PFLY-kort 2016 under Avinors juletre

Avinor har i år vært tidligere ute enn før og kan legge neste års PFLY-kort for å bruke Avinor-flyplasser utenom åpningstid under juletreet til norske allmennflygere.

Publisert

Norges Luftsportforbund (NLF) melder at Avinors ordning for tilgang til flyplasser utenom åpningstid nå videreføres og at man kan søke om PFLY-kortet for 2016.

– Vi er veldig fornøyd med Avinors beslutning om en videreføring av en nasjonal løsning som gjør det langt enklere for privatflygere å benytte det fantastiske nettverket av Avinors flyplasser, sier Santiago Amengual som er fagsjef motorfly i NLF.

Siden fjorårets prøveordning løper ut 31.12.2015, har det vært knyttet spenning til når og hvordan ordningen for 2016 blir innrettet. Etter det Flynytt forstår, videreføres nå ordningen fra 2016 uten vesentlige endringer.

Arbeidet med å utvide ordningen til å gjelde mikroflypiloter er fortsatt i gang, men Flynytt lyktes ikke å få bekreftet hvor langt dette arbeidet har kommet før denne saken ble publisert.

Fakta om ordningen:

· Hvem kan inngå avtale: Alle innehavere av gyldig flysertifikat (LAPL/PPL eller høyere nivå). Med andre ord gjelder foreløpig ikke ordningen for mikro/seilflybevis.

· Hvilke lufthavner: Avtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret (Bodø, Andøya og Bardufoss lufthavner). Etter egen vurdering er Svalbard lufthavn samt Værøy Helikopterplass unntatt. Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim lufthavner har H24 og er ikke omfattet av tiltaket.

· Når på døgnet: Ordningen er begrenset til VFR i dagslys mellom klokka 0700 og 2300 lokal tid. (VFR natt og IFR er ikke tillatt.)

· Hvilke fly: Luftfartøy med maksimal avgangsvekt 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter.

· Ansvar: Det er fartøysjefen som har det fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenom åpningstid.

· Hvilke flyginger: Private / ikke-kommersielle operasjoner.

· Service/tilbud: Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt, og det understrekes at Avinor ikke har noe tilbud til denne trafikken i form av f.eks. fueling.

· Avgifter: Siden Avinor ikke har noe servicetilbud utenom åpningstiden, skal denne bruken ikke belastes med luftfartsavgifter.

· Reiseplan: Fartøysjefen er ansvarlig for at fullstendig reiseplan blir sendt og lukket.

Oppfordring til brukerne:

· Flygeren skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone. Det skal sendes blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken.

· Blindsendingen skal foregå på TWR-frekvens.

· Flygeren er pliktig til å forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte, for eksempel ved å gjennomføre en overflyging før landing.

· Fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres.

· Vis hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.

· Vær oppmerksom på at det kan forekomme aktivitet på rullebanen tett opp mot stenge/åpningstid som f.eks. baneinspeksjon o.l.

· Reiseplanen skal lukkes når flyvningen er avsluttet. Dette er viktig for å unngå unødvendig merarbeid på kontrollsentralene deriblant utkalling av Politi og SAR.

· Bidra til at ordningen øker sikkerheten – gjør det du kan for å hindre at det motsatte skulle bli resultatet.

· Meld fra til Avinor eller den lokale lufthavntjenesten dersom det oppdages rapporteringsverdige forhold som f eks ødelagte banelys, fremmede objekter på rullebane og manøvreringsområde, eller vilt/uautorisert personell på banen

· Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd – husk at autorisasjonskortet ikke kan brukes til elektronisk inn- og utpassering inntil en slik funksjon også måtte bli innført.

· Lese NOTAM nøye da rullebanen kan være stengt av andre årsaker.

Powered by Labrador CMS