– Sjøflyhavna beskytter biologisk mangfold!

Kommunestyret i Bærum har mot SVs ene stemme vedtatt en ny reguleringsplan for området ved Kilen sjøflyhavn som vil gjøre det mulig for sjøfygerne å opprettholde sin virksomhet. Kommunestyret mener at sjøflyhavna har vært med på å beskytte det biologiske mangfoldet og de truede artene i området. Men i buskene lurer Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har truet med innsigelse mot reguleringsplanen.

Publisert

files/content/news/Lisbeth Hammer Krog.jpg– Det er en del som mener at sjøflyhavnen ikke kan ligge der fordi den ødelegger for det biologiske mangfoldet. Men så er det kanskje nettopp fordi det har vært litt lite mennesker der på grunn av sjøfly at vi har det biologiske mangfoldet som vi faktisk har her ute, sa ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog (H), da hun innledet til debatten i kommunestyret om sjøflyhavnas framtid tidligere i sommer.

Bærum kommune hadde til behandling en reguleringsplan som innebærer å flytte noen av de innerste sjøflybryggene noe lenger ut og dermed vekk fra ålegrasengen på bunnen av fjorden. Gjennom dette tiltaket mener kommunen det er forsvarlig å videreføre sjøflyaktiviteten ved Oslo sjøflyhavn Lilløykilen.

SV: – Dette må være en spøk!

SVs ene representant er imidlertid ikke beroliget av den nye reguleringsplanen:

– Det hender i mine mørkeste øyeblikk at jeg leser en sak og tenker at dette er en spøk. Vi snakker her om en sjøflyhavn som nesten hele Norges kongerike er i mot. I hvert fall mener departement, direktorat, fylkesmenn og alle miljøvernorganisasjoner at dette er en helt ekstrem situasjon. Området ligger inneklemt mellom tre naturreservater, sa Harald Sævareid (SV).

Sævareid fant det ironisk at kommunen ber sjøflyklubben ta hensyn til gravplassen under inn- og utflyging, mens derimot naturreservatene ikke er nevnt med et ord i saksframlegget.

– Denne sjøflyhavna har bare en framtid, og det er: Bort, tordnet Sævareid.

Arbeiderpartiet er på kollisjonskurs med sin tidligere regjeringsmakker:

– Arbeiderpartiet stemmer ja til sjøflyhavna. Jeg er så heldig at jeg bor i nærheten her, og jeg ser et slikt fly i ny og ne. Jeg har også vært på badestranda ved Henie Onstad-senteret på lørdager, og jeg ser ikke ett eneste fly! Det er rett og slett for få fly at dette er noe å si nei til, sier Tone Kristin Grøv (Ap).

– Meget sterkt brev fra Luftfartstilsynet

Varaordfører Ole Kristian Udnes (H) deler ikke SVs vurdering av at ”hele kongeriket” er motstander av sjøflyhavna.

– En sentral aktør som Luftfartstilsynet, som representerer luftfartsinteressene i Norge og alt som har med beredskap og sikkerhet for vår luftfart, har skrevet et meget sterkt brev hvor de argumenterer meget sterkt for å opprettholde sjøflyvirksomheten i Kilen, sa Udnes.

– Den har nemlig viktige samfunnsmessige og beredskapsmessige aspekter også, hvis en krise skulle oppstå og man skulle få behov for disse ressursene, legger han til.

– Vi må opprettholde status quo

– I dette tilfellet forstår jeg verken Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller miljøvernorganisasjonene i Bærum. Det faktum at den unike naturen og forekomstene faktisk eksisterer og har eksistert side om side med 80 års sjøflyvirksomhet er det beste argumentet for ikke å gjøre forandringer i dette området. Derfor må vi opprettholde status quo, og det mener et samlet planutvalg, inklusive Venstre, fortsatte Udnes.

– Den sikreste måten å bevare det biologiske mangfoldet på, er å opprettholde sjøflyhavna, sa Torbjørn Espelin (FrP).

Det samme har Norges Luftsportforbund (NLF) påpekt i sin høringsuttalelse til kommunen.

– Det finnes ingen dokumentasjon som tilsier at sjøflyaktiviteten skader de aktuelle naturmangfoldverdiene i området – tvert i mot tyder svært mye på at sjøflyhavna er en buffer som bidrar til å ivareta naturverdiene i området, skrev NLF.

– Ingen kan med absolutt sikkerhet si hvilken effekt en stengning av Storøykilen sjøflyhavn vil ha på miljøet og på de truede artene i Storøykilen. Dette fordi svært kompliserte og uoversiktlige mekanismer er i spill i et stort økosystem som dette. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven tilsier at det ikke gjøres vesentlige endringer på dagens bruk av området. Den største garantisten for naturmangfoldverdiene er derfor å la sjøflyhavna fortsette sin aktivitet i Storøykilen, skrev NLF til kommunen og fikk gjennomslag for sin argumentasjon.

Venstre: – Vi har ingen andre alternativer

Også Venstre – som markedsfører seg som miljøparti både nasjonalt og lokalt – støtter sjøflyhavnas videre eksistens:

– Med 17 fly er det ikke snakk om noen stor virksomhet. Gjennom arbeidet vi har hatt, har vi sett på alternativer. Det er ikke noen alternativer! I Norge er det slik at man kan lande med sjøfly hvor som helst. Hvis vi ikke regulerer trafikken til ett område, vil vi risikere å få sjøflytrafikk over langt større områder – uregulert – noe som medfører langt større risiko for båttrafikk og annet. Vi synes det er en god idé å regulere dette til ett område, sa Ole Andreas Lilloe-Olsen som er gruppeleder for Venstre i kommunestyret og nestleder i plan- og miljøutvalget.

– Når det gjelder innvirkning på fuglelivet, støtter vi oss på intern faglig kompetanse. Det er foretatt veldig mange undersøkelser rundt hva som gir stress for fugler, blant annet ved måling av hjertefrekvens. Flygevirksomhet skaper ikke stress hos sjøfugl. Derimot om det går en tobeint en med to øyne rettet fremover i terrenget – det skaper stress! Det er en mye større trussel mot fuglelivet enn noen stakkars sjøfly.

– Vi kan også se at saken ikke er uproblematisk, men når vi ikke har noe annet sted å legge sjøflyvirksomheten til – på ett regulert område – er det dette alternativet vi har, avsluttet Lilloe-Olsen.

Fylkesmannen har varslet innsigelse

Neste snublestein for reguleringsplanen er en varslet innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Blir innsigelsen en realitet, vil saken ende i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som så avgjør saken endelig.

Basert på politiske signaler gjennom behandlingen av andre saker, er flymiljøet optimistisk til at kommunens ønske i saken til syvende og sist tillegges mest vekt av departementet. Regjeringen har ved flere anledninger uttrykt at de ønsker færre statlige innsigelser mot kommunale planer. I saken om en mulig innsigelse mot en kommuneplan i Skedsmo som kunne truet Kjellers framtid, valgte Samferdselsdepartementet å legge mer vekt på kommunens ønske enn Luftfartstilsynets intensjon om en innsigelse.

Mens disse prinsippene altså langt fra gavnet flygerne i Kjeller-saken, vil tilsvarende prinsipper brukt i saken om Kilen kunne bli redningen for sjøflygerne.

Bildet over: Lisbeth Hammer Krog (H) er ordfører i Bærum kommune og mener at sjøflyhavna har bidratt til å bevare det unike, biologiske mangfoldet i Kilen. Foto: Bærum Høyre

Se hele behandlingen av reguleringssaken i Bærum kommunestyre her (fra tid 01:43).

Powered by Labrador CMS