Luftfartstilsynet og CAA UK med felles front for sjøflygerne

Luftfartstilsynet i Norge har gått sammen med sitt britiske ”søstertilsyn” for å gjøre det lettere å opprettholde sjø- og landflyrettigheter. De to tilsynene har foreslått en unntaksbestemmelse fra EASA-regelverket som skal gi samme sikkerhetsnivå, samtidig som de flygerne som flyr både sjø og land får halvert sitt timekrav. Luftfartstilsynet håper unntaksforslaget blir ferdigutredet av EASA før sommeren.

Publisert

Luftfartstilsynet i Norge har gått sammen med sitt britiske ”søstertilsyn” for å gjøre det lettere å opprettholde sjø- og landflyrettigheter. De to tilsynene har foreslått en unntaksbestemmelse fra EASA-regelverket som skal gi samme sikkerhetsnivå, samtidig som de flygerne som flyr både sjø og land får halvert sitt timekrav. Luftfartstilsynet håper unntaksforslaget blir ferdigutredet av EASA før sommeren.

Det nye europeiske sertifikatregelverket Part-FCL trådte i kraft i Norge i juni 2013, og siden da har sjøflygerne måttet fly dobbelt så mange timer hver toårsperiode for å opprettholde rettighetene sine dersom de også vil fly landfly. Sjøflymiljøet har fryktet en kraftig reduksjon i antall sjøflygere, og nå har Luftfartstilsynet tatt affære:

– Norge har i samarbeid med Storbritannia sendt inn et forslag til EASA om en unntaksbestemmelse i henhold til artikkel 14 (6) av grunnforordning (EU) 216/2008, forteller Bente E. Heggedal som er flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet, allmennflyseksjonen – operativ avdeling.

Artikkel 14 (6) åpner for at medlemsstater i EASA-samarbeidet kan innføre unntaksbestemmelser så lenge det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå og så lenge det ikke forskjellsbehandles på grunnlag av nasjonalitet. De statene som ønsker unntak må redegjøre for sin begrunnelse overfor EASA og EU-kommisjonen, og de må godtgjøre hvordan man oppnår et tilsvarende sikkerhetsnivå.

Kombinerer flytid fra land og sjø

Unntaket som foreslås vil gjelde bestemmelsene om hvordan man opprettholder rettigheter, jfr FCL.740.A (b) i sertifikatregelverket. Forslaget innebærer at man kan slå sammen de tolv flytimene som trengs i hver av klassene ”land” og ”sjø” når man vil opprette klasserettigheter for både det våte og tørre element. Allerede i dag kan man slå sammen flytid på klassene ”single engine piston – land” og ”touring motor glider”, og nå ønsker Luftfartstilsynet og CAA UK å utvide muligheten til land og sjø.

– Forslaget ble sendt inn før jul, og vi håper at vi har fått en utgreiing før sommeren. Hvis vi får positiv tilbakemelding fra EASA og de er villige til å ta dette til kommisjonen, vil LT vurdere å søke om en dispensasjon etter artikkel 14 (4) i grunnforordningen, forklarer Heggedal.

Artikkel 14 (4) gir hvert land mulighet til å dispensere fra bestemmelser for kortere tidsrom blant annet dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette operative problemer som det haster å finne en løsning på. Gjennom dette ”verktøyet” er det en mulighet for at Norge kan praktisere unntaksbestemmelsen før den er ferdigbehandlet av kommisjonen.

Som Flynytt orienterte om i utgave 5/2013, var LT i gang med et arbeid for å finne fram til en unntaksløsning allerede i september ifjor. 6. desember munnet dette ut i et varsel fra Luftfartstilsynet til EFTA om at Norge planlegger en unntaksbestemmelse. Nå har Norge altså fått Storbritannia med på laget.

– Hva er årsaken til at LT tar Storbritannia med på laget?

– Vi som ikke er EU-land går gjennom EFTA. Målet er å vise EASA at flere nasjoner ønsker å lette byrden for denne gruppen utøvere – derfor satt vi i gang dette samarbeidsprosjektet, sier Heggedal.

EASA misset dette i første runde

Som kjent fornyer de fleste småflygere rettighetene sine med den såkalte 12-timersregelen: Ved å ha 12 flygetimer siste 12 måneder før sertifikatfornyelse, inkludert 12 avgan[-]ger og landinger samt én time med instruktør, fornyer man klasserettighetene SEP (land) eller SEP (sea) – med mindre man gjennomfører en ferdighetskontroll. Implementeringen av det tidligere JAR-FCL-regelverket i Norge tillot imidlertid at de 12 flytimene kunne dekkes av en kombinasjon av timer i sjøfly og landfly, så lenge man hadde 12 avganger og landinger i hver klasse.

