Nye muligheter på Rygge

I kjølvannet av at den nye basestrukturen for Luftforsvaret ble fastsatt i fjor, står Forsvaret foran en betydelig nedtrapping på Rygge. Samarbeidsavtalen med Rygge Sivile Lufthavn (RSL) er sagt opp med effekt fra 1. august 2014, og RSL søker derfor om konsesjon og teknisk-operativ godkjenning på egenhånd. Endringen kan også bety at GA-flyene får bedre operative vilkår på plassen.[nbsp]

I kjølvannet av at den nye basestrukturen for Luftforsvaret ble fastsatt i fjor, står Forsvaret foran en betydelig nedtrapping på Rygge. Samarbeidsavtalen med Rygge Sivile Lufthavn (RSL) er sagt opp med effekt fra 1. august 2014, og RSL søker derfor om konsesjon og teknisk-operativ godkjenning på egenhånd. Endringen kan også bety at GA-flyene får bedre operative vilkår på plassen.

I tråd med Stortingets vedtak skal 717-skvadronen med DA-20 Falcon flyttes til Gardermoen flystasjon, og Luftforsvarets nedtrapping innebærer at det frigjøres en rekke arealer og bygninger som kan benyttes til sivile formål. Det er Rygge kommune som har forkjøpsrett på eiendommene.

Satser på økning i trafikken

I konsesjonssøknaden som RSL har sendt til Samferdselsdepartementet er det lagt opp til en økning fra 1,6 millioner passasjerer i 2011 til et sted mellom 2,5 og 3 millioner innenfor en periode på fem til ti år. RSL skriver i sin søknad at de ikke tror passasjerutviklingen vil ha negativ effekt på trafikkutviklingen på Gardermoen. I sin argumentasjon viser de til at Gardermoen har hatt vesentlig økt trafikk siden Rygge ble etablert. Dette forklares med at de to flyplassene komplementerer hverandre mer enn å konkurrere – og at tilbudsøkningen har ledet til økt etter-spørsel totalt sett.

Et passasjerantall på 2,5 millioner årlig anser RSL som et krav for å få til lønnsom drift ved flyplassen. Det har vært investert 900 millioner kroner i infrastruktur betalt av den sivile lufthavnen, blant annet for å etterkomme myndighetskrav som ikke har blitt stilt ovenfor andre sammenliknbare lufthavner. RSL ønsker derfor å fjerne trafikktaket som gjelder for dagens konsesjon.

Åpningstiden er ytterligere en parameter som i dag er fastsatt i konsesjonen. Selv om RSL ikke ser for seg vesentlig trafikk utenom gjeldende åpningstid som er fra 06.30 til 23.30 daglig, ønskes det noe større fleksibilitet for forsinkede ankomster slik at man ikke blir avhengig av å rute disse om til Gardermoen. RSL viser til at åpningstidene ved Sandefjord lufthavn Torp fastsettes i samråd med lokale myndigheter, og de ønsker derfor en tilsvarende modell for Rygge i den nye konsesjonen.

Bedre plass til GA?

I konsesjonssøknaden understrekes det at RSL ønsker å legge til rette for gode forhold for allmennflyging. Det at det etter all sannsynlighet frigjøres store arealer og hangarfasiliteter når Luftforsvaret trekker seg ut, åpner for at GA-segmentet kan få en egnet plassering nord for rullebanen dersom partene kommer til enighet om disposisjon av de aktuelle eiendommene og arealene.

Dersom GA-virksomheten i sin helhet blir flyttet til disse arealene og RSL får overta dagens GA-platting, vil dette kunne være løsningen på den gordiske knuten som plattingen har innebåret. Plattingen er finansiert med flere millioner kroner fra den såkalte Fornebu-potten som skulle komme GA-brukerne til gode. På grunn av reguleringsmessige problemer har plattingen ennå ikke blitt tatt i bruk for formålet mens den derimot har vært disponert av RSL til anleggsmaskiner og bilparkering.

Per i dag er det registrert om lag 21.000 GA-bevegelser årlig, og RSL er inneforstått med at en naturlig vekst innenfor dagens GA-aktivitet vil kunne øke dette tallet til 25.000 bevegelser. Økninger utover dette vil RSL ikke gå inn for. De ser det heller ikke som naturlig å ha flere GA-fly basert på Rygge enn de som er der i dag.

NLF: Tror på løsningen

– GA-miljøet bør kunne leve godt med en grense på 25.000 bevegelser årlig. En plassering av småflyene nord for rullebanen er også veldig hensiktsmessig med tanke på å løse de logistikkproblemene som har eksistert for besøkende GA-fly de siste årene. Når det gjelder antall GA-fly på Rygge, har NLF helt siden 1998 lagt inn som forutsetning at det skal være rom for 25 fast stasjonerte fly og fem besøkende. Når vi nå ser konturene av en ny lokalisering som følge av at Forsvaret flytter, har vi en felles forståelse med Rygge kommune om at dette ambisjonsnivået må kunne økes så lenge ikke antall bevegelser går over rammen på 25.000, sier generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF), John Eirik Laupsa til Flynytt.

– Det er i prinsippet ingen sammenheng mellom antall fly som er fast stasjonert på en flyplass og hvor mange bevegelser det vil være ved plassen per år. Mange av GA-bevegelsene handler om landingsrunder, og dersom GA-miljøet får treningstilgang på flere plasser, bør man kunne trene noe mindre på Rygge. Dermed bør det være rom for flere fast stasjonerte fly der, legger Laupsa til.

Andre store GA-plasser har heller ingen restriksjoner på stasjonerte fly, kun på antall bevegelser. Dersom en tilsvarende tankegang blir lagt til grunn for ny konsesjon på Rygge, vil GA-sektoren kunne gå en lysere framtid i møte.

Powered by Labrador CMS