OPEN SKIES:

RESTRIKSJONSOMRÅDE: Norges Luftsportforbund (NLF) reagerte kraftig da de ble varslet om de planlagte restriksjonsområdene, som ville ha berørt samtlige luftsportsgrener i Norge de gangene Open Skies-flyvninger finner sted. Det foreslåtte restriksjonsområdet skulle dekke hele Norge.
RESTRIKSJONSOMRÅDE: Norges Luftsportforbund (NLF) reagerte kraftig da de ble varslet om de planlagte restriksjonsområdene, som ville ha berørt samtlige luftsportsgrener i Norge de gangene Open Skies-flyvninger finner sted. Det foreslåtte restriksjonsområdet skulle dekke hele Norge.

Luftfartstilsynet skroter planene om store restriksjonsområder

Alt ukontrollert luftrom i Norge kunne ha endt opp som et hvilende restriksjonsområde. Etter Norges Luftsportforbunds klare protest, blir det isteden ”business as usual”.

Publisert

I fjor høst sendte Luftfartstilsynet et utkast til forskrift på høring, hvor det ble foreslått å opprette et restriksjonsområde som skulle dekke hele Norge, og som skulle kunne aktiveres på kort varsel av hensyn til Open Skies-flyvninger. 

Avtalen om det åpne luftrom («Open Skies») handler om rustningskontroll og er inngått mellom 35 land. Den gir statene gjensidig rett til inspeksjon av hverandres territorium ved hjelp av ubevæpnede overvåkningsfly. Når disse flyene er i luften skal overvåkingsflyet ha prioritet foran annen ordinær flytrafikk.

Avtalen om det åpne luftrom

 • Avtalen om det åpne luftrom ( Treaty on Open Skies ), heretter avtalen eller OS , ble signert 24. mars 1990 av alle NATO s medlemsland og de tidligere Warszawapaktlandene.
 • Avtalen trådte i kraft 1.
  januar 2002. Per i dag har 35 stater signert avtalen , mens 24 stater har ratifisert den.
 • Avtalen gir de deltakende stater rett til å gjennomføre observasjonsflyginger over øvrige deltakende stater.
 • Observasjonsflygingene gjennomføres med fartøy utstyrt med kamera og andre sensorer slik at militært utstyr på bakken kan identifiseres, for eksempel artilleri og militære jagerfly.
 • Hver deltakende stat har rett til å gjennomføre et visst antall årlige flyginger og må til gjengjeld godta et
  antall flyginger over eget territorium.
 • Antallet beregnes ut fra hvert lands geografiske utstrekning og
  utgjør for Norges del 7 flyginger.
 • Avtalen fastsetter at den staten som ønsker å gjennomføre en observasjonsflyging må melde fra om
  dette til det aktuelle landet minst 72 timer før ankomst .
 • Avtalen fastsetter ytterligere detaljer knyttet til prosessen, blant annet at ø nsket reise plan (flight plan) må sendes vertslandet (her Norge) minst 24
  timer før planlagt start på flygingen, mens vertslandet deretter har 4 timer å vurdere mottatt reise plan .
 • Stortinget ga sitt samtykke til ratifikasjon i St.prp. nr. 63 (1992 - 93).
 • Kilde: Luftfartstilsynet

Reagerte kraftig

Norges Luftsportforbund (NLF) reagerte kraftig da de ble varslet om de planlagte restriksjonsområdene, som ville ha berørt samtlige luftsportsgrener i Norge de gangene slike flyvninger finner sted.

– Norges Luftsportforbund mener at det foreslåtte tiltaket er svært inngripende, samtidig som det er unødvendig og lite treffende, skrev de i sitt høringssvar til Luftfartstilsynet. 

Tidligere praksis har vært at lufttrafikktjenesten gir prioritet til Open Skies-flyvninger i kontrollert luftrom, mens flyvningene forholder seg til ”se og bli sett” når de flyr etter visuelle flygeregler i ukontrollert luftrom.

To alternativer

Tilsynet foreslo i sitt høringsnotat to ulike alternativer for etablering av restriksjonsområder i ikke-kontrollert luftrom (G-luftrom).

Alternativ A fastsetter at Luftfartstilsynet skal, når Rustningskontrollkontoret ber om dette, fastsette et restriksjonsområde av den utstrekning som er nødvendig for gjennomføring av en observasjonsflyging.

I alternativ B foreslås det å etablere et restriksjonsområde som formelt omfatter alt G-luftrom innenfor norsk territorium. Etter opprettelsen av restriksjonsområdet gjennom forskriften er det deretter «hvilende». Deler av restriksjonsområdet kan aktiveres etter behov, i den utstrekning som er nødvendig for gjennomføring av en observasjonsflyvning.

– Det gir liten mening at Norge skal innføre et helt nytt konsept som uansett adskiller seg helt grunnleggende fra løsningene i andre sammenliknbare land, heter det i høringssvaret fra NLF.

Viderefører «se og bli sett»

Nå er det kjent at begge alternativene er skrotet. I en ny forskrift fra Luftfartstilsynet går det frem at tidligere praksis vil bli videreført

Med den vedtatte bestemmelsen, må Open Skies-flyvninger forholde seg til «se og bli sett» i ukontrollert luftrom som alle andre.

Dermed blir ikke luftsportsutøverne offer for nye, inngripende restriksjonsområder. 

- Vi setter stor pris på at Luftfartstilsynet har lyttet til innspillene vårt forbund har kommet med i saken. Et annet utfall ville ha medført store, unødvendige begrensninger for mange av våre utøvere, sier en fornøyd generalsekretær i NLF, John Eirik Laupsa, til Flynytt.

 

Powered by Labrador CMS