Forenklinger for flyvedlikehold

Både i Europa og her hjemme begynner det å lysne i horisonten for småflyvedlikeholdet. Siden det felleseuropeiske regelverket for flyvedlikehold – Part-M – ble innført, har protestene fra flymiljøet vært høylytte. Nå kommer forenklingene på løpende bånd.

Publisert

Både i Europa og her hjemme begynner det å lysne i horisonten for småflyvedlikeholdet. Siden det felleseuropeiske regelverket for flyvedlikehold – Part-M – ble innført, har protestene fra flymiljøet vært høylytte. Nå kommer forenklingene på løpende bånd.

Hos Luftfartstilsynet (LT) handler det om en mer lempelig praktisering av dagens regelverk som heretter vil gjøre det mulig å benytte gangtidstoleranser på 10 % for fly som er innrullert i NLF CAMO. Toleransene vil tillate at man skyver på 50- og 100-timers ettersyn under forutsetning av at forskyvningen hentes inn igjen ved neste vedlikeholdsintervall. På denne måten får flyeierne større fleksibilitet uten at det går ut over antall utførte ettersyn over tid.

Toleransen på ti prosent har vært praktisert i en årrekke, men etter at Part-M ble innført, har LT krevd at gangtids- toleransen står eksplisitt å lese i flyprodusentens vedlikeholdsunderlag. Etter omfattende vurderinger, åpner LT nå for at det er tilstrekkelig at toleransen framkommer implisitt (f eks gjennom fabrikantens spesifikke referanser til regelverk).

Dermed blir den praksisen som de fleste andre europeiske land har fulgt også innført i Norge. Det er en forutsetning at vedlikeholdsprogrammene revideres før toleransen benyttes.

Forenklede EASA-regler i støpeskjeen

Hos EASA jobbes det nå med store endringer av vedlikeholdsreglene for småfly. Det første regelverksutkastet med tittel NPA 2012-17 er allerede sendt ut på høring. Regelverksutkastet kan lastes ned nedenfor. Blir det vedtatt, vil det innebære betydelige forenklinger for småflyeiere. Blant annet vil man som eier selv kunne lage et vedlikeholdsprogram for eget fly, og programmet vil ikke kreve myndighets- eller CAMO-godkjennelse, kun en egenerklæring.

En annen endring som er foreslått innebærer at verksteder kan søke om at egne flyteknikere etter søknad hos det nasjonale luftfartstilsynet kan utføre «airworthiness review» og utstede ettersynsbevis for luftdyktighet (ARC). Forutsetningen er at flyteknikerne selv har utført vedlikeholdet på det aktuelle flyet – og at flyverkstedet er i samme land som flyets registrering.

Dermed går det mot et regelverk som faktisk er mer GA-vennlig enn det man hadde i Norge før Part-M ble innført.

I neste Flynytt som kommer ca 4. desember, presenterer NLF CAMO de foreslått endringene i mer detalj og hvilken konsekvens de vil få.

Powered by Labrador CMS