Legeattest:

Einar Bjørnebekk, fagkontakt i NLF Motorflyseksjonen, tror at de færreste motorflygere har behov for mer enn LAPL(A)-privilegier. Foto: Harald Orlien

Kan du halvere kostnaden til legeattest?

Flygere over 50 år med privatflysertifikat kan halvere antall besøk til flylegen uten å "nedgradere" sin PPL(A) til LAPL(A), så fremt flygeren ikke går ut over de begrensningene som gjelder for LAPL(A). ​

Publisert

Om du har fylt 50 år, har du kanskje lagt merke til at legeattesten din har minst to ulike utløpsdatoer: Én for klasse II og en for LAPL. Personer over 50 år må til flylegen årlig for å opprettholde klasse II, mens LAPL bare krever gjenutstedelse av legeattest annethvert år.

Tidligere var det usikkerhet knyttet til om man måtte nedgradere flysertifikatet fra PPL(A) til LAPL(A) for å kunne dra nytte av dette forlengede intervallet. 

Behøver ikke nedgradere

I 2017 utstedte danske luftfartsmyndigheter en informasjonsbulleteng (AIC B 06/17, senere erstattet av AIC B 09/18) som slår fast at innehavere av PPL(A) ikke behøver å nedgradere til LAPL(A) for å fortsette å fly etter at klasse II-legeattesten har utløpt, så lenge LAPL-delen av legeattesten ikke har gått ut på dato.

Flygeren må imidlertid holde seg innenfor de begrensningene LAPL innebærer. Blant annet kan man med LAPL(A) maksimalt ha fire personer ombord (flygeren inkludert), luftfartøyet kan maksimalt ha en høyeste tillatte avsgangsmasse på 2.000 kg, og man kan kun føre landfly.*

Rettigheter som natt og akro kan fortsatt utøves, selv om man kun har gyldig LAPL-legeattest.

Gjelder også i Norge

NLF har kontaktet Luftfartstilsynet for å få bekreftet hva som er norske myndigheters praksis. I en e-post til NLF slår Luftfartstilsynet fast at de har samme praksis som Danmark. Regelverket er uansett til revisjon og er i ferd med å bli tydeliggjort. 

Myndighetene ser ikke noe behov for å lage en norsk AIC svarende til den danske i påvente av nytt regelverk, men både den norske og danske praksisen er i tråd med utkastet til reviderte regler. Dermed kan også innehavere av norsk PPL(A) over 50 år halvere kostnaden til flylegeundersøkelser. De sertifikatinnehaverne som fikk beskjed om at de måtte søke om et "lavere" sertifikat, har i ettertid kunnet søke om å få tilbake opprinnelig sertifikatnivå, fastslår Luftfartstilsynet. 

En annen følge av en slik lempelig praksis er at personer som ikke lenger tilfredsstiller kravene til klasse II, men likevel oppfyller de noe mildere kravene til LAPL-legeattest, kan fortsette å fly med sin PPL(A), så lenge man begrenser seg til LAPL-privilegiene.  

Klasserettighetsforlengelse kreves fortsatt

I den danske AIC-en understrekes det at man fortsatt må gjennomføre klasserettighetsforlengelser i tråd med FCL.740.

For de som vil dra nytte av LAPL-sertifikatets vedlikeholdskrav i FCL.140 (dvs. at man erstatter klasserettighetsforlengelser hvert annet år med løpende opprettholdelseskrav), må sertifikatet nedgraderes fra PPL til LAPL. Dette følger av nevnte danske AIC, og NLF antar at Luftfartstilsynet vil legge en tilsvarende tolkning til grunn. 

Også mikroflygere kan dra nytte av LAPL-legeattest

I likhet med PPL(A)-innehavere må som utgangspunkt også mikroflygere over 50 år til lege årlig, se BSL C 1-2 pkt. 4.3.

Imidlertid har Luftfartstilsynet åpnet for å fly mikrofly med LAPL-legeattest. LAPL-legeattest kan både tas hos fastlegen og flylege. 

Se nærmere om det flymedisinske regelverket her.

*) LAPL(A) er planlagt utvidet til sjøfly med gjennomføringstidspunkt anslått til fjerde kvartal 2022, se RMT.0678 kapittel 3 (II) (i). 

Powered by Labrador CMS