KJELLER:

PÅ KJELLER:

- Særdeles dårlig timing å legge ned sentrumsnære flyplasser nå

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk en nøye orientering om utfordringene allmennflymiljøet på Østlandet står ovenfor da han besøke Kjeller flyplass denne uken.

(KJELLER): En regntung dag i slutten av juni fikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård oppleve både elfly og tradisjonelle småfly på Kjeller. Avinor og NLF hadde invitert statsråden til å besøke flyplassen som huser Norges største allmennflymiljø.

Mellom flyturene ble statsråden orientert om utfordringene som småflymiljøet står overfor når Forsvaret forlater Kjeller.

- Må skapes et tilbud

Ved flere anledninger, senest i juni 2020, har Stortinget pekt på det må skapes et tilbud til de mange småflymiljøene som ble samlet på Kjeller etter at Fornebu ble nedlagt i 1998. Likevel kan det fremdeles virke som om en løsning er et stykke unna.

På tross av flere stortingsvedtak, har vekslende regjeringer ikke maktet å imøtekomme klare krav fra Stortinget. Nå vil samferdselsministeren samle alle utredningene og planene som er laget i løpet 25 år, for å finne en løsning. Derfor ville han møte småflymiljøet, og bli oppdatert på utfordringene departementet står overfor.

I ELFLY: Generalsekretær John Eirik Laupsa var tydelig på viktigheten av å bevære Kjeller flyplass og å utvikle, og ha tilgang til sentrumsnære flyplasser.

Etter en tur i elfly fikk han orientering både fra Norges Luftsportforbunds (NLF) generalsekretær John Erik Laupsa og NLFs spesialmedarbeider i flyplass-saken, Jan Lilleby. Dessuten kom fungerende ordfører i Lillestrøm kommune, Thor Grosås, og lederne for noen av de mange klubbene på Kjeller, med utfyllende informasjon.

Flere mulige løsninger

Det er skissert flere løsninger på problemet som oppstår når Kjellers status endres. NLF har vært med på å konsekvensutrede realitetene ved en helt eller delvis nedleggelse av Kjeller. Utredningene viser flere alternativer:

- Fortsatt virksomhet på Kjeller

- Splitting av virksomheten mellom Kjeller og et nytt luftsportssenter på Krogstad

- Flytting av virksomhet til OSL på Gardermoen

- Utvidet bruk av Rygge og Eggemoen.

... Men alle støter på problemer

Men alle løsningene støter på store problemer. Mest nærliggende vil det være med en oppsplitting og flytting av deler av virksomheten til Gardermoen, Rygge, Jarlsberg og Eggemoen. Alle alternativene gir imidlertid utfordringer.

Gardermoen: Mer enn hundre nye småfly på Gardermoen vil fort komme i konflikt med virksomheten som landets hovedflyplass.

- Men om det hadde vært plass der, ville ikke småflymiljøet vært vonde å be, sa generalsekretær Laupsa.

Rygge: Her har Forsvaret operative virksomheter, som gjør det vanskelig å innpasse og øke den småflyvirksomhet som finnes der nå – selv om det er investert millioner av den såkalte Fornebupotten for at så skal kunne skje.

Jarslberg: Jarlsberg ville få luftromsproblemer med tanke på økt aktivitet inn mot luftrommet til Torp.

Eggemoen: Eggemoen er i dag drevet av et privat firma, og der er det avklart at muligheten for økt klubbvirksomhet i praksis er ute av bildet.

Sørum: Dermed står en igjen med alternativet å bygge et nytt luftsportssenter i Sørum. Dette alternativet er godt utredet, men har møtt så massiv motstand fra lokalmiljøet at ”det er trygt plassert i møllposen”, som generalsekretær Laupsa uttrykte det.

En utredning fra Avinor tar opp fordeler og ulemper med de ulike alternativene. Føringen for deres oppdrag var å utrede hvorvidt Jarlsberg, Rakkestad og Rygge kunne fungere alene eller sammen som erstatning for Kjeller. Det ble gjort en rekke analyser. Her kommer Rygge godt ut av noen analyser, mens både Rakkestad og Jarlsberg synes uaktuelle.

