Kjeller flyplass:

En ny analyse Kjeller flyplassområde er klar. Den slår fast at utredningsalternativet med bebyggelse helt inn mot grensen for hinderfrie flater ( sikkerhetssonene rundt flystripen) ikke kan anbefales.

Ny Kjeller-rapport: Fraråder bebyggelse nær flystripen

Har vurdert risikoen ved å ha veteranflyvirksomhet nær inntil et fremtidig byområde.

Publisert Sist oppdatert

Mye er fremdeles i det blå med tanke på Kjeller flyplass' fremtid.

Som Flynytt tidligere har omtalt, vil Forsvaret trenge flyplassen lenger enn tidligere antatt. Det betyr at driften ikke opphører som planlagt i 2023, men at det legges til grunn at forsvarssektoren vil ha behov for en operativ flystripe frem til 2025.

Det endrer likevel ikke det faktum at en man snart må avgjøre hva flyplassområdet skal benyttes til i fremtiden.

Anbefaler økt sikkerhetsområde

I 2020 ble det avgjort at Lillestrøm kommune ønsker å fortsette med veteranflyvirksomheten og samtidig bygge boliger og næring ved Kjeller flyplass når Forsvaret har forlatt området.

Kjeller flyplassområde og omliggende arealer som inngår i planarbeidet. Foto: Norconsult

Som en del arbeidet med å stake ut den fremtidige kursen har kommunen bestilt en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), som ser på muligheten for fortsatt flyaktivitet i den nye bydelen. Norconsult har vurdert risiko ved å ha veteranflyvirksomhet nær inntil et fremtidig byområde.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.

I den ferske rapporten kommer det frem at bebyggelse tett på flystripen frarådes.

- En slik løsning vil kunne medføre at byrommets samlokaliserte funksjoner blir sårbare, og at veteranflyaktivitetene ikke kan gjennomføres med ønsket regularitet på grunn av høy andel tid med turbulens og vindskjær, slås det fast.

Videre heter det:

- Dersom avstandene mellom flyplass og bygninger økes, for eksempel med 130 eller 260 meter, vil sårbarheten reduseres og tidsandelen med akseptable værforhold for veteranflyaktivitet øke vesentlig. Økningen av sikkerhetsområdet anbefales også fordi dette vil redusere både reell risiko og opplevd risiko.

Fraråder kortere rullebane

Norconsult har blant annet undersøkt forhold knyttet til støy, værforhold og risiko. De har tatt utgangspunkt i det såkalte alternativ 3 for utviklingen av Kjeller flyplass, som inkluderer en 828 meter lang rullebane.

- Et kortere rullebanealternativ medfører høyere sannsynlighet for hendelser der fly havner utenfor enden av rullebanen. Slike hendelser vil først og fremst ramme veteranflyaktiviteten, men kan også påvirke opplevd trygghet blant beboere. Derfor tilråder Norconsult en rullebane på 828 meter som ivaretar sikkerhetsmarginen ved avgang og landing, står det i rapporten.

Alternativ tre med 828 meter lang rullebane. Foto: Lillestrøm kommune

Simuleringer viser at dersom man bygger tettest mulig flystripen, vil bygningene føre til mer turbulens og mer vindskjær.

Siden det er planlagt å legge veteranflyaktiviteten til bestemte dager, vil dette få konsekvenser for hvor mye tid flyene får i luften.

Kan påvirke trygghetsfølelsen

Analysen understreker også at kort avstand mellom rullebane og bygninger gir mindre sikkerhetsmargin. Både korte avstander og fri ferdsel utenom flytidene medfører sårbarhet, noe som kan påvirke beboernes trygghetsfølelse.

Hva gjelder støy, slås det fast at luftfartsstøy fra veteranfly havner under den anbefalte grenseverdien. Det anbefales at støy fra luftfartøyvernsenteret vurderes som støy fra motorsport, ikke som ordinær luftfartsstøy.

Dette fordi aktivitetene ligner mer på motorsport enn på ordinær luftfart, - også fordi motorsport har en egen anbefalt støygrense for tidsrommet kl. 7-23, altså støy om dagen og kvelden.

- Siden støyhendelsene er få, kan det være god grunn til å vurdere en slakkere grense enn for vanlig motorsport, står det å lese.

Videre anbefales det å vektlegge støydempende tiltak ved oppføring av bygningsmasse nær flystripen.

Seks tilrådinger

Norconsult fremmer seks tilrådninger til Lillestrøm kommune:

1. Gjentatte transformasjoner av et byrom er problematisk. Ivaretakelse av akseptabel risiko forutsetter høy kompetanse og gode prosedyrer i den organisasjonen som tildeles ansvaret for å gjennomføre disse transformasjonene. Kommunen bør derfor vurdere ulike organisasjonsformer, hvem som skal ha myndighetsrolle til å kunne iverksette transformasjon og hvem som skal sørge for at organisasjonen følger prosedyrer for transformasjon.

2. Norconsult mener et byrom med samlokaliserte aktiviteter må ha fysisk perimetersikring, for eksempel i form av inngjerding med skilt og lys som entydig og visuelt viser hvilken arealdisponering som er gjeldende. Inngjerding med en sone bestående av sand på innsiden, der luftfartøy på avveie fanges opp, bør vurderes. Perimetersikringen bør detaljeres i samråd med Luftfartstilsynet og KFK. Det bør også legges til rette for en god ferdselsvei utenom rullebanen som kan benyttes både uten og med veteranflyaktivitet.

3. Særskilte krav til kompetanse og helsetilstand til veteranfly-piloter bør formaliseres og etterleves. Kommunen bør vurdere om slike krav skal utarbeides av stiftelsen alene, eller i samråd med f.eks. Luftfartstilsynet.

4. Uavhengig av sikkerhetsområde, anbefaler vi at det i de nærmeste byggene til rullebanen etableres næring og funksjoner som ikke vil medføre at mange mennesker oppholder seg i bygningene mens flyaktivitet pågår.

5. Det bør etableres rullebane på 828 m for å øke sikkerhetsmarginen ved takeoff og landing. For byutvikling kan det være ønskelig å etablere kortere rullebane for å utvikle området, men vi mener dette er uheldig fordi det medfører flyvning med reduserte sikkerhetsmarginer.

6. Dersom man velger å gå videre med planarbeid for et luftfartøyvernsenter, bør det trolig gjøres sosioakustiske undersøkelser på Kjeller. Dette som en del av arbeidet med å fastsette fornuftig og praktisk regulering av støyen fra senteret. Flystevne og

Politisk sak

ROS-analysen legges fram som en orienteringssak til politikerne.

Lillestrøm kommune skriver på sine nettsider at det vil i løpet av våren også blir gjennomført en økonomisk analyse for å se på de økonomiske konsekvensene for kommunen, på kort og lang sikt, ved ulike valg.

Sammen skal disse to analysene danne grunnlaget for en politisk sak høsten 2022, hvor kommunestyret skal ta stilling til om det blir flyaktivitet i den nye bydelen.

Du kan lese hele analysen HER.

Powered by Labrador CMS