Regelverk:

Rygge flyplass trekkes frem som en flyplass som led under de gamle reglene: – Flyplassen har ikke lenger kunnet være base for flyklubbenes motorflyskoler etter at rutetrafikken ble avviklet i 2016, fordi plassen nå bare har militær godkjenning. Det er litt meningsløst at en flyplass med Rygges fasiliteter ikke kan brukes som base for en flyskole, mens rullebanen utmerket godt kan brukes til landingstrening for skoler som har base på andre og langt mindre velutstyrte plasser, sier NLF-rådgiver Torkell Sætervadet.
Rygge flyplass trekkes frem som en flyplass som led under de gamle reglene: – Flyplassen har ikke lenger kunnet være base for flyklubbenes motorflyskoler etter at rutetrafikken ble avviklet i 2016, fordi plassen nå bare har militær godkjenning. Det er litt meningsløst at en flyplass med Rygges fasiliteter ikke kan brukes som base for en flyskole, mens rullebanen utmerket godt kan brukes til landingstrening for skoler som har base på andre og langt mindre velutstyrte plasser, sier NLF-rådgiver Torkell Sætervadet.

– Flyplasser med flyskoler kan endelig si farvel til stivbeint regel

En åtte år lang kamp er endelig over. Nå fjernes det automatiske kravet som ga mange uheldige utslag for luftsportsmiljøet i Norge.

Publisert

Luftfartstilsynet går nå bort fra det automatiske kravet til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser som er base for motorflyskoler. 

Endringen innebærer at dersom flyplassen ikke av andre grunner er underlagt krav om teknisk/operativ godkjenning, er flyplassen verken underlagt det formelle godkjenningskravet eller de konkrete utformingskravene i forskrift om utforming av små flyplasser. 

- Fra stivbeint til fleksibel regulering

Den tidligere ordningen medførte mange ulemper for luftsportsmiljøet i Norge.

– NLF har i flere år jobbet for å fjerne dette automatiske kravet, fordi det gir mange uheldige utslag for flyplasser, så vel som for fallskjerm- og motorflyklubber, sier NLF-rådgiver Torkell Sætervadet til Flynytt.

Han trekker frem flere eksempler.

– Rygge flyplass har ikke lenger kunnet være base for flyklubbenes motorflyskoler etter at rutetrafikken ble avviklet i 2016, fordi plassen nå bare har militær godkjenning. Det er litt meningsløst at en flyplass med Rygges fasiliteter ikke kan brukes som base for en flyskole, mens rullebanen utmerket godt kan brukes til landingstrening for skoler som har base på andre og langt mindre velutstyrte plasser, sier han, og fortsetter:

– For fallskjermvirksomhet har problemet vært at mindre flyplassers teknisk/operative godkjenninger gjerne har begrensning til et antall passasjerer som er lavere enn et hoppfly har behov for. Dette ledet til den pussigheten at hoppflyet ikke kunne benytte små flyplasser med godkjenning, mens de derimot kunne benytte enda mindre flyplasser uten godkjenning. Absurditeten ble komplett ved at det ikke var hoppaktiviteten som utløste kravet til godkjenning, men motorflyskolebasen.

Vil spre informasjon om god praksis

Sætervadet forteller at Luftfartstilsynet har gitt dispensasjoner fra regelverket.

- Men dette er en lite holdbar løsningsmodell. Derfor er vi veldig glad for at flyplasser med flyskoler nå endelig kan si farvel til en stivbeint regel, sier han. 

Luftfartstilsynet opplyser til Flynytt at det er flere grunner til at denne prosessen har tatt tid.

- Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011, Part-DTO ble gjennomført som norsk forskrift tidlig i 2019. I samband med gjennomføring av DTO-regelverket (DTO- declared traning organisations/flyskoleregelverk for mindre flyskoler) har Luftfartstilsynet jobbet med lemping av krav til teknisk-operativ godkjenning i forskrift 30. oktober 2001 nr. 1231 (BSL E 1-2), for enkelte GA-flyplasser. Dette arbeidet har vært omfattende, men ført frem til en forskriftsendring som harmonerer flyplassregelverk og DTO-regelverk, sier Svein Johan Pedersen, seksjonssjef for flyplass og flysikring.

