Tre-punktslanding på Kjeller

Stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har levert sin mulighetsstudie for fremtidens Kjeller til Skedsmos politikere. Onsdag 6. januar på kvelden skal ideene og visjonene presenteres for Hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk i kommunen.

Tekst og foto: Martin Nilsen

Studien har fått overskriften en «trepunktslanding» som beskrives som en perfekt landing for fly med halehjul.

Mulighetsstudien presenterer tre alternative forslag til hvor et nasjonalt veteranflysenter kan plasseres innenfor det som i dag er deler av den historiske flyplassen.

I tillegg redegjør arbeidsgruppen for et alternativ 0 + som nærmeste på stående fot kan realiseres dersom ingenting skulle skje som følge av Forsvarets fremtidsutsikter på Kjeller, eller som kan være en straksløsning i en vente-og-se-periode av ukjent varighet.

files/content/magazines/2015/nr_5_2015/Articles/DSC_8683.jpg200.000 besøkende

Arbeidsgruppen mener senteret kan bli en stor-attraksjon for Skedsmo kommune med 200.000 årlige besøkende og med god lønnsomhet for virksomhetene.

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark ble etablert i 11. juni 2014 og er en stiftelse etablert ved at Kjeller flyhistoriske forening (KFF), Nedre Romerike flyklubb – Veteranflygruppa, Warbirds of Norway, Kjellervenner, Kjeller Gård A/S, Gloster Gladiator 423 stiftelsen, Norwegian Spitfire Foundation (NSF) har stilt en grunnkapital på kr 100.000.

Stiftelsens formål er å bevare og holde historiske fly i operativ drift i Norge og levendegjøre norsk flykultur- og luftfartshistorie for fremtidige generasjoner.

Arbeidsgruppa bak mulighetsstudien består av stiftelsens leder, Finn Terje Skyrud, Tore Blikom, Frøydis Ulvin og Roald Hansen. Studien er ført i pennen av sivilarkitekt og veteranflypilot Morten S. Haave som også har utarbeidet skisser, kart og beskrivelsene av tiltak og formål som presenteres som mulige løsninger i fremtiden.

Tor Nørstegård har kvalitetssikret de flysikkerhetsmessige delene som sikkerhetsoner o.l.

Kulturminner er fundamentet

Kjeller flyplass er Norges eldste flyplass, og en av verdens eldste operative flyplasser. Mulighetsstudien støtter seg på en kartlegging av kulturminner på Kjeller som er utført av Norsk Institutt for kulturminneforskning(NIKU).

På KFKs hjemmeside omtaler stiftelsen de ulike altermativene, og skriver blant annet:

0+-alternativet

0+-alternativet er en kulturhistorisk flyplass hvor arealene vil være båndlagt gjennom Forsvarets formål som i dag. Det vil innebære at Småflyhavna med stor sannsynlighet vil kunne drives videre i sin nåværende form.

0+-alternativet legger til grunn at Forsvaret frigjør arealet knyttet til «Ole Reistad hangaren» under formålet som i dag, militær flyplass, og at dette ikke krever områderegulering for å kunne opprettholde aktivitet . «Ole Reistad hangaren» ble bygget i 1939 for flybataljonen på Kjeller og ble brukt som motorverksted av BMW under krigen. Hangaren ble bombet i 1943 av amerikanske bombefly. Hangaren har en spennende historie og følgelig stor verneverdi.

Alternativ 1

«Alternativ 1» baseres på bruk av en historisk plassering av nybygg jfr. romprogrammet øst av flyplassen, langs Fetveien. I dette området stod også den opprinnelige «100-meteren» etablert med landingsbanen «Ytre Flyplass» for Hærens flyvevesen i 1914-1918.

Forslaget i «Alternativ 1» tar utgangspunkt i eksisterende «Fotobygg» som var gjenværende etter bombingen, og supplement av hangarbygg med samme fotavtrykk som tidligere. Samtidig gjenoppbygges 100-meterne, to hangarer à 600 m2, som benyttes til hhv. hangarering av flydyktige, og vedlikeholdsverksted/restaureringsverksted. Byggene tenkes etablert som nybygg, og med formspråk som kan leses som «hangar».

Alternativ 2

Dette baseres på det historiske genuine og eksisterende Kjeller som ble etablert fra 1912 og fremover. «Alternativ 2» forutsetter at lokalene frigjøres ved at Forsvaret/AIM re-lokaliseres i nye tidsmessige lokaler på Kjeller eller flytter.

