- Uheldig for norsk luftfart om Kjeller legges ned

Luftfartsdirektøren med klar tale i Kjeller-innspill til Skedsmo: Luftfartstilsynet kom like før helgen med sitt innspill til kommuneplanen for Skedsmo hvor det forutsettes utbygging av Kjeller den dagen Forsvaret trekker seg ut. Det nasjonale flysikkerhetsorganet er krystallklar i sin tale og kaller det uheldig med flere negative konsekvenser hvis Kjeller reguleres bort i en fremtidig kommuneplan.

Luftfartsdirektøren med klar tale i Kjeller-innspill til Skedsmo: Luftfartstilsynet kom like før helgen med sitt innspill til kommuneplanen for Skedsmo hvor det forutsettes utbygging av Kjeller den dagen Forsvaret trekker seg ut. Det nasjonale flysikkerhetsorganet er krystallklar i sin tale og kaller det uheldig med flere negative konsekvenser hvis Kjeller reguleres bort i en fremtidig kommuneplan.

Test: Martin Nilsen

I brevet som er undertegnet av luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland, listes det opp hva allmennnflygningen er, hva den betyr, og hvilke uheldige konsekvenser det vil ha både for flysikkerheten og av mer generell karakter, dersom allmennflygerne i Oslo-området fratas Kjeller. Nodeland trekker for Skedsmo kommune opp en kort historikk om allmennflygingens kår fra det tidspunktet Fornebu ble nedlagt.

– Realiteten er at allmennnflygingen er under betydelig press med tanke på tilgang til landingsplasser for trening og generell utøvelse av aktiviteten, uten at det finnes en overordnet langsiktig strategi for hvordan denne utfordringen skal håndteres, heter det er brevet.

Nodeland henviser også til TØI-rapporten fra 2010 som ble laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og hvor allmennflygingens samfunnsnyttige sider listes opp: - Sysselsetting, flygerutdanning og rekruttering til luftfart, brannovervåking og søk- og redning, økonomiske ringvirkninger knyttet til aktiviteten, bevaring av kulturarv, fellesskap, inkludering og kompetanse, egenverdi og samfunnsnytte i seg selv, står det i brevet.

Nodeland forklarer videre hvilke negative konsekvenser en fremtidig nedleggelse kan gi.

- Betales av andre

– Ved flytting av aktiviteten til andre flyplasser øker presset på disse mht. støy, tillatt trafikkmengde og tilgang til luftrommet. De velfunderte fordeler Skedsmo kommune mener å ha ved å legge ned flyplassen må «betales» av andre uten at de uoversiktlige negative konsekvensene i det hele tatt er vurdert.

– I et flysikkerhetsperspektiv er det nødvendig med kompetanse. Ved Kjeller er allmennnflyaktiviteten veldig konsentrert og man har et stort fagmiljø som anses viktig med tanke på å utvikle kompetanse og å dyrke en god sikkerhetskultur. Legges Kjeller flyplass ned er det sannsynlig at deler av det eksisterende miljøet løses opp og at kompetanse kan forsvinne. Dette er ugunstig i et flysikkerhetsperspektiv.

God sikkerhet i dag

– Flyging fra Kjeller omfatter dessuten utdanning av nye flygere. For fortsatt drift av flyskolene kreves det en egnet base som utgangspunkt for treningen samt egnet luftrom for trening. Slike treningsområder må også kunne aksepteres av lufttrafikktjenesten (bruk av luftrommet), og

– Luftfartstilsynet vil kun gi tillatelse til etablering av flyskole annet sted hvis det er sikkerhetsmessig og faglig forsvarlig, og i henhold til krav i medhold av luftfartsloven.

Negativt å blande trafikk

- Allmennnflyaktiviteten i Oslo-området er i dag preget av gode sikkerhetsforhold og svært lav ulykkesrate gjennom en naturlig segregering av tyngre og lettere trafikk. Nedleggelse av Kjeller vil i en periode innebære noe større trafikktetthet rundt de resterende flyplassene, og kommersiell luftfart og allmennnflyging vil i perioden i større grad måtte operere på de samme arenaene og i det samme luftrommet. Dette vil kunne ha en midlertidig negativ innvirkning på sikkerheten, og det vil kunne påvirke regulariteten til den kommersielle trafikken noe.

– Bortimot umulig å bygge ny flyplass

– Kjeller flyplass representerer en alternativ landingsplass for hovedstaden under operative nødsituasjoner.

Å anlegge en ny flyplass er en stor og tidkrevende prosess, og kan vise seg å være bortimot umulig. Forsøket med å få etablert en ny allmennnflyplass på Østlandet etter at Fornebu ble lagt ned strandet. Det er derfor viktig at det gis tilstrekkelig tid for omstilling før en viktig flyplass legges ned.

Nedleggelse av Kjeller flyplass for sivil bruk uten at et gjennomtenkt og godt alternativ er etablert vil gi negative konsekvenser både mht. samfunnsnytte og flysikkerhet, jf. ovenfor. Dette er ikke problematisert eller på annen måte utredet/vurdert i planprosessen.

I sum: uheldig

I mangel på nærmere dokumentasjon eller alternative løsninger for luftfarten er Luftfartstilsynet av den oppfatning at det mulige resultatet av planforslaget er uheldig for norsk luftfart.

Nodeland summerer opp mot slutten av brevet på denne måten:

– Per i dag eksisterer Kjeller flyplass, og den har en svært viktig funksjon for allmennnflygingen. Dels nasjonalt og i vesentlig grad regionalt. Flyplassen er bygd for offentlige midler, og eies i dag av en offentlig aktør (Forsvaret). Så lenge denne infrastrukturen finnes er det lite hensiktsmessig å begynne arbeidet med å etablere en ny flyplass all den tid Forsvaret faktisk har bruk for arealene. Det vil være å kaste bort offentlige og private midler, samt legge beslag på nye arealer uten grunn.

– Luftfartstilsynet håper med dette at Kjeller flyplass ikke reguleres bort, om enn med uklar tidshorisont, i kommuneplanens arealdel 2015-2026.

– En eventuell regulering som medfører at nedleggelse av den sivile lufthavndriften bør i hvert fall sikre en hensiktsmessig og rimelig overgangsperiode for luftfarten.

Også Avinor kritisk til en stengning av Kjeller

Som Flynytt skrev i utgave 6/2014, er også Avinor kritisk til kommuneplanen for Skedsmo og en stegning av Kjeller dersom Forsvaret flytter fra plassen:

– GA-miljøet i Norge er en viktig kilde for rekruttering til kommersiell luftfart, kompetanseutvikling, samt frivillig brann- overvåkning, søk og redning. Miljøet spiller også en betydelig rolle i bevaringen av kulturarv gjennom veteranflyklubber og museumsvirksomhet, skriver Avinor i et brev fra november i fjor.

– Kjeller sentral

– Tilgjengelighet på en god flyplassløsning for GA-miljøet på Østlandet har vært anstrengt etter at Fornebu ble lagt ned. Det er få steder som i dag er tilrettelagt for småflyaktivitet, Kjeller er den flyplassen som ligger mest sentralt i forhold til de store befolkningskonsentrasjonene, og spiller derfor en meget vesentlig rolle for GA-miljøet, heter det videre.

– Etter Avinors syn bør flyplassen opprettholdes til en god erstatning for dette miljøet er på plass, konkluderer brevet.

Brevet er undertegnet av konsernsjef Dag Falk-Petersen og konserndirektør Jon Sjølander.

Powered by Labrador CMS