Lettere å ta litt betalt for flyturer

Den varslede justeringen av det europeiske regelverket som åpner for at privatflygere i visse tilfeller tar imot betaling for flyturer, har nå trådt i kraft i Norge. Regelverket gjelder kun EASA-fartøyer – ikke hjemmebygde luftfartøy, mikrofly og andre anneks-II-fartøyer. Den største forskjellen sammenliknet med tidligere norsk regelverk er at grensedragningene er klarere og at flyklubbene kan ha en viss fortjeneste i samband med introduksjonsturer.

Publisert

EASAs operative bestemmelser som trådte i kraft i Norge 28. oktober 2014 var opprinnelig utformet slik at all flyging mot en eller annen form for betaling ville være forbudt for privatflygere og organisasjoner uten driftstillatelse (AOC – Air Operator's Certificate). Dersom EASAs regler ikke hadde blitt oppmyket, ville det innebåret en innstramming i forhold til norsk nasjonalt regelverk. Nå blir det i steden en viss oppmykning for de som flyr EASA-fartøyer.

I Norge har det rett nok ikke vært klare regler på området, men luftfartslovens forarbeider gir en del føringer som innebærer at man som privatflyger eksempelvis har hatt lov å drive med egenflyging i forretningsvirksomhet, og det har vært tillatt å ta betaling fra passasjerer i privatflyging så lenge det ikke er snakk om en systematisk virksomhet eller en virksomhet som kan gi fortjeneste (se egen sak i Flynytt nr 1/2015 som utkommer i februar).

– Et krav om AOC for aktører som driver luftsport vil være urimelig tyngende både økonomisk og organisatorisk, og et slikt krav ville således virke ødeleggende for flyklubbmiljøet. Denne virkningen var ikke tilsiktet. Hovedformålet med regelverksendringene på dette området er således å rette opp i dette for å opprettholde dagens aktivitet i luftsportsmiljøet, står det å lese i Regjeringens posisjonsnotat om innføringen av de nye bestemmelsene som nå er vedtatt ved at de forordningene (EU) 245/2014 og 379/2014 trer i kraft i Norge.

Lempelser skal også stimulere

Regelverksendringen handler imidlertid ikke bare om å hindre en utilsiktet negativ virkning av nye EASA-regler for luftsportsmiljøet – den inkluderer også reelle oppmykninger som skal stimulere luftsportskativitetene i Europa:

– Flyklubber kan utføre introduksjonsflyginger, fallskjermflyginger, seilflyopptrekk og akrobatflyginger med ikke-komplekse luftfartøy mot en begrenset kompensasjon, uten at de trenger å ha en AOC. I motsetning til i dag gir endringene flyklubbene mulighet til å gjøre profitt på disse typene flyging. Formålet med denne endringen er å stimulere til større aktivitet i et luftfartssegment som de siste årene har hatt fallende aktivitet. Det er imidlertid et krav at disse flygingene representerer en marginal del av flyklubbens aktivitet, samt at et eventuelt overskudd beholdes innad i organisasjonen, heter det i posisjonsnotatet som ble forfattet før reglene trådte i kraft i Norge.

Tre scenarier

De nye reglene innebærer tre nye scenarier hvor det tillates betaling, og hvert av scenariene har forskjellige vilkår og forutsetninger. EASA har publisert et separat veiledningsmateriale som gir definisjoner og rammer for aktiviteten og går under navnet “Guidance Material (GM) to Commission Regulation (EU) No 965/2012”.

I tillegg er introduksjonsflygninger nærmere definert i veiledningsmaterialet til Part-ARO, utgave 2 (GM1 ARO.OPS.300).

1 – Kostnadsdeling for privatflyturer

– Det er tatt inn et nytt pkt. 4a i forordning 956/2012 artikkel 6, som tillater at private individer kan dele kostnadene ved en privat flyging. Forutsetningen er at kostnadene deles mellom alle som er med på flygingen, inkludert piloten. Denne typen kostnadsdeling er begrenset til flyvninger med ikke-komplekse luftfartøy, og flyvningen kan ikke ha mer enn seks deltakere, ifølge posisjonsnotatet.

Det er kun de direkte kostnadene som kan deles, og det skal ikke være noen fortjeneste utover dekningen av disse. Begrepet direkte kostnader har EASA definert slik:

“Kostnader direkte knyttet til en flygning, eksempelvis drivstoff, flyplassavgifter, leie av luftfartøy. Det skal ikke være noe element av profitt.”

Dette representerer ingen vesentlig endring av dagens norske rettstilstand, men det har hersket en utbredt oppfatning i markedet om at man ikke kan annonsere for denne typen kostnadsdelingsturer. Videre har allmennflymiljøet for å være på den sikre siden gått ut fra at kostnadsdelingen må være slik at de som er ombord, inkludert piloten, betaler en like stor andel av de direkte kostnadene hver. At begge deler definitivt ikke gjelder, følger ikke bare av de nye bestemmelsene, men det bekreftes også av en britisk informasjonsbulleteng om endringen.

– … (de tidligere britiske) kravene om at kostnadene skal deles likt og at flygingen ikke kan publiseres eller annonseres er fjernet, står det å lese i den britiske bulletengen om innføringen av de nye europeiske bestemmelsene i Storbritannia.

Dermed kan europeisk forvaltning for én gangs skyld vise seg å være mer liberal enn amerikansk: FAA har nemlig i august 2014 uttalt at apper som Flytenow og AirPooler – som nettopp handler om å knytte sammen pilot og passasjerer for kostnadsdelingsturer – strider mot amerikansk rett knyttet til definisjonen av ikke-kommersiell lufttransport.

