Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at en forlengelse av driften av Storøykilen sjøflyhavn kan kombineres med de vernehensyn og friluftslivsinteresser som er knyttet til Lilleøya, Storøya, Storøykilen og øyene utenfor.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at en forlengelse av driften av Storøykilen sjøflyhavn kan kombineres med de vernehensyn og friluftslivsinteresser som er knyttet til Lilleøya, Storøya, Storøykilen og øyene utenfor.

Kilen sjøflyhavn får grønt lys til videre drift

Det er stor jubel i flymiljøet når Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dag fattet endelig vedtak om at Kilen sjøflyhavn får videreføre virksomheten.

Publisert

KILEN SJØFLYHAVN har i flere år levd med nedleggingsspøkelset hengende over seg, og i desember 2012 vedtok daværende Miljøverndepartementet (MD) at sjøflyaktiviteten måtte avvikles innen 1. januar 2015. 

Bærum kommune og flymiljøet ønsket imidlertid å se på om man kunne komprimere bryggene eller gjøre andre tiltak som kunne gi grunnlag for fortsatt sameksistens mellom fly, friluftsliv og naturverdiene i området. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå kommet til at en forlengelse av driften av Storøykilen sjøflyhavn kan kombineres med de vernehensyn og friluftslivsinteressene som er knyttet til Lilleøya, Storøya, Storøykilen og øyene utenfor. Sjøflyaktiviteten i Storøykilen kan tillates innenfor rammene i gjeldende reguleringsplan, skriver departementet i sitt vedtaksbrev. 

Ja til sjøfly, nei til reguleringsplanen

Bærum kommunes detaljregulering som Fylkesmannen støttet, men som Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelse mot, ble imidlertid ikke stadfestet av KMDs vedtak, til tross for at reguleringsplanen nesten ble enstemmig vedtatt i Bærums kommunestyre. 

– KMD mener det ikke er grunnlag for å godkjenne den foreliggende detaljregulering for Fornebu – del av område 15 - Storøykilen sjøflyhavn, da konsekvensene av de viste endringene ikke er tilstrekkelig vurdert. Dette planforslaget viderefører ikke i tilstrekkelig grad de hensyn som er inntatt i gjeldende reguleringsplan vedtatt av MD 18. desember 2012. Blant annet er detaljene rundt plassering av landingsbanen, bryggeanlegget, mv. ikke vurdert i forhold til en samlet forvaltnings-/ skjøtselsplan for området, slik gjeldende reguleringsplan forutsetter, skriver KMD i vedtaksbrevet. 

Heldigvis for sjøflygerne innebærer ikke dette punktum for sjøflyvirksomheten:

– KMD mener det ikke er behov for en egen detaljregulering for sjøflyhavnen for å tillate fortsatt drift. Departementet mener det er tilstrekkelig å endre bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan vedtatt av MD i 2012. De mer detaljerte avklaringene omkring justert plassering av landingsbanen og nytt bryggeanlegg må vurderes nærmere i dialog med Miljødirektoratet og fylkesmannen innenfor rammene av reguleringsplanen, lyder KMDs vedtak. 

I praksis betyr dette at detaljene for sjøflyvirksomheten hva angår brygger og landingsbaner er noe det må bli enighet om gjennom dialog. 

Ingen økning i sjøflyaktiviteten

KMDs vedtak innebærer at den framtidige sjøflyaktiviteten må skje innenfor dagens rammer, nærmere bestemt innenfor grensen på 90 bevegelser (45 flyturer med avgang og landing) i uka. 

KMD peker på at bruken av områdene som rekreasjonsområder er sterkt økende, samtidig som konfliktpotensialet blant annet knyttet til støy og bevaring av naturverdiene øker. 

– Ut fra en avveining mellom interessene mener KMD at fortsatt drift av Storøykilen sjøflyhavn kan tillates med de begrensninger som er fastsatt i gjeldende reguleringsplan for sikring av verneverdier og friluftsliv, skriver KMD. 

– KMD legger til grunn at antallet flybevegelser blir regulert gjennom Luftfartstilsynets konsesjon, men at det i samsvar med KLD sin anbefaling tas inn en øvre begrensning i planbestemmelsene lik dagens konsesjon, lyder vedtaksbrevet. 

Flymiljøet har jobbet hardt med saken

Flymiljøets seier kommer etter årevis med hard jobbing. Kilen Sjøflyklubb og klubbens konsulent Kristin Moe har i en årrekke kjempet for at sjøflyhavna kan bestå, og Norges Luftsportforbund (NLF) har vært tindrende klare overfor departementer og andre myndigheter:

– Kilen sjøflyhavn er navet i norsk sjøflyaktivitet og sjøflyutdanning. En nedleggelse vil ytterligere true sjøflyvirksomheten på nasjonalt plan. For NLFs samlede sjøflyaktivitet er det helt avgjørende at reguleringsplanen vedtas slik at sjøflyaktiviteten i Kilen kan opprettholdes. Tapes også denne sjøflyplassen, vil en desimering av det norske sjøflymiljøet være uunngåelig, uttalte NLF i et brev til KMD. 

Også Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet har kommet med utvetydig støtte til sjøflyhavnas fortsatte eksistens:

– I et flysikkerhetsperspektiv er det nødvendig med kompetanse. For å bevare og utvikle kompetanse er det nødvendig med et miljø. Et miljø i seg selv er dessuten viktig da dette medfører økt fokus på sikker sjøflyging og kompetanseutvikling. Opphører Lilløykilen som base for sjøfly er det sannsynlig at deler av det eksisterende miljøet løses opp og at mye av kompetansen knyttet til sjøflyging i Norge kan forsvinne, skrev Luftfartstilsynet i sin høringsuttalelse. 

Denne høringsuttalelsen fra Luftfartstilsynet sluttet Samferdselsdepartementet seg til, samtidig som de uttaler at arbeider de med en nasjonal plan for luftsport, hvor Storøykilen sjøflyhavn vil ha en viktig posisjon. 

Prosessen har synliggjort at Kilen Sjøflyhavns eksistens er et nasjonalt anliggende – og nå kan Norge som sjøflynasjon puste lettet ut. 

Powered by Labrador CMS