Lysning for GA på Gardermoen

Det siste halvåret har det blitt vanskeligere å være allmennflyger på Gardermoen, både på grunn av stengt drivstoffanlegg og fordi det har vært problemer med å få adgang til lufthavnen uten ID-kort. Nå løsner det på begge fronter slik at det igjen skal bli praktisk for alle GA-flygere å benytte landets hovedflyplass.

Publisert

Det siste halvåret har det blitt vanskeligere å være allmennflyger på Gardermoen, både på grunn av stengt drivstoffanlegg og fordi det har vært problemer med å få adgang til lufthavnen uten ID-kort. Nå løsner det på begge fronter slik at det igjen skal bli praktisk for alle GA-flygere å benytte landets hovedflyplass.

Etter at nytt regelverk for sikkerhet på norske lufthavner ble implementert i sommer (BSL Sec 1-1), har tilgangen for småflygere til norske lufthavner generelt blitt enklere. Et unntak har imidlertid vært Gardermoen, hvor GA-flygere har hatt problemer med å slippe inn på lufthavnen til sine fly med mindre de har ID-kort utstedt av OSL. Dette har særlig vært et problem for de småflygerne som ikke har fast base på lufthavnen og følgelig ikke har ID-kort.

Forholdene for GA-utøverne har også tidligere vært under press, og i et brev datert 26. juli 2004 til OSL fra Luftfartstilsynet, får OSL klare føringer i retning av å tilpasse driften av plassen til behovene GA har. Flynytt kontakter informasjonssef i OSL, Jo Kobro, og får et positivt svar når vi spør om OSL vil se på løsninger for GA-utøverne med tanke på adgang. Nye prosedyrer er nettopp iverksatt:

– For at ankommende piloter/crew på GA-flygninger etter landing skal kunne oppholde seg i sikkerhetskontrollert område på RGA-terminalen uten kontinuerlig følge, må de sikkerhetskontrolleres umiddelbart etter landing, forteller han.

– Sikkerhetskontrollører skal holde ankommende personer – både passasjerer og crew – adskilt fra sikkerhetskontrollerte avreisende passasjerer. Dermed hindrer man at sikkerhetskontrollerte personer blandes med de som ikke er sikkerhetskontrollerte. Ankomstdør skal benyttes til dette formålet, og ankommende passasjerer/crew skal holdes under oppsyn til de har passert ut, fortsetter Kobro.

– Ved private flyvninger og ikke-kommersiell trafikk hvor gyldig ID-kort eller "Community crew identification card (CCIC)" ikke kan fremvises, gjelder følgende prosedyre: Vedkommende skal legitimere seg, det skal verifiseres mot handlingselskapet at vedkommende skal ut til fly, og vekterne må holde personene under oppsyn til flyet takser ut fra GA-terminalen, opplyser Kobro.

Løsning for tilgang til drivstoff

I brevet fra Luftfartstilsynet fra 2004 heter det at GA-utøverne skal gis forsvarlig tilgang til fylling av drivstoff. Tankanlegget for 100LL som driftes av Shell og Statoil har imidlertid vært stengt siden begynnelsen av desember, og dermed har det ikke vært mulig å få flybensin av denne typen på landets hovedflyplass.

– Hva er OSLs kommentar til dette?

– La meg først si at det er en misforståelse når du sier at OSL har ansvar for å tilby drivstoff for denne målgruppen, det har vi ikke. Derimot har vi ansvar for å legge til rette for en slik ordning, og det er noe helt annet, understreker Kobro og fortsetter:

– Tankanlegget for avgas 100LL på vestsiden er sameiet av Shell og Statoil, mens driften har vært forestått av Oslo Lufthavn Tankanlegg AS (OLT). I vinter ble den aktuelle avtalen sagt opp av OLT og oljeselskapene, da etterspørselen etter det aktuelle drivstoffet ikke ga en regningssvarende distribusjon. Dette har medført at Gardermoen Flyklubb er i dialog med Shell og Statoil om en overdragelse av anlegget. Det er også en dialog mellom flyklubben og OSL om hvordan det aktuelle anlegget skal drives i fremtiden. For tiden er det kun noen detaljer rundt driften som gjenstår. Formålet med denne avtalen er å tilrettelegge for en levedyktig fremtid for allmennflygere og andre aktører ved lufthavnen som etterspør denne typen drivstoff. I arbeidet med ny avtale er det lagt stor vekt på å tilfredsstille de vilkår som er oppstilt i forbindelse med konsesjon til Oslo Lufthavn AS, gitt av Samferdselsdepartementet 7. oktober 2003. Det har også vært viktig å ivareta flyplassens lokale regelverk i forhold sikkerhet, adgang og ferdsel, avslutter Kobro.

Powered by Labrador CMS