Men Rygge vil ikke vil kunne ta imot et stort antall fly fra Kjeller, fordi det kolliderer med Forsvarets behov.

Mange vil fly

Flere av klubbene kunne fortelle at pågangen av nye søkere til pilotopplæring nå er så stor at det blir ventelister. Mange av dem som nå sitter i cockpit på flyene som bringer nordmenn ut i verden, har startet sin utdannelse på Kjeller.

Spørsmålet blir da fortsatt om løsningen ligger i bygging av en helt ny flyplass eller fortsatt drift på Kjeller, der økt overgang til elektriske fly kan bli et premiss. For småflymiljøet som helhet ville en ny flyplass kunne være det beste alternativet. Da kan man bli herre i eget hus, og ikke måtte tilpasse seg til andre hensyn.

NLF pekte på at elektrisk luftfart vil få en stor betydning i fremtiden, og at utviklingen av elektrisk luftfart vil gi sentrumsnære flyplasser en renessanse.

- NLF er i kontakt med Transportøkonomisk Institutt (TØI) for å få gjort en grundigere utredning av dette, fortalte NLFs rådgiver, Jan Lilleby.

EASA – Det europeisk flysikkerhetsbyrået – har laget en vurdering av holdningene til elektrisk luftfart, og ser for seg en rivende utvikling i slik retning. De mener at dette vil bli en foretrukket transportform i løpet av få år. Etter NLFs vurdering er derfor særdeles dårlig timing å legge ned sentrumsnære flyplasser nå.

Vil bli på Kjeller

På spørsmål fra statsråden, kom det frem at NLF nå, etter signaler fra kommunen, ikke utreder fortsatt virksomhet på Kjeller, utover det et luftfartøyvernsenter vil innebære. Men man ser på det som den absolutt beste løsningen.

Det vil ikke være noe problem å operere småflyvirksomheten i tillegg til virksomheten ved et luftfartøyvernsenter, men her må en rette seg etter de vedtakene som Lillestrøm kommune fatter.

Fungerende ordfører i Lillestrøm kommune, Thor Grosås, fortalte at man i kommunen utreder ulike planer og konsekvenser for Kjellers framtid. Kommunestyret har vedtatt at fremtiden til Kjeller flyplass skal utredes etter tre kombinerte spor: Boliger, næringsliv og historiske fly i luften.

Det ble sett på som en stor seier da det i 2019 ble vedtatt at man vil arbeide for å beholde deler av flystripa for aktiv bruk.

- Resultatet av planprosessene vil bli behandlet i kommunestyret i løpet av høsten, fortalte Grosås .

- Dersom man fra statlig hold ønsker en løsning der Kjeller blir hovedløsningen, la han til, - må det spilles inn til kommunen fra samferdselsmyndighetene. Ellers vil det ikke være aktuelt. Mange har oppfattet det slik at når Forsvarets behov forsvinner, forsvinner også bunnplanken under virksomheten på Kjeller slik den er i dag. En løsning med fortsatt bruk av Kjeller til småfly, må dessuten medføre økonomiske forpliktelser fra statens og samferdselsmyndighetens side, understreket varaordføreren.

Redder virksomheten?

Etter en liten flytur, som på grunn av værforholdene ble kortere enn NLF hadde tenkt seg, ble statsråden spurt om han nå var klar for å redde virksomheten på Kjeller.

Da svarte han ganske unnvikende:

GOD STEMNING: Statsråd Jon-Ivar Nygård besøkte Kjeller på mandag. Snart må han avgjøre hvor Norges største allmennflymiljø skal holde til i fremtiden.

- Jeg har fått et godt inntrykk av det som foregår her, men jeg ser også at kombinasjonen av flyvirksomhet og nærliggende bebyggelse innebære store motsetninger.

Powered by Labrador CMS