Med innføringen av Part-FCL ble dette slutt: Siden juni 2013 må flygerne ha 12 flygetimer i hver klasse – 24 timer totalt.

– I henhold til Part-FCL skal en pilot som flyr énmotorsfly oppfylle kravene for å forlenge klasserettighetene SEP (land) og SEP (sea) uavhengig av hverandre i begge klasser, sier Zuzana Kapustova som er Flight Crew Licensing Rulemaking Officer hos EASA når Flynytt spør om vi har forstått reglene korrekt.

– Dette stemmer ikke overens med slik JAR-FCL har blitt praktisert i Norge fram til juni 2013 da Part-FCL ble innført. Ligger det an til at det blir endringer?

– Denne saken er til behandling i FCL.002 siden vi misset den i første runde, medgir Matthias Borgmeier som også er Rulemaking Officer hos EASA.

FCL.002 er det regelverksprosjektet EASA har etablert for å rydde opp i feil, mangler eller tvetydigheter i det nye sertifikatregelverket. Dersom initiativet fra Luftfartstilsynet og CAA UK går igjennom, vil sjøflygerne slippe å vente på at den langt tyngre regelverksprosessen FCL.002 er sluttført.

EASA: Vurderer en kombinering av flytid

– I 2006 vedtok JAA Licensing Sectorial Team regelverksutkastet for sjøflyrettigheter, NPA-FCL 35, som var utarbeidet av JAA Flight Examiner Manual Project Group. Innholdet i dette regelverksutkastet ble tatt i betraktning da vi utviklet de nye sertifikatreglene som gjelder klasserettigheter for sjøfly. Imidlertid ble ikke alle forslagene bakt inn i Part-FCL, medgir Kapustova.

– I februar 2013 mottok vi et forslag om å endre regelverket hva angår SEP (sea) slik at revalideringen kan skje ved å kombinere den med revalidering for SEP (land). Dette er i tråd med metoden luftfartstilsynet i Storbritannia har beskrevet (§ F7.4 i LASORS 2010). Basert på nøye gjennomgang av dette forslaget i lys av de kravene som er formulert i JAAs regel[-]verksutkast, krav praktisert av de ulike landenes luftfartsmyndigheter før Part-FCL ble innført, samt dagens regelverk, har det blitt besluttet at en samtidig revalidering av SEP (land) og SEP (sea) ved å kombinere flygererfaring på begge klasser vil bli vurdert og løst av regelverksgrup[-]pen FCL.002, utdyper Kapustova som bekrefter at de ulike tilsynene kan velge å innføre nasjo[-]nale unntak fra Part-FCL i mellomtiden.

Det er nettopp et slikt unntak som nå er til behandling hos EASA.

SLIK ER UTKASTET TIL UNNTAKSBESTEMMELSE

The proposed derogation is to apply FCL.740.A(b) with an additional further sub-paragraph 3 added as follows:

When an applicant holds both a single engine piston aeroplane-land class rating and a single engine piston aeroplane-sea class rating, they may comply with the requirements of FCL.740(b)(1)(ii) to revalidate both ratings by completing, within the 12 months preceding the expiry date of the rating, 12 hours of flight time in single engine piston aeroplanes, including:
  • – 6 hours as pilot in command in Single Engine Piston aeroplanes of which at least 1 hour shall be in a landplane or in an amphibian operated as a landplan and at least 1 hour shall be in a seaplane or in an amphibian operated as a seaplane; and
  • – 12 take offs and landings on land and 12 take offs and alightings on water; and
  • – a training flight of at least 1 hour with a flight instructor (FI) or a class rating instructor (CRI). This training flight may be completed in a single engine piston aeroplane, seaplane or amphibian. Applicants shall be exempted from this flight if they have passed a class or type rating proficiency check or skill test or assessment of competence in any other class or type of aeroplane.

It is recognized that a pilot with both SEP(Land) and SEP(Sea) class ratings who flies an SEP amphibious aeroplane would be able to meet the above requirements in the amphibian alone by using the alternative aircraft configurations.

A pilot with both SEP(Land) and SEP(Sea) class ratings and a TMG class rating would also be able to use FCL.740.A(b)(2) to revalidate the SEP(Land) and TMG class ratings. However, such a pilot would only be able to revalidate the SEP(Sea) class rating as well by completing the 12 take-offs and alightings on water as specified in FCL.740.A(b)(3).

Maintaining the level of protection:We will still require the number of take-offs and landings/alightings specified by Part-FCL to be carried out on both land and sea.

Powered by Labrador CMS