Sertifikatforvirring i Norge

Den forsinkede innføringen av nytt regelverk for flysertifikater fortsetter å skape forvirring. Nå bekreftes det fra norsk myndighetshold at norske sertifikater utstedt etter 8. april 2013 ikke godtas av alle europeiske stater uten videre. Samtidig vil blant annet simulatorer med norsk godkjenning ikke bli anerkjent for trening for europeiske sertifikatinnehavere.

Publisert

Den forsinkede innføringen av nytt regelverk for flysertifikater fortsetter å skape forvirring. Nå bekreftes det fra norsk myndighetshold at norske sertifikater utstedt etter 8. april 2013 ikke godtas av alle europeiske stater uten videre. Samtidig vil blant annet simulatorer med norsk godkjenning ikke bli anerkjent for trening for europeiske sertifikatinnehavere.

Forvirringen rundt innføringen av felleseuropeiske bestemmelser for flygebesetningssertifikater blir blant annet bekreftet på Europaportalen som ligger under Regjeringens hjemmeside. Regjeringens posisjonsnotat som er utarbeidet i samband med innføringen av reglene i Norge, peker på at den norske forsinkelsen vil få følger for luftarten:

– Situasjonen som har oppstått vil by på praktiske problemer: Piloter med sertifikater utstedt etter 8. april 2013 vil trolig ikke ha rett til å fly luftfartøy registrert i EU. Norske kontrollanter vil ikke kunne benyttes til å utføre prøver for europeiske sertifikatinnehavere. Videre vil simulatorer med norsk godkjenning ikke bli anerkjent for trening for europeiske sertifikatinnehavere. Norske flyskoler vil i praktis ikke kunne gi utdanning til europeiske sertifikater, bevis og klasse- og typerettigheter før forordningen blir gjennomført i norsk rett, heter det på Europaportalen.

Da Flynytt kontaktet Luftfartstilsynet (LT) 8. april for å få en vurdering av konsekvensene for norske flygere, var imidlertid signalet derfra at forsinkelsene ville ha liten betydning for den enkelte flyger.

– For den enkelte sertifikatinnehaver vil forsinkelsen få små konsekvenser. Allerede utstedte JAR-FCL-sertifikater er gyldige inntil utløpsdato og vil bli anerkjent i europeiske land/JAA-land. For personer som er under utdanning vil Luftfartstilsynet ved søknad om fornyelse/gjenutstedelse, utstede sertifikater med grunnlag i JAR-FCL-regelverk, sa LTs Tor Iversen den gang.

– Ikke omfattende reaksjoner så langt

Når Flynytt nå viser til informasjonen på Europaportalen som sist ble oppdatert 22. mai, medgir imidlertid LT at det kan oppstå problemer:

– Usikkerheten som følge av den oppståtte situasjonen er knyttet til sertifiseringer og godkjenninger avlagt etter 8. april 2013. Det vil være opp til hvert enkelt medlemsland å vurdere hvorvidt disse norske sertifiseringene med videre skal anerkjennes. Så langt har reaksjonene ikke vært omfattende. Sveits har gitt til kjenne at de vil anerkjenne alle norske sertifiseringer. UK har imidlertid kommunisert at de ikke vil anerkjenne sertifiseringer utstedt etter 8. april 2013. Sertifikater vil imidlertid kunne valideres av CAA UK, og valideringsprosessen vil ikke være omfattende. Sertifikater og godkjenninger utstedt før 8. april vil bli anerkjent av UK. Andre stater har etter det vi kjenner til ikke reagert på den forsinkede implementeringen av regelverket. Det anses imidlertid sannsynlig at reaksjonene vil bli mer omfattende dersom situasjonen får vedvare. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet arbeider derfor hardt for å få på plass regelverket så raskt som mulig, sier Marit Kristin Kvarum som er senior kommunikasjonsrådgiver ved LT.

Risikerer å fly ulovlig

– Hva er årsaken til at det ikke har vært informert om dette til markedet?

– Vi har informert markedet om at implementeringen av forordningen er forsinket. Konsekvensene har så langt vært begrensede, og vi har derfor ikke funnet det hensiktsmessig å gå ut med bred/generell informasjon. De som har fått utstedt nytt sertifikat fra norske myndigheter etter 8. april vil få utstedt ny sertifisering når nytt regelverk er på plass.

Etter det Flynytt erfarer, er det heller ikke gitt ut noen individuell informasjon til de flygerne som har fått sertifikat etter 8. april fra LTs side:

– Det er nytt for meg at mitt sertifikat som jeg fikk i april ikke gjelder for fly registrert f eks i Storbritannia, sier en av flyger Flynytt har vært i kontakt med.

Flygere som er i denne situasjonen kan altså komme til å fly ulovlig uten å være klar over det. Dette kan lede til komplikasjoner ved alt fra leieforhold i utlandet til forsikringsoppgjør ved skader.

Regelverket innføres trolig i juni

Problemene som er knyttet til Norges forsinkede innføring vil imidlertid forsvinne som dugg for sola så snart regelverket er på plass. Derfor jobbes det iherdig med å gjøre de nødvendige forberedelsene.

Nøyaktig hva som har sviktet i regelverksinnføringen er det ikke lett å slå fast. På Europaportalen kan man lese følgende:

– På grunn av forsinkelser i Luftfartstilsynets EØS-arbeid har Norge desverre ikke vært klare til å gjennomføre forordningen innen denne dato.

Luftfartstilsynet utdyper dette nærmere slik:

– Årsaken til forsinkelsen er at forordningene 1178/2011 og 290/2012 ikke er tatt inn i EØS avtalen og derfor ikke kunne gjennomføres i norsk rett (vedtas som forskrift) innen fristen 8. april 2013. Luftfartstilsynet hadde i tiden før 8. april arbeidet hardt for å få dette regelverket gjennomført, og kun kort tid før fristen ble det klart at det ikke lot seg gjøre, forklarer Kvarum.

– Det arbeides nå for å få forordningene gjennomført i Norge i løpet av første halvdel av juni måned. Regelverket vil da tre i kraft straks, avslutter hun.

Regjeringens posisjonsnotat på Europaportalen finner du her.

Powered by Labrador CMS