Både i Europa og USA er det uansett et ufravikelig krav at private kostnadsdelingsturer ikke skal lede til fortjeneste internt eller gjennom kanalisering til tredjepart.

2 – Introduksjonsturer

Den største endringen ved innføringen av de nye reglene, handler om introduksjonsturer i regi av flyklubber, flyskoler og andre organisasjoner som utdanner til sertifikat eller promotorer luftfart og luftsport.

– Endringene går lengre enn nåværende praksis ved å tillate at flyklubber oppnår profitt for introduksjonsflyginger, fallskjermflyginger, seilflyopptrekk og akrobatflyginger med ikke-komplekse luftfartøy. Det er stor grunn til å tro at norske flyklubber vil benytte seg av muligheten til å tilby slik flyging, spesielt gjelder dette introduksjonsturer. Bestemmelsen setter som nevnt vilkår om at aktiviteten skal representere en marginal del av flyklubbens aktivitet. Det antas imidlertid at klubbene vil ønske å utnytte denne inntektsmuligheten så langt som mulig, heter det videre i Regjeringens posisjonsnotat.

Kravet om at introduksjonsturer mot betaling bare skal utgjøre en marginal del av klubbens aktivitet når ikke-medlemmer er involvert, er nærmere spesifisert slik i regelverket:

– Begrepet “marginal aktivitet” skal bli forstått slik at den kun kan utgjøre en veldig liten del av en organisasjons samlede aktivitet. Hovedformålet skal være å promotore organisasjonen og tilknytte seg nye elever og medlemmer. En organisasjon som planlegger å tilby slike flygninger som en regulær forretningsaktivitet vil ikke anses å oppfylle kriteriet om “marginal aktivitet”. Videre vil flyginger som ene og alene er organisert for å generere inntekter til organisasjonen ikke anses å oppfylle kriteriet, står det å lese i veiledningsmaterialet.

Det stilles også visse krav til organisasjonen som står bak flygingen og de luftfartøyene som brukes. Enten må organisasjonen være godkjent flyskole, eller det må være en organisasjon etablert med formål om å promotore luftsport og fritidsflyging, som EASA definerer slik:

– En non-profitt-organisasjon etablert under aktuell nasjonal lovgivning med eneste formål å samle personer med den samme interessen for allmennflyging for å drive rekreasjonsflyging eller fallskjermhopping. Organisasjonen må ha luftfartøy tilgjengelig.

Sagt på klart språk: En en norsk flyklubb kan generere inntekter til egen kasse ved å tilby introduksjonsturer, så lenge det er snakk om en reell introduksjons- eller rekrutteringsfunksjon bak flygingen – og så lenge aktiviteten totalt sett bare er “en veldig liten del” av den aktiviteten klubben totalt sett driver med. Luftfartøyet må disponeres av flyklubben gjennom eierskap eller dry-lease.

3 – Oppvisnings- og konkurranseflyging

– Bestemmelsen åpner videre for at personer i begrenset omfang kan drive konkurranseflyging og oppvisningsflyging med ikke-komplekse luftfartøy mot en begrenset kompensasjon, uten at de trenger å ha AOC, skriver Regjeringen.

Kompensasjonen skal være begrenset til å dekke de direkte kostnadene samt et proposjonalt bidrag til de årlige kostnadene for luftfartøyet. I tillegg kan det utbetales premier innenfor en verdigrense som fastsettes av hvert enkelt lands luftfartstilsyn. Noen premiegrense for Norge kan ikke Flynytt se at er publisert ennå.

Vær varsom, sier NLF

Norges Luftsportforbund (NLF) hilser de nye reglene velkommen, men de oppfordrer samtidig sine klubber om å vise forstand og varsomhet i praktiseringen av de nye reglene.

– Regelverket rundt kostnadsdelingsturer for private samt for konkurranseflyginger er ganske enkelt og gir ikke så stort rom for fortolkninger. Derimot er reglene for introduksjonsturer noe mer innfløkt. Etter det nye regelverket er det tillatt å annonsere for introduksjonsturer. Det åpnes imidlertid ikke for å bruke “introduksjonsturer” som en forretningsmodell for klubben, sier Jostein Tangen som er kvalitets- og sikkerhetssjef i NLF.

– Et annet moment er at klubbene må sjekke med sine forsikringsselskaper at de operasjonene de tenker å gjennomføre er dekket av polisen. Enkelte selskaper og poliser opererer med et spesifikt forbud mot betalte flyginger, så det kan være lurt å få en skriftlig bekreftelse på at privatflyginger som skjer i tråd med forordning (EU) 965/2012 faktisk er dekket.

– Ikke minst vil vi oppfordre klubbene til å etablere standardprosedyrer som ivaretar sikkerheten for disse operasjonene, avslutter Tangen.

– Ingen store konsekvenser for Luftfartstilsynet

Selv om de nye bestemmelsene innebærer visse endringer, tror norske myndigheter at konsekvensene for Luftfartstilsynet blir begrenset:

– Den delen av regelverket som knytter seg til vederlag i forbindelse med privatflyging vil kunne føre til en viss kommersiell aktivitet i flyklubbene. Dette gjelder særlig muligheten til å kunne tilby introduksjonsflyging mot betaling. Dette vil igjen kunne utløse økt behov for tilsynsvirksomhet fra Luftfartstilsynet. Regelverket krever imidlertid at den kommersielle delen av flyklubbenes virksomhet skal være marginal. De administrative konsekvensene for Luftfartstilsynet ventes derfor ikke å bli vesentlige, framkommer det av Regjeringens posisjonsnotat.

Powered by Labrador CMS