Allmennflystrategi:

NY STRATEGI: Samferdselsdepartementet la nylig frem sin strategi for fremtidens allmennflyging.
NY STRATEGI: Samferdselsdepartementet la nylig frem sin strategi for fremtidens allmennflyging.

Ny strategi fra Samferdselsdepartementet lagt frem

Statssekretær Tom Cato Karlsen (FrP) i Samferdselsdepartementet sier til Flynytt at regjeringen ønsker å gi gode rammevilkår for småflyvirksomheten i Norge. NLF-president Rolf Liland velger å være nøktern optimist.

Publisert

Regjeringen ønsker at det skal være gode rammevilkår for småflyvirksomhet i Norge, heter det i en uttalelse fra Samferdselsdepartementet.

Gjennom det nye strategidokumentet har departementet trukket opp strategier innenfor den samfunnsrollen småflyvirksomheten har, tilgangen på landingsplasser og luftrom, reguleringer av småflyvirksomheten og miljøeffekter av virksomheten.

Til sammen er det lagt frem 25 tiltakspunkter som legger føringer for ulike myndigheter og aktører om å ta hensyn til og legge til rette for småflyaktiviteten.

Les hele dokumentet HER.

Godt fornøyd NLF-president

NLFs president, Rolf Liland, er meget positiv til at Samferdselsdepartementet nå har utarbeidet denne strategien for småflyvirksomheten i Norge.

OPTIMIST: NLF-president Rolf Liland er sikker på at det ville blitt stadig vanskeligere å drive flyklubber i Norge uten allmennflystrategien.
OPTIMIST: NLF-president Rolf Liland er sikker på at det ville blitt stadig vanskeligere å drive flyklubber i Norge uten allmennflystrategien.

- Uten strategien er jeg sikker på at det ville blitt stadig vanskeligere å drive flyklubber i Norge. Ikke på grunn av store generelle tiltak, men på grunn av et begrensende enkelttiltak av gangen, som krav til dyrere utstyr ombord, begrensninger i åpningstider og bevegelser, økende takster for leie av anlegg og mindre og mindre luftrom til VFR-bruk, sier Liland til Flynytt.

- Småfly er for meg mye, blant annet en rask og effektiv reisemåte mellom to steder. Det er et verktøy for å overvåke miljøet, og det er et relativt allment tilgjengelig motorisert redskap for rekreasjon, glede og sport. På linje med bil, motorsykkel/moped og fritidsbåt, legger han til.

Strategi for småflyvirksomheten i Norge

  • Samferdselsdepartementet la i slutten av august 2017 fram en strategi for småflyvirksomheten i Norge.
  • Strategien omfatter den ikke-kommersielle delen av allmennflyging (GA) – privat hobby- og fritidsflyging med rekreasjonsformål.
  • Formålet med strategien er å gi en oversikt over småflyvirksomheten og de utfordringene virksomheten står overfor.
  • Strategien skal bidra til å synliggjøre aktiviteten, utøverne, myndighetene på området og rammevilkårene som gjelder for småflyvirksomheten.
  • Norges Luftsportforbund (NLF) har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med strategien.

Velger å være nøktern optimist

At strategien ikke har de helt konkrete tiltakene tar president Liland med knusende ro.

- Mange vil kanskje ønske at en slik strategi er mer detaljert, men det ligger i en strategis natur at den skal angi et mål, og generelle metoder for å oppnå målet. For oss i NLFs del er tilgang til aktiviteten en løpende utfordring, både når det gjelder arena (luftrom), anlegg (fly- og landingsplasser) og forskjellige regelverk (norsk og europeisk), hvor tilsynelatende små tiltak innen hvert område kan gjøre aktiviteten vår langt mer tilgjengelig. I motsatt tilfelle strupes denne tilgangen slik at muligheten til å drive en frivillig klubb i et område blir umulig, eller så vanskelig og dyrt at utøverne mister interessen. En strategi fra et så høyt nivå som dette kan være med å vippe enkeltsaker i en retning som er viktig og gunstig for allmenflymiljøet

Norge, eller i et bestemt område, sier Liland.

Han er nøktern optimist på vegne av allmenflygningen i Norge.

