NORGES ELDSTE: Kjeller er Norges eldste flyplass og landets desidert største allmennflyanlegg. Her har omlag 125 småfly og veteranfly sitt hjem. Flere hundre piloter er tilknyttet anlegget, som er nedleggelsestruet. Den nye planen for Kjeller er først ventet mot slutten av 2026. Foto: Torkell Sætervadet

Kjeller får mer tid

Forsvaret trenger Kjeller lenger enn tidligere anslått. Det er godt nytt for landets største allmennflymiljø.

Publisert

Hverken Forsvaret eller Lillestrøm kommune kan stenge ned Kjeller flyplass så raskt som de tidligere har ønsket. Kjeller-saken trenger - og får - mer tid.

– Tidkrevende prosess

Lillestrøm kommune er inne i en ny, tidkrevende prosess for å fremme forslag om Kjellers fremtid.

Gerrit Heinz Mosebach er prosjektleder for Kjeller-saken i Lillestrøm kommune, og forklarer overfor Flynytt hvorfor en plan for Kjeller først ventes ferdigbehandlet mot slutten av 2026:

– Med bakgrunn i kommunestyrevedtaket fra 9. september i 2020, hvor man vedtok å utrede både lufartøyvernsenter og byutvikling, må saken belyses i en egen analyse. Dette er komplisert og vil ta tid, for det ligger ingen oppskrift på bordet på hvordan dette kan løses. Vi må jobbe frem et grundig kunnskapsgrunnlag for at kommunen skal kunne bestemme seg, og en slik fremdriftsplan vil kreve mer tid, sier han.

Fly og by

Det var i et kommunestyremøte 9. september 2020 at 52 av 55 politiske representanter gjorde det etter hvert så berømte «fly og by»-vedtaket, hvor flyhistorie og luftfartøyvernsenter fikk sin betydelige plass på politikernes ønskeliste. Det var tvert imot hva kommunens administrasjon den gangen hadde foreslått.

Det het blant annet i vedtaket: «Flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. Det skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og fly- stripe til bruk for veteranfly, samtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som belyser:

• Hvilke bidrag et luftfartøyvernsenter kan ha til byutviklingen.

• Hvilke volumer med næring og bolig som kan kombineres med tilstrekkelig areal til luftfartøyvernsenter og tilstrekkelig areal flystripe for veteranfly.

• Økonomien knyttet til etablering og drift av luftfartøyvernsenter, herunder blant annet muligheter for statlig bidrag, kommunalt bidrag og bidrag gjennom utbyggingsavtale.»

Militært bruk til 2025

Kommunens planprosess omfatter også en samkjøring med Riksantikvarens fredningsprosess for Kjeller.

I tillegg til kommunens behov for tid, slår nå også Forsvaret fast at de vil trenge rullebanen på Kjeller i enda et par år utover det som tidligere var skissert. Det blir altså ingen stans i 2023.

I fremlegget til statsbudsjett for 2022 skriver Forsvarsdepartementet blant annet: «Det nye tidsløpet harmoniserer også med forsvarssektorens behov for en operativ flystripe på Kjeller. I Prop. 151 S (2015– 2016) var dette behovet forespeilet å opphøre i 2022. Det vil fortsatt være aktivitet på Kjeller knyttet til avhendingen av F-16 og Sea King, og det legges nå til grunn at forsvarssektorens behov for en operativ flystripe opphører i 2025.»

– Forsinkelse er godt nytt

Departement skriver også: «Forhold knyttet til ivaretakelse av nasjonale, kulturhistoriske verdier på området, vil bli inkludert i det videre arbeidet knyttet til avhendingen av Kjeller base, og koordineres med pågående prosesser hos Riksantikvaren og Lillestrøm kommune. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget også om dette.»

Finn Terje Skyrud, leder av Kjeller Flyhistoriske kulturpark, håper og tror at en forsinkelse av prosessen vil føre til et godt, endelig resultat, som inkluderer flygende flyhistorie på Kjeller også etter 2026.

– Alt henger sammen med alt, både luftfartøyvnernsenter, fredningsplaner og ivaretakelsen av flygende kulturminner, sier Skyrud.

Powered by Labrador CMS