Nå må du fly etter nye regler

Nye driftsbestemmelser for allmennflyging har nå trådt i kraft. Det innebærer at mange småflygere nå kan se bort fra den norske driftsforskriften BSL D 3-1. De som flyr mikrofly samt veteran- eller hjemmebygde fly må fortsatt fly etter de gamle bestemmelsene.

Publisert

Nye driftsbestemmelser for allmennflyging har nå trådt i kraft. Det innebærer at mange småflygere heretter kan se bort fra den norske driftsforskriften BSL D 3-1. De som flyr mikrofly samt veteran- eller hjemmebygde fly må fortsatt fly etter de gamle bestemmelsene.

Igjen er det felleseuropeiske bestemmelser som tar over for gamle nasjonale regler. Her til lands er de nye reglene innført som «Forskrift for luftfartsoperasjoner». For allmennflyging er det forskriftens «Part-NCO» som er mest aktuell. NCO står for "non-commercial other than complex aircraft", noe som innebærer at det er luftfartøyets operasjon og kompleksitet som sier noe om hvilket regelverk som skal brukes. 28. oktober 2014 erstattet regelverket de norske bestemmelsene i BSL D 3–1.

Gjelder ikke veteran- og hjemmebygde fly

Part-NCO gjelder i øyeblikket ikke operasjoner med veteran- og hjemmebygde fly samt mikrofly. Her er det fortsatt norske bestemmelser som rår, skjønt for veteran- og hjemmebygde fly er reglene ventet å bli justert i nær framtid, for å sikre at regelverket blir mest mulig ensartet. Inntil ny forskrift er på plass, vil enkelte avvik kunne skape forvirring, eksempelvis det at VFR-drivstoffreserve etter Part-NCO er 30 minutter, mens den etter BSL D 3–1 er 45 minutter.

Slik er de nye reglene

De gamle driftsbestemmelsene følger ikke samme disposisjon som de europeiske reglene. Blant annet inneholder de gamle operative bestemmelsene krav som i dag reguleres av vedlikeholdsregler (Part-M), sertifikatregler (Part-FCL) og trafikkregler (Part-SERA fra 13. november). Derfor er det ikke uten videre enkelt å identifisere alle endringene.

I Flynytt nr 5 – 2013 er det publisert en oversikt over de største praktiske endringene de nye reglene innebærer.

Her er noen detaljer:

 • Forbudet mot å bruke transportable elektroniske apparater når VOR/ADF/ILS er i bruk opphører. Fartøysjefen skal imidlertid vurdere om personlige elektroniske enheter (PEDs – personal electronic devices) kan forstyrre utstyr om bord. Det er altså ikke forbud mot PED som mobiltelefon og lesebrett, men dersom fartøysjefen mener at de kan påvirke sikkerheten negativt, skal de ikke brukes.
 • Personlig nødpeilesender (PLB) kan erstatte fastmontert ELT uten at flyeieren må søke om dispensasjon
 • Det uttalte kravet om operativ flygeplan som skal medføres og ajourføres for flyginger over 50 nautiske mil er borte. Likevel stilles det krav til fartøysjefen om planlegging som i praksis betyr at noe som minner om en operativ flygeplan i de fleste tilfeller vil være påkrevet.
 • Krav om å levere fullstendig reiseplan for å få søk- og redningstjeneste finnes ikke i Part-NCO. Dette betyr at selv en forkortet reiseplan kan utløse en redningsaksjon. Forholdene knyttet til dette er uansett å finne i trafikkbestemmelsene (Part-SERA) og ikke Part-NCO.
 • Planleggingsminima med tanke på vær for flyginger som skal skje mer enn 50 nautiske mil fra startplasssen forsvinner (disse var 5 km / 1000 fot i dagslys eller – 10 km / 2000 fot om natten). De operative begrensningene i Part-SERA gjelder i steden, og de vil avhenge av luftromsklassen.
 • Forbud mot å fly "VFR on top" om natten er borte.
 • Drivstoffreserve for VFR-flyginger er endret fra 45 til 30 minutter.
 • Sidevindskomponent som angitt i flygehåndboken er ikke lenger bindende.
 • Det eksplisitte kravet om å bruke sjekklister er borte.
 • Krav til ekstra utrustning for nattflyginger gjelder nå kun om natten, ikke i tussmørkeperiodene.
 • Nytt krav om ekstra utrustning for å fly VFR uten sikt til bakken, eksempelvis VFR over vann og VFR on top. (Tilsvarende krav gjaldt etter solnedgang i de gamle bestemmelsene, og de gjelder fortsatt så lenge det er natt.)
  • Krengnings- og svingviser
  • Kunstig horisont
  • Vertikal fartsmåler
  • Retningsgyro
  • Indikator som viser at tilførsel (vakuum eller strøm) til gyroer er intakt
  • Pitotvarme
 • Kravet om at fly som skal benyttes om natten må være utstyrt med pitotvarme er nytt
 • For sjøfly som opereres over vann er det et nytt krav om horn og anker (i følge de gamle bestemmelsene er kun drivanker nødvendig, og da bare om det er påkrevet for manøvrering)
 • Det absolutte kravet om å medbringe flåte/nødradio ved flyging 100 nautuske mil fra land med énmotorsfly opphører. (Tilsvarende gjelder for flermotorsfly hvor en grense på 200 nautiske mil tidligere gjaldt.)
 • Nytt krav om at piloten vurderer behov for flåte, overlevelsesutstyr og utstyr for å gi nødsignaler, dersom flyet befinner seg mer enn 50 nautiske mil eller 30 minutter fra land (det minste tallet gjelder)
 • Rapporteringsplikt ved havari og eventuelt brudd på regler for å sikre flyet og de ombordværende er tatt ut av driftsbestemmelsene. Rapporteringsplikt framkommer imidlertid fortsatt av Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser.
 • Krav til navigasjonslys endres fra å gjelde «etter solnedgang» til kun når det er «natt»
 • Det er innført strengere krav til transport av farlig gods.

I tillegg til at driftsbestemmelsene er endret 28. oktober 2014, endres trafikkbestemmelsene 13. november.

Powered by Labrador CMS