Nye sertifikatregler: 8. april ble aprilsnarr

I følge informasjon fra Luftfartstilsynet er 8. april 2013 innføringsdato for det nye felleseuropeiske sertifikatregelverket – Part-FCL – i Norge. Nå viser det seg at datoen utgjør en forsinket aprilsnarr: Regelverket er ikke gjeldende rett i Norge ennå, og det er ikke kunngjort noen ny innføringsdato bortsett fra at den delen av regelverket som angår medisinsk sertifisering allerede ble innført 9. april.

På Luftfartstilsynets hjemmesider er det publisert en nyhetssak om det nye regelverket som ble oppdatert så sent som 21. mars i år. Her heter det blant annet:

"EU-kommisjonen har vedtatt nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av flybesetningsmedlemmer. Dette regelverket vil bli gjort gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen, og vil være gjeldende rett fra og med 8. april 2013."

Hele saken kan leses her.

Som en forberedelse til innføringen av det nye regelverket, har norske flygere anstrengt seg for å oppgradere til JAR-FCL-sertifikater samtidig som organisasjoner i luftfarten har jobbet intenst med å tilpasse seg det nye regelverket i tide.

Nå viser det seg at aktørene har bedre tid enn de trodde: Regelverket er ikke gjeldende rett i Norge når vi i dag skriver 8. april, og det var ikke publisert noen informasjon om forsinkelsene fra Luftfartstilsynets side.

Oppdatering: 8. april kl 19.18 publiserte LT denne nyheten på sin hjemmeside.

Oppdatering: 9. april publiserte LT at denne forskriften for medisinsk sertifisering likevel er innført fra LTs side med hjemmel i delegeringvedtak 1273 fra 1999. Øvrig del av regelverket er fortsatt ikke innført.

Oppdatering: 12. april publiserte LT en revidert forskrift for medisinsk sertifisering, hvor referanse til artikkel 4 er fjernet.

Mange steg igjen før regelverket er norsk rett

Part-FCL-regelverkets formelle navn er EU-forordning 1178/2011. Forordningen innføres i Norge som en del av EØS-avtalen som er inngått mellom EU og EFTA-landene. EU-regler skal gjennom en prosess med mange trinn før de blir gjeldende norsk rett.

– Ifølge informasjonstjenesten Europalov.no har forordning 1178/2011 i øyeblikket kommet til trinnet "EØS/EFA-landene vurderer EØS-relevans og -innlemmelse," sier Harald Orlien som er skolesjef i Oslo Flyveklubb.

Som nedenstående illustrasjon fra denne informasjonstjenesten kan tyde på, gjenstår det en rekke formelle prosesser før den aktuelle forordningen er gjeldende norsk rett.

files/content/news/Ill.jpg

(Illustrasjonen er hentet fra denne artikkelen på www.europalov.no.)

Luftfartstilsynet: Usikkert når regelverket vil tre i kraft

– Luftfartstilsynet har over lengre tid arbeidet for at nye sertifikatregler, ofte omtalt som Regulation on Aircrew, skal gjennomføres fra 8. april 2013. Prosessen med å ta regelverket inn i EØS-avtalen er ikke fullført innen planlagt gjennomføringsdato. Dette medfører at regelverket ikke kan gjennomføres på nåværende tidspunkt, sier kommunikasjonsdirektør Tor Iversen i Luftfartstilsynet til Flynytt.

– Hva er årsaken til at markedet ikke er informert om denne forsinkelsen?

– Det har helt frem til 8. april vært arbeidet med å få på plass forskriften. Den endelige avklaringen har Luftfartstilsynet dessverre ikke fått før sent i ettermiddag, noe som er årsaken til at informasjon om situasjonen ikke har kunnet blitt gitt tidligere. Dette beklager jeg, sier Iversen.

– Når vil Part-FCL bli gjeldende rett?

– Vi vet ikke per i dag hvor lang utsettelsen vil være. Vi vil arbeide for å få regelverket på plass så raskt som mulig og vil komme tilbake med oppdatert informasjon så snart vi har dette, forsikrer han.

Nasjonale sertifikater fortsatt gyldige

– Hvilke konsekvenser vil forsinkelsen ha i praksis for luftfarten i Norge?

– Eksisterende JAR-FCL-regelverk vil fortsatt være gjeldende inntil ny forskrift er på plass. Det vil ikke bli utstedt sertifikater, tillatelser eller andre godkjenninger etter det nye regelverket i Regulation on Aircrew. For den enkelte sertifikatinnehaver vil dette få små konsekvenser. Allerede utstedte JAR-FCL-sertifikater er gyldige inntil utløpsdato og vil bli anerkjent i europeiske land/JAA-land. For personer som er under utdanning vil Luftfartstilsynet ved søknad om fornyelse/gjenutstedelse, utstede sertifikater med grunnlag i JAR-FCL-regelverk. Nasjonale sertifikater er gyldige inntil det nye regelverket gjennomføres, understreker Iversen.

– Fra hvilket tidspunkt venter LT at en organisasjon kan søke om godkjennelse for flygeskole (ATO, Approved Training Organisation) med hjemmel i det nye regelverket Part-ORA?

– Dette avhenger av når det nye regelverket er på plass, noe vi i dag ikke har nærmere informasjon om, avslutter Iversen.

Både nasjonale sertifikater og JAR-FCL-sertifikater (som under) er gyldig mynt fortsatt i Norge.

Powered by Labrador CMS