I dag er første steg i en krevende Kjeller-prosess

Mulighetsstudien om et veteranflysenter på Kjeller flyplass får sin første kommunalpolitiske behandling i Skedsmo når Hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk i dag har studien på sitt bord. Etter hvert skal både formannskap og kommunestyre også behandle studien.

Publisert

Tekst: Martin Nilsen

Men en realitetsbehandling av dens innhold, de ulike scenariene sett mot hverandre, kan ligge langt inn i fremtiden.

I dag er det ventet at rådmannens innstilling om at «Mulighetsstudie for Veteranflysenter Kjeller, tas til orientering og at de ulike utviklingsalternativer vurderes i det videre planarbeid knyttet til utvikling av Kjeller flyplass», blir vedtatt.

Ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) i Skedsmo sier til Flynytt at så lenge Forsvarets fremtid på Kjeller er uavklart, kan ingen prosess som omfatter flyplassens mulige fremtid igangettes.

Det er derfor ventet at mer eller mindre likelydende vedtak blir gjort i de tre kommunale organene i denne omgang.

Kommunaldirektør for kultur, Anne-Berit Haavind, gir i saksframlegget for Hovedutvalget disse vurderingene av mulighetsstudien:

Ny og oppdatert kunnskap for kommunen

– Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark har levert en grundig og gjennomarbeidet mulighetsstudie som beskriver mulige alternative scenarioer for fremtidig utvikling av Kjeller flyplass hvor en ivaretar det unike historiske kulturmiljøet i området. Sammen med NIKUs oppdragsrapport, som er med på å danne faktagrunnlaget for rapporten, gir studien ny og oppdatert kunnskap om de kulturhistoriske elementene i området.

– Mulighetsstudien gir en detaljert beskrivelse av de potensialer som ligger i en utvikling av et veteranflysenter på området og dokumenterer de kulturhistoriske verdier som er knyttet til området. Studien beskriver flere alternative scenarioer og lister opp fordeler og utfordringer knyttet til de ulike alternativene. Etter en samlet vurdering anbefales det å gå videre med alternativ 2 som man anser best ivaretar et helhetlig langsiktig verneperspektiv samtidig som det gir gode betingelser for etablering av veteranflysenter med flystripe og museumsmiljø. Alternativ 2 baserer seg i sin helhet på bruk av den gjenværende historiske bygningsmassen på Kjeller og en sikrer da vern av den gamle bygningsmassen gjennom ny bruk, framkommer det av saksframlegget.

– En krevende politisk øvelse

– Kjeller-området er kommunens mest utfordrende utviklingsområde. Området vil, ved en hel eller delvis avvikling av forsvarets virksomheter, bli et sentralt element i den fremtidige byutviklingen i Lillestrøm. Kjellerområdet representerer en stor arealreserve for en langsiktig og bymessig utvikling av Lillestrøm. Det å etablere forbindelser mellom kunnskaps- og forskningsmiljøene på Kjeller og dagens Lillestrøm, realisere det fremtidige utbyggingspotensialet på en god og bærekraftig måte, og samtidig ivareta de kulturhistoriske elementene som er dokumentert i området vil bli en krevende øvelse.

Viktig grunnlagsmateriale

– Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til forsvarets fremtidige bruk av sine arealer på Kjeller. Den videre utvikling av området vil derfor måtte skje i en tett dialog med Forsvaret. Det er i gjeldende kommuneplan stilt krav om utarbeiding av en områdereguleringsplan for Kjeller-området før det kan vedtas detaljreguleringsplaner. Gjennom en slik område- reguleringsplan vil en kunne vise mulighetene for å ivareta både disse historiske verdiene og byområdets behov for arealer til næring, bolig og byutvikling. Den foreliggende mulighetsstudien vil sammen med NIKUs oppdragsrapport om kulturmiljøet på Kjeller være et viktig grunnnlagsmateriale for arbeidet med planen, konkluderer Haavind.

Powered by Labrador CMS