Redusert GPS-nøyaktighet i juni

Post- & teletilsynet (PT) har gitt Forsvaret tillatelse til å forstyrre (jamme) GPS-signalene under NATO-øvelsen Unified Vision som pågår over elleve dager fra midten av juni. På de aktuelle dagene vil nøyaktigheten til GPS-mottakerne bli redusert på bestemte steder i Norge.

Publisert

Post- & teletilsynet (PT) har gitt Forsvaret tillatelse til å forstyrre (jamme) GPS-signalene under NATO-øvelsen Unified Vision som pågår i Norge over elleve dager fra midten av juni. På de aktuelle dagene vil nøyaktigheten til GPS-mottakerne bli redusert på bestemte steder.

Den reduserte nøyaktigheten vil blant annet merkes av flygere som har blitt vant til å dra nytte av GPS som bistand i sin visuelle navigasjon samt av de som flyr etter instrumentflygereglene.

En av hovedaktivitetene under Unified Vision inneholder øvingsmomenter med jamming av GPS-signalene på begge frekvensbånd (L1 og L2). All jamming foregår fra bakkebaserte jammere. Aktiviteten er knyttet til begrepet navigasjonskrigføring, Navigation Warfare (NAVWAR), heter det i meldingen fra Forsvaret.

Redusert eller ingen tilgang på GPS-signaler

I meldingen fra Forsvaret heter det videre at brukere av GPS-utstyr må påregne redusert eller ingen tilgang på GPS-signaler innen de aktuelle tidsrommene og områdene.

– Jammerne som brukes er rene støysendere som er utplassert i lokalområdet Ørland. Det vil ikke bli introdusert feilkilder (såkalt spoofing), men unøyaktigheten kan øke på grunn av eventuelt redusert antall sattelitter tilgjengelig, sier major Øystein Skar til Flynytt.

Ved å monitorere satellittmottak og nøyaktighetsestimat fra sine GSP-enheter, vil altså flygerne kunne få en íde om at de eventuelt har blitt rammet av GPS-jammingen. Det krever imidlertid GPS-utstyr som viser denne typen informasjon og ikke minst at flygerne er komfortable med å hente ut denne informasjonen fra utstyret de benytter.

Jammer mest på L2, og kun i kortere perioder

I flymiljøet ble meldingen om GPS-jammingen i høysesongen for luftsport og småflyging mottatt med overraskelse. Også andre brukere av GPS, såsom de som ferdes i fjell, ødemark og på sjøen, vil savne den hjelpen som GPS-støtte innebærer.

For flygere er det et viktig moment at stadig flere analoge navigasjonshjelpemidler fjernes i det VOR- og NDB-stasjoner bygges ned. Dermed blir man stadig mer avhengig av at GPS fungerer som det skal.

– GPS-systemet sender på to frekvenser L1 (sivil/militær) og L2 (militær). L2 er den frekvensen som i hovedsak vil bli "tatt ut", men til tider vil også L1 bli jammet, utdyper Skar.

Selv om varselet lister opp elleve dager hvor jammingen vil foregå, vil ikke forstyrrelsene skje kontinuerlig:

– Det vil bli jammet kun kortere perioder innenfor i de publiserte peiodene, forteller Skar.

Post- og teletilsynet: Må ta hensyn til Forsvarets spesielle behov

– Frekvensane som er sett av til Global Navigation Satellite System (GNSS), inkludert GPS-systemet (Global Positioning System) er sjølvsagt frekvensar som norske myndigheiter gjev så godt vern som mogleg. Bruk av GPS har i dei seinare åra auka kraftig både blant privatpersonar og profesjonelle. PT må samstundes ta omsyn til dei spesielle behova Forsvaret har, skriver John-Eivind Velure som er underdirektør for frekvensavdelingen i Post- og teletilsynet til Flynytt i en e-post.

– Sjølv om PT normalt ikkje vil tillate jamming, som faktisk har til hensikt å forstyrre radiotenester, må Forsvaret få høve til å trene med utstyr som kan vere aktuelt å nytte i skarpe operasjonar. Forsvaret er avhengig av å få testa sine evner og finne eventuelle konsekvensar ved bortfall av GNSS slik at dei kan vere budd på ein slik situasjon om den skulle dukke opp, fortsetter Velure.

Har ikke foretatt utvidet risikoanalyse eller vært i inngrep med Luftfartstilsynet om jammingen

– Har PT foretatt risikoanalyser knyttet til jammingen med tanke på luftfart og andre sektorer som rammes av redusert GPS-nøyaktighet, og har dere vært i inngrep med Luftfartstilsynet i så måte?

– Forsvaret har fått kortvarige løyve til å jamme GPS fleire gongar tidlegare i samband med militærøvingar, utan at PT har registrert at dette har skapt problem for andre brukarar. Sidan dette har vore uproblematisk ved tidligare høve har ikkje PT funne det naudsynt å gjere ei utvida risikoanalyse eller kontakte andre etatar direkte. Vilkåra i løyvet gjer at Forsvaret lyt varsle så godt det lar seg gjere innan tiltaket vert sett i verk, understreker Velure.

Luftfarten antas å være særlig sårbar da en rekke analoge radionavigasjonshjelpemidler for luftfart har blitt bygget ned de siste årene (f eks VOR- og NDB-stasjoner). Har dette blitt vurdert når tillatelse til jamming har vært gitt?

– Jamminga vil gå føre seg i kortare periodar, primært på L2-bandet, og i dagslys. Dette saman med det faktum at GPS berre er eitt av fleire navigasjonshjelpemiddel gjer at PT meiner at det er forsvarleg å gje Forsvaret lov til å drive denne type aktivitet i avgrensa periodar og avgrensa geografiske område. Det varsla området er så stort som det er fordi ein ikkje heilt kan utelukke at GPS-mottakarar innafor området vert utsett for interferens, men dette er eit såkalla "worst case scenario". I røynda vil moglege forstyrringar vere mykje mindre omfattande, poengterer Velure.

At forstyrrelsene vil være mindre omfattende, er noe også Forsvaret har bekreftet overfor Flynytt.

Russiske GLONASS er upåvirket

Militære systemer som GPS og GLONASS vil naturligvis være kontrollert av de som opererer systemet til enhver tid. Nettopp derfor kan det europeiske Galileo-systemet være et godt og mer robust system i framtiden, se blant annet artikkel i Flynytt nr 2, 2011 (s 70 – 74).

– GPS er eit system som er operert av US Department of Defense, altså det amerikanske Forsvaret. Dei styrer kvar og kven som kan nytte systemet til ei kvar tid. I tillegg til det amerikansk-kontrollerte GPS-systemet er også det russisk-kontrollerte systemet GLONASS operativt med global dekning. Av den grunn at dei to systema som er tilgjengelege i dag står under kontroll av kvar sin nasjon har Noreg gått inn i Galileo-prosjektet som er under kontroll av EU og ESA for å sikre tilgong til eit stabilt og robust system. Vi vil også poengtere at det russiske GLONASS-systemet ikkje er omfatta av jamminga, avslutter Velure.

Varsel med flere detaljer vil bli bli kunngjort formelt i Notices to Airmen og Etterretninger for sjøfarende (NOTAM og EfS).

Powered by Labrador CMS