele uvisst, og jeg forstår godt stresset som er i småflymiljøet på Kjeller.

- Dere sier en god del om viktigheten av å bevare allmennflymiljøet. Var denne saken på bordet da du selv satt som samferdselsminister for noen år siden?

- Nei, det var ingen sabelrasling omkring temaet den gangen. Fornebu var for lengst nedlagt, men allmennflygingen hadde en arena på Kjeller, det var ikke noe snakk om å legge ned Kjeller da. Men det har heller ikke skjedd noe siden, småflyene har hatt sine fasiliteter, og det har ikke vært oppfattet som noe press før signalene om salg og bruksnedring nå er kommet, sier Navarsete og legger til:

- Hvis man fjerner infrastrukturen for småflyene nå, må den i så fall bygges opp igjen, det er ingen god løsning.

Vil forplikte Stortinget

Kjeller flyplass har en rik historie. Dette bildet er tatt i 1932.
Kjeller flyplass har en rik historie. Dette bildet er tatt i 1932.

I bakgrunnen som følger forslaget går de tre representantene ganske detaljert inn på Kjellers verdi; både i historisk sammenheng og som en viktig GA-arena for det som ble borte med Fornebus nedleggelse i 1998.

De henviser til formuleringen fra Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité i behandlingen av Langtidsplannen for Forsvaret og Kjellers rolle: «Komiteen legger til grunn at Kjellers forsvarshistoriske betydning ivaretas i samarbeid med Skedsmo kommune.»

«Forslagsstillerne mener det i tråd med utenriks- og forsvarskomiteens føringer i forbindelse med behandlingen av Forsvarets langtidsplan må settes av nødvendig areal for ivaretakelse av Kjellers fly- og forsvarshistoriske betydning.», skriver de tre representantene blant annet.

Da Sps Jenny Følling i vinter et skriftlig spørsmål etterlyste nærmere svar fra Forsvarsministeren, fikk hun som svar den nevnte formuleringen som Sp mener er alt for vag og uforpliktende.

Les også: Første del av Kjeller er solgt

- Har verneverdi

De tre SP-reprsentantene henter denne beskrivelsen av         kulturmiljøet på Kjeller fra Landsverneplanen for Forsvaret: 

«Kjeller var sentral i opprettelsen og utviklingen av et eget norsk flyvåpen og har derfor stor militærhistorisk verdi. Etablissementet har en rekke bygningstyper som forteller om sentrale utbyggingsperioder. I Norge står svært få bygninger og helhetlige miljøer tilbake fra Luftforsvarets tidlige periode. Bygningsrekken langs veien er et kjennetegn ved etablissementet som gjenspeiler dets historiske opprinnelse og utvikling. Miljøkvaliteten ligger særlig i strukturens fasade mot veien. Boligene i Gladbakkveien utgjør sammen med alléen en verneverdig helhet med arkitektonisk verdi og militærhistorisk interesse. Kjeller gård er knyttet til etableringen av flyplassen og flyskolen, og har i tillegg verneverdi i landskapsmessig og lokalhistorisk sammenheng.»

De skriver videre i bakgrunnen for forslaget til Stortinget: «Kjeller-miljøet er altså med sin 100-årige historie det eldste kulturmiljøet i landet for ivaretakelse av gammel kunnskap om restaurering, vedlikehold og operasjoner med flygende veteranfly. Kjeller har spesielt stor betydning med sin industri-, forsvars- og samferdselshistorie. Flyfabrikken på Kjeller produserte 180 fly i perioden 1913 til 1940. Det unike veteranflymiljøet på Kjeller har arbeidet i en årrekke med ivaretakelse, formidling og bruk. Det er viktig å ta vare på og sikre vern av luftfartøy i Norge.

- Nasjonalt ansvar

Foreløpig kartlegging viser at det er store hull i den nasjonale luftfartshistorien.

Det ble høsten 2016 igangsatt arbeid med en verneplan for luftfartøy i Norge. I dialog med de nasjonale museene skal det identifiseres objekter som må ivaretas, og som det søkes om bidrag til for ivaretakelse og bruk.

Kjeller som flyplass er foreløpig ikke verdsatt eller kartlagt som kulturminne, ei heller har flyplassen vern som reflekterer dagens kulturverdi eller kunnskap om området.

Forslagsstillerne mener det er viktig at dette gjøres. De vil videre fremheve at ivaretakelsen av Kjeller bør være et nasjonalt ansvar, og at dette blant annet kan sikres gjennom innsats fra antikvariske myndigheter og Forsvarsdepartementets ansvar for sektorens kulturminner.»

- For tidlig

Flynytt har forsøkt å komme i kontakt med forsvarsminister Ine Marie Søreide for en kommentar. 

Underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementets informasjonsavdeling henviser til skriftlig svar gitt til Stortinget om dette:

«De føringer som Stortinget har gitt ifm. behandlingen av langtidsplanen vil naturlig nok følges opp. Det er imidlertid for tidlig å si noe om hvordan nevnte føringer for Kjeller skal realiseres i en konkret løsning. Først må aktuelle alternativer utredes i samarbeid med andre interessenter. Skedsmo kommune er her en sentral aktør.»

Les mer om Kjeller-saken HER

Powered by Labrador CMS