Språkrådet bekrefter overfor Flynytt at reprimanden blant annet er farget av det faktum at Luftfartstilsynet ikke siden 2014 har rapportert om språkbruken i sin virksomhet.

- Det er ikke valgfritt å følge norsk lov

Språkrådet mener Luftfartstilsynet bryter Språkloven på flere punkter.

Publisert Sist oppdatert

Språkrådet er meget kritiske til beslutningen Luftfartstilsynet har tatt om å endre eksamens-språket for privatflygere til kun å være på engelsk.

I et brev Språkrådet sendte Luftfartstilsynet 24. august 2023, slår de fast at Språkloven brytes på flere punkt i vedtaket om at teori-eksamen kun kan avlegges på engelsk fra januar 2024.

Det henvises blant annet til brudd på Språklovens paragrafer 20, 13, 1, 4 og 15.

Flynytt har tidligere skrevet om at det har kommet sterke reaksjoner på avgjørelsen om obligatorisk engelsk teorieksamen for allmennflygere.

Har ikke overholdt svarfristen 

Kritikken fra språkets voktere i offentlig forvaltning ender i brevets oppsummering opp med irettesettelsen: «Det er ikke valgfritt å følge norsk lov».

Språkrådet bekrefter overfor Flynytt at denne reprimanden blant annet er farget av det faktum at Luftfartstilsynet ikke siden 2014 har rapportert om språkbruken i sin virksomhet.

- De har også unnlatt å følge tydelige regler om bruk av bokmål og nynorsk, skriver Margrethe Kvarenes, avdelingsdirektør, språk i skole og offentlig forvaltning i Språkrådet i en e-mail til Flynytt.

- Er brevet fra Språkrådet til Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet av 24. august 2023 med svarfrist 15. september 2023 besvart?

- Nei, det er ikke besvart. Vi vet at Luftfartstilsynet jobber med et svar, men nå er det halvannen måned siden svarfristen gikk ut, og vi må purre.

Flere lovbrudd

- I brevet av 24. august fremgår det at Luftfartstilsynet bryter språkloven på flere punkt - hvilke av disse bruddene volder størst bekymring hos Språkrådet ?

- Fra brevet vårt vil jeg trekke fram to ting:

  • Brudd på reglene om veksling mellom bokmål og nynorsk (språkloven § 13 første ledd) gjør at nynorskbrukere nesten ikke finner nynorsk i informasjonen fra Luftfartstilsynet.
  • Brudd på opplysningsplikten (språkloven § 20). Luftfartstilsynet har ikke rapportert til Språkrådet siden 2014. Det gjør det umulig for Språkrådet å følge opp denne virksomheten.

Ingen sanksjonsmulighet 

- Språkrådet skriver at Luftfartstilsynets endring av eksamenspråket er et brudd på bestemmelsene. Har Språkrådet sanksjonsmuligheter for å reversere endringen Luftfartstilsynet er i ferd med å innføre? 

- Nei, vi har ingen sanksjoner. Alt vi kan gjøre er å veilede og oppfordre Luftfartstilsynet til å ta sin del av ansvaret med å utvikle og vedlikeholde et norsk fagspråk for sin sektor. Som vi skriver i brevet vårt, vil vi generelt advare offentlige organer mot å ta skritt som over lengre tid vil føre til at norsk svekkes, sier Kvarenes. 

Hun forteller at Språkrådet registrerer at Luftfartstilsynet sier at luftfarten er internasjonal, og at engelsk er arbeidsspråket. 

- Det er så sin sak at fagfolk i luftfarten bruker engelsk på jobb. Men den norske allmennheten, altså vanlige folk, trenger også å kunne sette seg inn i temaer som har med luftfart og sikkerhet å gjøre. For eksempel når vi skal være passasjerer på fly. Derfor er det viktig at Luftfartstilsynet bidrar til at det finnes et norsk fagspråk med presis og oppdatert terminologi for feltet.

 - Har en jobb å gjøre 

Håvard Vikheim, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet, svarer i en e-post slik på Flynytts spørsmål om det kritiske brevet fra Språkrådet:

- Språkrådet skriver blant annet: Luftfartstilsynet bryter språkloven på flere punkt. Hva er LTs kommentar? 

- Det Språkrådet i all hovedsak referer til i dialog med oss er de bruddene på Språkloven som omhandler at vi ikke har en nynorskandel på 25 prosent blant annet på nettsider og sosiale medier, at vi ikke tilbyr alle skjema på alle målformer, og at vi ikke har rapportert på dette i tilstrekkelig grad. At det er 15 departementer og 156 andre underliggende statlige etater som heller ikke er i henhold til disse lovkravene betyr ikke noe, vi erkjenner at vi har en jobb å gjøre her. 

Vikenes forteller at det derfor er satt i gang et internt prosjekt for å heve nynorskandelen.

-  I tillegg har de (Språkrådet, journ.anm.) tatt opp det at vi har endret eksamensspråk til engelsk for teorieksamen for privatflygere. 

- Fordel for flysikkerheten 

- Språkrådet skriver blant annet: Et offentlig organ kan ikke sette i verk tiltak som fører til at norsk blir fortrengt av engelsk på noen av områdene til organet. Hva er tilsynets kommentar? 

- Når det gjelder engelskbruk, så mener vi at luftfarten er spesiell. Veldig mye av vårt regelverk er internasjonalt, og foreligger på engelsk. Det er faktisk en stor fordel for flysikkerheten at en hel bransje med hele verden som arbeidsplass forholder seg til ett språk. Luftfarten er også innforstått med dette og bruker veldig mye engelsk i det daglige og engelsk fagterminologi, skriver Vikheim. 

- Om man i de enkelte land skal støtte seg på nasjonale oversettelser i enhver sammenheng, så er vi redd dette kan gå på bekostning av en felles forståelse av regelverket og føre til dårligere kommunikasjon, som igjen kan føre til lavere flysikkerhet.

Står fast på beslutningen 

- Språkrådet skriver blant annet at de  oppfordrer tilsynet om å gjøre om sin beslutning om å avholde teorieksamen bare på engelsk. Hva svarer dere til dette? 

- Vi har i vår dialog med Språkrådet fremmet våre synspunkter, som jeg skriver om over. Vi har mottatt Språkrådets oppfordring, og ser nå igjen på dette, men kan per nå ikke forskuttere hva den endelige beslutningen vil bli. Inntil videre står vår beslutning å avholde teorieksamen på engelsk.

Powered by Labrador CMS