Opphever blankoforbud mot natt og IFR for eksperimentfartøy

Luftfartstilsynet velger å oppheve blankoforbudet mot VFR natt og IFR med hjemmebygde luftfartøyer som ble innført ved en praksisendring i 2008. Tilsynet viser til uttalelsen fra Sivilombudsmannen og understreker at de dessuten tar på alvor de signalene fra EASA som går i retning av en enklere forvaltning av allmennflyging og luftsport.

Publisert

– Luftfartstilsynet har etter uttalelsen fra Sivilombudsmannen endret praksis for utstedelse av luftdyktighetsbevis for amatørbygde fly. Fra tidligere å utstede «Permit to Fly», jevnfør luftfartsloven § 4–4, blir det nå utstedt Særskilt luftdyktighetsbevis for amatørbygde luftfartøy med hjemmel i luftfartsloven § 4–3. Denne praksisendringen gjøres fra 1. mars 2014, forteller Tom Gøran Jodal, avdelingsdirektør ved teknisk avdeling i Luftfartstilsynet (LT) til Flynytt.

Vilkår i regelverk og POH er tilstrekkelig

Den engelske tittelen på dokumentet vil følge den norske og altså være «Special Certificate of Airworthiness». Dette har vært viktig for flygere av eksperimentfly med tanke på flyging i utlandet.

Selv om Sivilombudsmannen har gitt LT medhold i at det kan settes operative vilkår i selve luftdyktighetsbeviset så lenge vilkårene er vurdert i hvert enkelt tilfelle, vil LT som hovedregel legge opp til at vilkårene framkommer av flygehåndbok (POH) istedenfor luftdyktighetsbeviset. Eksperimentflymiljøet har pekt på at det er mest hensiktsmessig at operative begrensninger er samlet på ett sted, slik flygere er vant til for typesertifiserte fartøyer.

files/content/news/Tom+Goran+Jodal.jpg– De vilkår som tidligere har fremkommet i Permit to Fly blir ikke videreført i det særskilte luftdyktighetsbeviset. Luftfartstilsynet finner det ikke nødvendig å sette spesielle betingelser for fartøyet ut over det som følger av luftfartsloven, forskrifter eller luftfartøyets flygehåndbok. Det er kun i spesielle tilfeller hvor det er nødvendig etter en konkret vurdering av luftfartøyet, at det er aktuelt å sette spesielle begrensinger eller vilkår, forklarer Jodal.

– Vi vil om kort tid utstede en AIC som i større detalj vil beskrive denne praksisendringen og hvilke forhold som operatører/eier må være oppmerksom på. Videre arbeider vi med en revisjon av forskrift 26. juni 2007 nr. 721 om selvbygde luftfartøy (selvbyggerforskriften, BSL B 3-1). Denne revisjonen skal være ferdigstilt i 2014, fortsetter Jodal.

– Vi vet at mange av selvbyggerne vil sette pris på denne avgjørelsen. Flere har investert i den ekstra utrustningen som kreves, andre har ventet på det endelige utfall av denne saken før de bestemmer seg for å bygge, kommenterer Lars Øyno, leder i den norske avdelingen av Experimental Aircraft Association, EAA573.

Viser til EASAs «GA-roadmap»

I det videre regelverksarbeidet vil LT skjele til arbeidet som pågår på europeisk plan for å forenkle regelverket for «general aviation» (GA).

– Reguleringen av allmenflysegmentet er i en brytningstid i Europa og for så vidt globalt. Luftfartsmyndighetene har innsett at dette segmentet er til dels overregulert. Årsaken til dette er at man i stort har valgt å følge reguleringsnivået for den kommersielle luftfarten (Commercial Air Transport – CAT). Dette har medført at det er komplisert, og ikke minst svært kostbart, å drive med luftfart som hobby. Indirekte har dette hatt negative konsekvenser for blant annet rekruttering inn i luftfartssystemet. EASA har gjennom sitt dokument «Roadmap for regulation of general aviation» lag til grunn noen grunnleggende prinsipper som gir en ny retning for fremtidens regulering av segmentet, forteller Jodal.

– Begrep som «proportionate», «risk based approach» og «engagement of the GA sector» er avgjørende i denne måte å tenke på. Dette betyr på mange områder forenklinger i reguleringen. Det betyr ikke at man ikke skal ha en høy grad av sikkerhet innenfor GA, men et annet nivå enn for CAT, fortsetter han.

Ønsker større involvering av GA-miljøet

– Luftfartstilsynet tar disse signalene på alvor og vil søke denne innretning i vårt arbeid. Videre vil Luftfartstilsynet søke større involvering av GA-miljøet i regelverksutvikling innenfor segmentet. I det pågående arbeid med revisjon av BSL-B-serien vil Luftfartstilsynet sørge for en god involvering og samarbeid med brukerorganisasjonene, avslutter Jodal.

Svært glad for signalene fra tilsynet

– I luftsportsmiljøet er vi særdeles tilfreds med signalene fra LT. Det vi hører her er helt i tråd med de ønskene vi har løftet fram i våre kontaktmøter med tilsynets toppledelse, blant annet i oktober i fjor. Vi tror dette kan innebære en «ny tid» for allmennflyging og luftsport, og vi gleder oss til å fortsette den gode dialogen med myndighetene, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF).

– LT har nå lagt opp til en nær koordinering av regelendringer med oss brukere, der vi vil gjøre vårt beste for å bidra, legger Øyno til.

– Vi har tro på at denne endringen signaliserer en styrking av samarbeidet mellom Luftfartstilsynet og hjemmebyggermiljøet, avslutter Øyno.

Bildet over viser Tom Gøran Jodal som er avdelingsdirektør ved teknisk avdeling i Luftfartstilsynet.Foto: Luftfartstilsynet

Les EASAs Roadmap for Regulation of General Aviation her.

Powered by Labrador CMS