– Vi kan ha gjort feil

Luftfartstilsynet har gjennomgått saken med klassifisering av veteranfly og har kommet til at de kan ha gjort formelle feil. Nå iverksetter tilsynet et arbeid med å gjennomgå hjemmelsgrunnlag og enkeltsaker, slik at både flysikkerheten og eiernes rettssikkerhet blir ivaretatt. Luftfartstilsynet medgir dessuten at klagesaken aldri skulle vært unntatt offentlighet.

Publisert

Luftfartstilsynet har gjennomgått saken med klassifisering av veteranfly og har kommet til at de kan ha gjort formelle feil. Nå iverksetter tilsynet et arbeid med å gjennomgå hjemmelsgrunnlag og enkeltsaker, slik at både flysikkerheten og eiernes rettssikkerhet blir ivaretatt. Luftfartstilsynet medgir dessuten at klagesaken aldri skulle vært unntatt offentlighet.

– Vi ser at det er nødvendig å undersøke alle saker vedrørende klassifisering av vedlikeholdsklasse for kategorien veteranfly. Hovedfokus vil være fartøy med turbindrift. Det er slik at dagens regelverk er svakt med tanke på konkrete kriterier annet enn vekt. I den grad at annet regelverk – som luftfartsloven, basisforordning 216/2008 med videre – kan bidra til å konkretisere kriterier, vil vi synliggjøre dette og eventuelt fatte nye vedtak som er tilstrekkelig hjemlet i gjeldende regelverk, sier Tom Gøran Jodal som er avdelingsdirektør ved teknisk avdeling i Luftfartstilsynet.

– Vi vil gjennomføre en juridisk vurdering av dagens hjemmelsgrunnlag. I den grad det avdekkes at Luftfartstilsynet har gjort saksbehandlingsfeil basert på feilaktig bruk av hjemmelsgrunnlag, skal dette rettes opp, sier Jodal.

– Hvis det er slik at Luftfartstilsynet har gjort saksbehandlingsfeil, og dette har medført utgifter for enkeltindivid eller organisasjon, vil vi vurdere forholdet opp mot reglene for det offentliges erstatningsansvar, legger han til.

– Skulle aldri vært unntatt offentlighet

Som Flynytt pekte på, var klageoversendelsen fra Luftfartstilsynet til Samferdselsdepartementet unntatt offentlighet etter offentleglovas § 15 (1). Flynytt fikk likevel innsyn i dokumentet via Samferdselsdepartementet.

– Slike klagesaker skal selvsagt ikke unntas offentlighet, dette er elementært, sier Siri Gedde Dahl som er leder i Offentlighetsutvalget.

Når Flynytt legger saken fram for juridisk direktør i Luftfartstilsynet Nina B. Vindvik, sier hun seg hjertens enig med Dahl.

– Dette må skyldes en glipp – kanskje har man bare brukt feil brevmal? Oversendelse av klagesaker skal være offentlige, ingen tvil om det, sier Vindvik.

Vil involvere miljøene

– Det er viktig at myndigheter og utøvere ikke havner steilt opp mot hverandre, sier Jodal.

– Luftfartstilsynet har gjennom 2014 arbeidet konkret med dialog mot allmenflysegmentet. I denne prosessen har Norges Luftsportsforbund og EAA Chapter 573 vært sentrale. Dette arbeidet er i tråd med det som EASA legger til grunn gjennom sitt «Roadmap for Regulation of General Aviation». En god dialog med markedet er avgjørende for at effekten vi søker å oppnå realiseres (sikker og samfunnsnyttig luftfart), konstaterer Jodal.

– Vi ønsker også å involvere markedet i prosessen med å revidere regelverket, herunder BSL-serien. Som eksempel kan jeg nevne at NLF og EAA Chapter 573 vil bli fremsendt utkast til revidert utgave av Amatørbyggeforskriften BSL B 3-1 på et tidlig tidspunkt, og derigjennom kunne bli hørt før de formelle prosessene går sin gang. Dette forenkler og effektiviserer regelverksprosesser. Videre ivaretar dette summen av kompetanse som finnes hos regulator og brukerorganisasjon. En slik løsning baseres på tillit, forståelse og respekt for de roller som aktørene er gitt, avslutter Jodal.

Powered by Labrador CMS