- Den tidligere ordningen skal erstattes med "målstyring og veiledning". Hvordan vil Luftfartstilsynet sørge for at dette etterleves? 

- Gjennom prosjektet PAL II (prosjekt for allmennflyging, journ.anm.) er det etablert en samarbeid mellom NLF og Luftfartstilsynet som spesifikt vil følge opp dette. For Luftfartstilsynets del kommer innsatsen primært gjennom DTO-regelverket, som er målstyrt når det gjelder flyplassene – landingsplassen skal være «adekvat», men også gjennom safety promotion (veiledning). Gjennom PAL II jobber Luftfartstilsynet spesifikt med veiledning til flyplasser som i fremtiden ikke vil inneha teknisk/operativ (T/O) godkjenning, sier Pedersen.

Også Sætervadet i NLF understreker viktigheten av et godt samarbeid.

–  For å sikre et fortsatt høyt sikkerhetsnivå på flyplassene, vil NLF bidra i informasjonskampanjer med tema «god praksis» for drift og utforming av små flyplasser, sier han.

Sætervadet er krystallklar på at endringen ikke har kommet på plass fordi noen skulle mene at man kan ta «lettere på» flyplassikkerhet.

- Derimot handler endringen om at man skal ha større fleksibilitet med tanke på virkemidler enn hva de norske godkjennings- og utformingsforskriftene hittil har gitt, sier han.

NLF-rådgiveren forteller at det ikke er tilfeldig at endringen kommer nå: Gjennom innføring av felleseuropeisk regelverk for flyskoler tidligere i år, er reglene for hvilke flyplasser som kan brukes i skolesammenheng blitt harmonisert og ytelsesbasert.

- Nå er det ikke hvor skolen har base som er det essensielle. Flyskolen skal uansett ”only use aerodromes or operating sites that have the appropriate facilities and characteristics to allow training of the relevant manoeuvres”, for å sitere DTO.GEN.250. Regelverket inviterer med andre ord til en konkret faglig og sikkerhetsmessig vurdering, sier han.  

Pedersen i Luftfartstilsynet sier at de ikke ser noen større utfordringer knyttet til fjerningen av kravet.

- Etter DTO-regelverket har organisasjonen et ansvar for at skolen opererer i henhold til relevant regelverk. Luftfartstilsynet vil gjennomføre tilsyn med DTO-ene og vil legge opp til en risikobasert tilnærming, der vi også vil se på flyplass-spesifikke forhold, sier han.

Han opplyser også om at Luftfartstilsynet vektlegger dialog med de enkelte flyplassinnehaverne.

- Vi kommer ikke til å ta godkjenningen fra noen som ønsker å beholde den. Vi har tidligere sendt ut brev til de enkelte flyplassene om hva regelverksendringen betyr for hver av plassene, og vi sender i disse dager ut brev om våre vurderinger. Enten at teknisk/operativ godkjenning videreføres på grunnlag av annen aktivitet enn skolebase eller at vi regner den som bortfalt fra 1. september, sier han.

Konsesjonskravet påvirkes ikke 

Sætervadet mener at dette underbygger målet om et forholdsmessig regelverk med fokus på kunnskap om risiko, tilpasning av løsninger og spredning av god og sikker praksis. 

 Han ber alle merke seg følgende:

  • Konsesjonskravet påvirkes ikke av endringen. Dette innebærer at forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1) gjelder fortsatt. 

  • Luftfartstilsynet kan fastsette at en flyplass likevel skal være underlagt teknisk/operativ godkjenning, når «det foreligger særlige grunner», se BSL E 1-2pkt. 4.2. Det framkommer av ordlyden at terskelen for et slikt pålegg er relativt høy.

  • Godkjenningen for flyplassene som har teknisk/operativ godkjenning bare på grunnlag av skolebaser, falt bort fra 1. september som følge av at kravet da forsvant.

Powered by Labrador CMS