NLF blir luftfartsmyndighet fra 1. januar

1. januar blir Norges Luftsportforbund luftfartsmyndighet på seilfly- og ballongområdet. Dermed får Norge for første gang to sidestilte luftfartsmyndigheter på hver sine fagområder.

Publisert

Det er innenfor utdanning og sertifisering av seilflygere og ballongførere at Norges Luftsportforbund (NLF) blir luftfartsmyndighet. Øvrige myndighetsfunksjoner vil fortsatt ivaretas av Luftfartstilsynet i Bodø.

NLF har siden 1930-tallet utstedt flysertifikat for seilflygere som de siste tiårene er kjent som ”seilflybevis”. Men mens flybevisene som er utstedt hittil kun gjelder i Norge og følger forbundets egne lover og prosedyrer, vil framtidige seilfly- og ballongsertifikater være offisielle med samme status som øvrige flysertifikater. De nye sertifikatene vil følge EASAs Part-FCL-bestemmelser, og de vil være automatisk anerkjent i alle europeiske land.

files/content/news/Solvik-Olsen.jpg– I tråd med regjeringens politikk om å forenkle og effektivisere forvaltningen

– Norges Luftsportforbund har gjennom mange år opparbeidet seg kompetanse på luftsportsaktivitet. I forbindelse med oppgradering av regelverk har vi derfor bestemt at Norges Luftsportforbund (NLF) skal være luftfartsmyndighet på seilfly- og ballongområdet fra 1. januar 2016, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

I tillegg til at NLF får utstede myndighetssertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet, skal NLF også utføre adgangskontroll og drive tilsyn med relevante utdanningsinstitusjoner.

– Dette er i tråd med regjeringens politikk om å forenkle og effektivisere forvaltningen. Luftfartstilsynet får ikke nye oppgaver, og vi kan utnytte den kompetansen Norges Luftsportsforbund har i dag, sier Solvik-Olsen.

Nytt regelverk på sertifikatområdet

Det er de felleseuropeiske bestemmelsene i Part-FCL som gjør det nødvendig for Norge å ta stilling til hvem som skal være offisiell luftfartsmyndighet på disse områdene. Regelverket forutsetter at det er en nasjonal luftfartsmyndighet som skal utstede sertifikater til utøvere av seilflyging og flyging med varmluftballong.

– Norges Luftsportforbund ivaretar allerede dagens nasjonale regelverk, som krever at utøvere av denne typen luftsport skal ha gjennomgått opplæring og ha dokumentasjon som bekrefter dette. Norges Luftsportforbund har opparbeidet seg god kompetanse gjennom den aktiviteten de har hatt i flere år. Det er derfor naturlig at de viderefører denne gjennom å få myndighet til å utstede de nye sertifikatene, sier samferdselsministeren.

For å få en glidende overgang fra gammelt til nytt regelverk, vil dagens nasjonale bestemmelser på seilfly- og ballongområdet gjelde frem til 8. april 2018. NLF vil i løpet av nærmeste framtid utarbeide en konverteringsrapport som beskriver hvordan nasjonale flygebevis skal overføres til Part-FCL-sertifikater. NLF anslår at de vil kunne starte med konverteringer fra 1. juli 2016.

NLF blir én av to i Europa

NLF blir det andre luftsportforbundet i Europa som får formalisert delegering av disse to myndighetsområdene. Først ut var Østerrike tidligere i år.

– Vi er veldig glade for den tilliten Samferdselsdepartementet viser oss ved å utpeke NLF som kompetent myndighet for disse områdene, sier NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa til Flynytt.

– Som leder for NLFs administrasjon vil jeg ta ansvar for å få alle nødvendige systemer på plass som kreves for å kunne være kompetent myndighet, og aktuelt personell skal gjennomgå nødvendig opplæring. At også Luftfartstilsynet gir sin støtte til at dette er den beste løsningen er også svært viktig. Blant annet kan nevnes at det er avtalt at relevant personell i NLF kan delta på LTs kursing i forvaltningskompetanse, fortsetter Laupsa.

Luftfartsmyndighet på linje med Luftfartstilsynet

– NLF blir luftfartsmyndighet på linje med Luftfartstilsynet, men med et begrenset ansvarsområde. Samferdselsdepartementet vil bli klageinstans for de vedtak som NLF fatter, skriver departementet i sin pressemelding.

NLF blir videre gjenstand for kontroller og standardiseringsinspeksjoner fra EASAs side.

Bildet over: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forklarer at utpekingen av NLF som luftfartsmyndighet er i tråd med regjeringens politikk om å forenkle og effektivisere forvaltningen. Foto: Lars Brede Grøndahl

Powered by Labrador CMS