Småflyplassaken:

Opprinnelig var planen at Kjeller flyplass skulle stenge innen utløpet av 2023. Forsvaret har imidlertid, i lys av endret fremdrift i Lillestrøm kommunes planprosess og ut fra Forsvarets egne behov, besluttet at aktiviteten på Kjeller kan opprettholdes til 2026. Hva som så vil skje, er uvisst. Foto: Torkell Sætervadet
Opprinnelig var planen at Kjeller flyplass skulle stenge innen utløpet av 2023. Forsvaret har imidlertid, i lys av endret fremdrift i Lillestrøm kommunes planprosess og ut fra Forsvarets egne behov, besluttet at aktiviteten på Kjeller kan opprettholdes til 2026. Hva som så vil skje, er uvisst. Foto: Torkell Sætervadet

Småflyplassaken: Ny rapport gir ingen entydig anbefaling

... Men samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener den styrker grunnlaget for det videre arbeidet med å finne en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området.

Publisert Sist oppdatert

Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet ulike alternativer for en permanent løsning i den langdryge småflyplassaken. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

–Rapporten gir ikke en entydig anbefaling, men den styrker grunnlaget for det videre arbeidet med småflyplassaken, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Allmennflymiljøet på Østlandet har vært i skvis helt siden Fornebu ble nedlagt i 1998. Det har vært gjort flere forsøk på å komme opp med en permanent løsning, men hittil har man ikke lykkes.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Arbeiderpartiet
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Arbeiderpartiet

Jakten på en permanent løsning

Arbeidet har tatt utgangspunkt i rapporten Utredning av permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet, som ble utarbeidet av Oslo Economics og Vista Utredning på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i 2018.

Der ble det konkludert med at dersom en vekter brukernytten høyt, vurderes Eggemoen som den beste løsningen og etablering av ny flyplass på Krokstad som det nest beste. Dersom man tillegger brukernytten lavere vekt, vurderes en spredt innsats på Jarlsberg, Rakkestad og Rygge som den beste løsningen, og Eggemoen som nest best, da det antas at større investeringer i bygg og anlegg på Eggemoen er nødvendig.

Opprinnelig var planen at Kjeller flyplass, der småflymiljøet har tilhold i dag, skulle stenge innen utløpet av 2023. Som Flynytt tidligere har skrevet, har Forsvaret, i lys av endret fremdrift i Lillestrøm kommunes planprosess og ut fra Forsvarets egne behov, besluttet at aktiviteten på Kjeller kan opprettholdes til 2026.

Gerrit Heinz Mosebach, prosjektleder for Kjeller-saken i Lillestrøm kommune, har tidligere fortklart overfor Flynytt hvorfor en plan for Kjeller først ventes ferdigbehandlet mot slutten av 2026:

– Med bakgrunn i kommunestyrevedtaket fra 9. september i 2020, hvor man vedtok å utrede både lufartøyvernsenter og byutvikling, må saken belyses i en egen analyse. Dette er komplisert og vil ta tid, for det ligger ingen oppskrift på bordet på hvordan dette kan løses. Vi må jobbe frem et grundig kunnskapsgrunnlag for at kommunen skal kunne bestemme seg, og en slik fremdriftsplan vil kreve mer tid.

Fly og by

Det var i et kommunestyremøte 9. september 2020 at 52 av 55 politiske representanter gjorde det etter hvert så berømte «fly og by»-vedtaket, hvor flyhistorie og luftfartøyvernsenter fikk sin betydelige plass på politikernes ønskeliste. Det var tvert imot hva kommunens administrasjon den gangen hadde foreslått.

Det het blant annet i vedtaket: «Flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. Det skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og fly- stripe til bruk for veteranfly, samtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse.

I fremlegget til statsbudsjett for 2022 skriver Forsvarsdepartementet blant annet:

«Det nye tidsløpet harmoniserer også med forsvarssektorens behov for en operativ flystripe på Kjeller. I Prop. 151 S (2015– 2016) var dette behovet forespeilet å opphøre i 2022. Det vil fortsatt være aktivitet på Kjeller knyttet til avhendingen av F-16 og Sea King, og det legges nå til grunn at forsvarssektorens behov for en operativ flystripe opphører i 2025.»

Samferdselsdepartementet vil i tiden fremover vurdere hvordan den ferske utredningen fra Avinor skal følges opp.

Powered by Labrador CMS