Flyplass-situasjonen på Østlandet:

Snart skal Kjeller flyplass' fremtid avgjøres. Foto: Lillestrøm kommune

- Kjeller-vern er god samfunnsøkomi

Et senter for vern av luftfartøyer på Kjeller vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt - med god margin, ifølge ny rapport.

Publisert Sist oppdatert

Dette mener Menon Economics, som har satt en pris på verdiene ved å beholde Kjeller som en levende flyhistorie.

Altså med stikk motsatt resultat av det svaret Oslo Economics fikk etter å ha analysert saken på oppdrag fra Lillestrøm kommune.

Oslo Economics slo fast at fly og by ikke er mulig å forene. Men de har bare satt en prislapp på forventede negative effekter av flyplassen, og utelatt de positive, fremkommer det i Menons analyse.

- Hva er Oslo Economics kommentar til dette?

- Ingen kommentar. Vår rapport taler for seg selv, skriver direktør Finn Gjerull Rygh i Oslo Economics i en e-post til Flynytt.

Vektlagt det negative

Analysen fra Oslo Economics er med i saksfremlegget som kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm i Lillestrøm har fremmet for kommunens politikere, og som konkluderer med at det ikke er rom - rent økonomisk - for et luftfartøy-vernsenter på Kjeller.

Saken skal behandles i kommunestyremøtet på Lillestrøm onsdag 29. mars.

Menon Economics - som har jobbet på oppdrag for Kjeller Flyhistoriske Kulturpark - har kommet til at det vil ha en klar samfunnsøkonomisk fordel og betydning å bevare flyhistorien gjennom et senter for luftdyktige, historiske fly.

Rapporten er datert januar 2023, og er oversendt Lillestrøms politikere før deres behandling saken om Kjellers fremtid.

Les mer om Kjeller-saken HER.

- Mer fullstendig analyse

«Formålet med denne rapporten er å anslå den samfunnsøkonomiske verdien av å etablere et luftfartøyvernsenter med operative veteranfly på Kjeller flyplass for å bevare den som et kulturminne med sitt unike levende kulturmiljø intakt.

Ved å synliggjøre verdien av denne ikke-prissatte effekten i den foreliggende samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalysen fra Oslo Economics (OE 2022) blir den samfunnsøkonomiske analysen mer fullstendig jamfør prinsippene for slike analyser i Finansdepartementets Rundskriv R-109/21,» heter det i oppsummeringen om rapporten.

-Mangelfulle tall

Tore Blikom, styremedlem i Kjeller Flyhistoriske Kulturpark, sier til Flynytt at analysene som kommer frem i Oslo Economics analyse - gjort på bestilling av Lillestrøm kommune, er mangelfulle.

- Det er blant annet lagt inn at kommunen blir påført kostnader ved et luftfartøyvernsenter. KFK har foreslått et senter som er selvfinansierende, og vi har mottatt signaler fra Stortinget om at statlig støtte kan bli aktuelt for Kjeller.

Møter krav fra Finansdepartementet

- Og ikke minst finner vi det interessant at Finansdepartementets rundskriv setter krav til samfunnsøkonomiske analyser, og hvor det fremkommer at alle tiltak skal prissettes, så langt det lar seg gjøre.

- Det er nettopp det Menon har bidratt med, ved også å prissette de positive sidene. Og det gir andre svar enn det kommunens administrasjon har valgt å legge vekt på, sier Blikom.

Menon har via metoder for verdsetting og verdioverføring av kulturmiljøer og kulturminner, gjort en samfunnsøkonomisk analyse for hvilken betydningen et levende Kjeller vil ha i fremtiden.

Uenige i konklusjon

- Oslo Economics har endt opp med en prislapp for hva det koster å beholde flygende fly, og lagt inn dette som utelukkende en kostnad for kommunen, mener Blikom.

- Vi er ikke enige, for vi forventer at dette vil dekkes via statlige ordninger som vi har fått positive signaler fra Stortinget om. Og det er verdt å merke seg at Finansdepartementet krever at alle sider av saken - positive så vel som negative - skal prissettes så langt dert lar seg gjøre, sier han.

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark vil nå i tiden frem til den politiske behandlingen arbeide aktivt for at Menon-analysen skal bli godt kjent for politikerne.

Du kan lese rapporten HER.

Powered by Labrador CMS