- Jeg er optimist fordi ny teknologi kan være med å gjøre motorflyging rimeligere, og i tillegg ytterligere redusere de små utslippene vi står for. Jeg er også optimist fordi vi endelig er tilbake til å kunne bruke de fleste offentlige norske flyplasser utenom tårnets åpningstid. Det bør i utgangspunktet ikke være større begrensninger for småfly på offentlige flyplasser, enn det er for privatbiler på offentlig vei, mener Liland.

Hans nøkternhet gjør seg gjeldende når vi kommer til europeiske og til en viss grad norske regler.

- Disse reglene kombinert med deler av statsforvaltningen, ser ikke hvilke konsekvenser de fysiske, regulatoriske og byråkratiske inngrepene har for en flyklubb, som tross alt er et idrettslag i Norges Idrettsforbund (NIF).  Før i tiden ble mange problemer løst på en enkel og grei måte, ved at man «så stort» på en sak. Nå er det imidlertid regler, takster og regulativer for det meste, og konsekvensene for flyklubbene er i liten grad tatt hensyn til, sier Liland.

Han tror at den nye strategien vil være et viktig dokument å vise til i slike saker, og hvilke følgekonsekvenser forskjellige forvaltningstiltak og andre offentlige tiltak har for småflymiljøet.

Liland påpeker at selv om strategien gjelder «general aviation» med småfly, vil mye av innholdet være relevant, og gi positive følgeeffekter for klubber med andre NLF-aktiviteter, som for eksempel seilfly, fallskjerm, luftromskrevende HG/PG-aktivitet m. fl.

STATSSEKRETÆR: Tom Cato Karslen forteller at det jobbes med å forenkle regelverket.
STATSSEKRETÆR: Tom Cato Karslen forteller at det jobbes med å forenkle regelverket.

- Nå blir det opp til oss i NLF sentralt å sette oss godt inn i strategien, hjelpe å få essensen kommunisert ut til beslutningstakere i forskjellige organer, og å bruke den aktivt i de mange relevante sakene NLF må arbeide med for luftsportsutøvere over hele landet, sier NLF-presidenten.

- Potensialet for småflymiljøet er stort

Statssekretær Tom Cato Karlsen (FrP) i Samferdselsdepartementet sier til Flynytt at det er et stort ønske fra regjeringen å gi gode rammevilkår for småflyvirksomheten i Norge.

- Det er derfor vi har utarbeidet denne strategien, som belyser utfordringer og muligheter som ligger i denne bransjen. Vi ser at potensialet for småflymiljøet er stort, både innen viktige samfunnsoppgaver som rekruttering til luftfarten og søk og redning, men også innen turisme og rekreasjon. Strategien er starten på et arbeid med å få kartlagt hvilket handlingsrom vi har for å legge best mulig til rette for et velfungerende og aktivt småflymiljø i Norge, sier Karlsen.

- Hva konkret kan allmennflymiljøet vente seg i årene fremover?

- Departementet skal i første omgang gjennomføre en utredning som skal vurdere flyplassituasjonen for småflyvirksomheten på Østlandet. Denne vil være viktig for å kartlegge handlingsrommet for permanente løsninger på utfordringene med tilgang til landingsplasser for småflyvirksomheten. Vi må komme tilbake til konkrete tiltak når utredningen ligger på bordet, sier statssekretæren.

Han understreker også at det jobbes med å forenkle regelverket.

- Både EASA og Luftfartstilsynet er allerede godt i gang med arbeidet med å forenkle regelverket. For Norge sin del vil PAL II prosjektet være premissgivende i arbeidet med å sikre at det nasjonale regelverket tar hensyn til behovene i småflymiljøet samtidig som det skal være i samsvar med regelverket fra EASA. Regjeringen vil legge til rette for at Norge følger prinsippene i EASAs veikart for regulering av allmennflyging, sier han.

 - Vil avgiftene bli senket?

- Regjeringen vil sammen med Avinor vurdere alternativer for fremtidig finansiering av tjenester til småflyaktiviteten. Blant annet vil vi se på hvordan småflyaktivitet i andre europeiske land blir finansiert, avslutter statssekretær Tom Cato Karlsen.

Powered by Labrador CMS