«Alternativ 2» ligger tett til opprinnelsen for Kjeller med Kjeller Gård, og kan dermed opprettholde grunnleggende visuelle og kulturelle tilknytninger i utviklingen til lokale områder på nordsiden av Fetveien, som «Flyverbyen», befalsmesseområdet, og FFI.

Plass til flere museer

«Alternativ 2» ligger i kjerneområdet for Kjellers mangeårige virksomhet, og funn av «fangeleiren», «sykehuset» og «katedralen» hører også med til dette i dag. «Alternativ 2» ivaretar dermed ikke bare det kulturhistoriske i en flyvendevernekontekst, men også et sammenhengende historisk og vernemessig konsentrert område for Norsk forsvarshistorie, flyhistorie, næring, forskning og undervisning som også påpekt av NIKU gjennom funn i sin rapport.

KFK og flymiljøet kan uten videre overta hele eller deler av arealene til sitt formål, og derved frigjøre arealpotensialet til å skape synergi med andre museumsformål som påpekt av Forsvarssjefen, samlokalisering av Forsvarets museer, og evt. muligheter for flytting av NTM, Norsk Teknisk Museum, Motormuseet på Strømmen mfl.

Alternativ 3

«Alternativ 3» er lokalisert på sydsiden av rullebanen ved Statens Havarikommisjon og Sogna/Nebbenes. Løsningen baseres i sin helhet på etablering av et nybygg i et jomfruelig område med nærhet til vernehensyn langs Nitelva. Anlegget tilknyttes en foreslått turvei langs bebyggelsen, Lillestrøm og Nitelva. Etableringen kan skje suksessivt etter behov, og skissen viser en bygningsmasse for museum med bebygd flate på inntil 12.000 m2, med flyoperative arealer i forkant mot rullebanen og flysamling/museum i bakkant.

Bygget benyttes foruten som hangarer og restaureringsverksted, som kontorer og møterom, briefingrom og garderober, samt en butikk og mindre kafe for flymiljøet, publikum og gjester. I tillegg avsettes undervisningsrom for den kulturelle skolesekken, skole og for utadrettet virksomhet og undervisning.

«Alternativ 3» kan også ved sitt arealpotensial foruten programmerte behov for KFK, ivareta andre museale behov og synergi, som eks. Teknisk Museum og Motormuseet.

Siden løsningen ikke baseres på historiske elementer, vil bygget etableres med tidsmessige funksjoner, rom og standard for formålet. Et nybygg i dette området bør bygges med fleksibilitet og kapasitet i økende rombehov for hangarering, restaurering og formidlingsevne.

Visjon Fremtidens Kjeller

Visjonen «Fremtidens Kjeller» er utarbeidet for å vise alternativenes levedyktighet i en større arealbrukssammenheng for fremtidige formål og utnyttelse av området, ifølge KFK.

– Kjeller må forstås som et betydelig potensial for Skedsmo og Lillestrøm, men verdien må også sees i lys av en utvikling som også er en del av omgivelsenes identitet gjennom flere generasjoner. I «Visjonen» er det lagt inn sikkerhetssoner for en flystripe for å synliggjøre hvilke arealer som båndlegges av en 1000 meter flystripe og hva som kan frigjøres til andre formål, skriver KFK på sin hjemmeside.

I mulighetsstudien pekes det også på de mange vernehensyn og krevende grunnforhold på flyplassområdet som vil legge begrensninger på alternativ fremtidig bruk.

Arbeidsgruppen mener ferdigstillelsen av studien faller godt sammen med de politiske prosesser som både følger Forsvarssjefens Fagmilitære råd (FMR), i hvilken Kjeller er foreslått nedlagt som forsvarsbase, og arbeidet med Skedsmos kommuneplan.

Saken vil oppdateres i Flynytt nr 1/2016.

Bildet over: Sivilarkitekt Morten S. Haave har utarbeidet skisser, kart og beskrivelsene av tiltak og formål som presenteres som mulige løsninger i mulighetsstudien.

Skissen nedenfor: Slik ser forfatterne av mulighetsstudien for seg at et flygende museum kan bygges i forlengelsen av "fotobygget".

files/content/news/A4-Alt-1.jpg

Powered by Labrador CMS