Kjeller:

10 000 FLYBEVEGELSER: Luftfartstilsynet har gitt Kjeller Aero Senter AS  ny konsesjon, men sier nei til å utvide antallet årlige flybevegelser fra 10 000 til 15 000.
10 000 FLYBEVEGELSER: Luftfartstilsynet har gitt Kjeller Aero Senter AS ny konsesjon, men sier nei til å utvide antallet årlige flybevegelser fra 10 000 til 15 000.

Kjeller flyplass får nei til flere flybevegelser

... Men Kjeller-miljøet kan glede seg over konsesjon i ti nye år, forutsatt at grunneieren er villig til å leie ut arealet så lenge.

Publisert Sist oppdatert

Det ble i dag klart at Kjeller Aero Senter AS (KAS) har fått konsesjon til å drive Kjeller flyplass frem til 1. september 2027.

- Luftfartstilsynet ser ingen grunn til å begrense varigheten av konsesjonen i forhold til det som er vanlig praksis, det vil si 10 år. I praksis er det rådigheten over eiendommen flyplassen ligger på som får størst betydning for varigheten av driften av sivil flyplass, i og med at det er en forutsetning for konsesjon at konsesjonshaver har bruksrett til området landingsplassen ligger på, skriver de i konsesjonsbrevet. 

Diskusjon om antall bevegelser

Konsesjonshaveren KAS hadde søkt om å få utvide antall årlige flybevegelser fra 10 000 til 15 000. Som følge av stengingen av Rygge lufthavn, og lokale flyskolers behov for å trene på landing med fly, var det et ønske om å åpne for landingstrening på Kjeller. Dette ønsket ble ikke oppfylt.

KAS viste blant annet til at flyskolene på Kjeller har gått til anskaffelse av nye, moderne og støysvake fly, og at disse utgjør en vesentlig forbedring av støyforholdene rundt flyplassen.

Konsesjonshaveren viste også til en støyrapport, som konkluderer med at en økning i trafikk, med fly som lager mindre støy, ikke vil forverre støysituasjonen for omgivelsene.

Luftfartstilsynet understreker i sin redegjørelse at konsesjon ikke kan gis i strid med gjeldende arealplaner. Kjeller flyplass ligger i et område som ikke er regulert til sivil flyplassdrift.

Imidlertid har Skedsmo kommune gjennom en årrekke akseptert en viss sivil bruk av den militære flybasen, og dermed anser Luftfartstilsynet at det er snakk om ”tålt bruk”.

Rammene for bruk i strid med arealplanen vil imidlertid være den tålegrensen kommunen som planmyndighet gir uttrykk for, noe som etter Luftfartstilsynets syn gjør det vanskelig å øke aktiviteten utover de 10 000 bevegelsene flyplassen tidligere har hatt konsesjon for.

Ulik støyoppfatning

Luftfartstilsynet argumenterer videre på naborettslig vis ved å avveie fordelene for flymiljøet ved Kjeller – ved å kunne øke antall flybevegelser og foreta landingstrening – opp mot ulempene ved disse aktivitetene for nærmiljøet.

De konkluderer med at støyrapporten ikke gir et komplett bilde av hvordan aktuell støy oppleves for den enkelte. 

- Vi anser at Skedsmo kommune sine synspunkter på vegne av nærmiljøet må veie tungt, ettersom kommunen må forutsettes å ha best kjennskap til lokale synspunkter på flyaktiviteten, og på hvordan flyaktiviteten reelt oppleves lokalt, skriver de.

Skedsmo kommune har hatt saken til behandling i formannskapet. Det kommer frem at kommunen er positive til en fortsatt drift av flyplassen frem til området eventuelt får nytt bruksformål om noen år, men at kommunen fraråder en endring av dagens driftsvilkår.

Ifølge Luftfartstilsynet synes det ikke å være vesentlige innvendinger mot at det skal gis fortsatt konsesjon, men det er uenighet om omfanget og varigheten av konsesjonen.

- Ikke tilstrekkelig forenlig med allmenne hensyn

Dermed blir tilsynets konklusjon som følger: 

"På bakgrunn av ovenfor nevnte vurderinger, har Luftfartstilsynet kommet til at en fornyelse av konsesjonen vil være forenlig med allmenne hensyn, jf. luftfartsloven § 7-6 første ledd første punktum.

Endring i konsesjonsvilkårene fra forrige konsesjonsrunde, med hensyn til antall årlige flybevegelser eller landingstrening, anses imidlertid ikke å være tilstrekkelig forenlig med allmenne hensyn. Landingstrening tillates derfor ikke, og antall flybevegelser kan maksimalt utgjøre 10.000 i løpet av en tolvmånedersperiode. Det tillates likevel landingstrening som del av utsjekk til første soloflygning eller i forbindelse med oppflygning til flysertifikat."

Les også: Ett ord får Senterpartiet til å reagere i Kjeller saken

Ingen hadde sett humlene på 100 år. Så dukket de opp på Kjeller

Powered by Labrador CMS