Regelverk:

NYE REGLER: Selv om skolene får et helt år på seg, vil det være mulig å bli DTO allerede fra 8. april 2018, forutsatt at Norge rekker å innføre regelverket så tidlig.
NYE REGLER: Selv om skolene får et helt år på seg, vil det være mulig å bli DTO allerede fra 8. april 2018, forutsatt at Norge rekker å innføre regelverket så tidlig.

Flyskolene får myk start til nytt regelverk

EASA-komiteen har endelig fastsatt nytt regelverk for flyskoler. Det trer i kraft neste år.

Publisert

Flyskolene som drives av norske flyklubber får nye muligheter og rammer nå som EASA-komiteen etter en årelang prosess har sluttet seg til forslaget til nytt regelverk.

Skoletillatelsene i dag er i de fleste tilfeller basert på det nasjonale regelverket for registrerte læresteder (RF).

Opprinnelig la EU opp til at slike skoler måtte organiseres som godkjente treningsorganisasjoner (ATO – approved training organisation) etter samme lest som kommersielle flyskoler, men med de nye reglene vil skolene isteden kunne drives på basis av en egenerklæring (DTO – declared training organisation).

Skolene kan ta regelverket i bruk allerede neste år

EASA-komiteens vedtak innebærer at DTO-konseptet som EASA la fram i fjor gjennom EASA Opinion 11/2016 i grove trekk går videre til endelig behandling i EU-kommisjonen. Prosessen i EU-kommisjonen er ventet å bli ren sandpåstrøing, da det var bred tilslutning til forslaget i EASA-komiteen.

Med forbehold om at ingen snublesteiner er i sikte når regelverket blir gransket med EU-kommisjonens kritiske blikk, vil følgende tidsplan gjelde:

• Det vil være en overgangsperiode for motorflyskoler som gjelder fra 8. april 2018 til 8. april 2019. Dette innebærer at de norske motorflyskolene får en myk start når de skal innføre det nye regelverket

• Konvertering av nasjonale flygebevis for seilfly og ballong kan utsettes helt til 8. april 2020 – dette for å gi rom for de vesentlige forenklingene av regelverket for ballong- og seilflyging som ennå ikke er helt gryteklare.

De norske flyskolene som har skoletillatelser som går ut før 7. april 2018 må søke om ny skoletillatelse (RF) på vanlig måte. Om skolen har alt på plass, vil de få en ny tillatelse som er gyldig til 8. april 2019. RF-skolene som har en tillatelse som går ut 7./8. april 2018, kan derimot sitte i ro i maksimalt ett år: RF-tillatelsen vil automatisk forlenges til 8. april 2019.

Selv om skolene får et helt år på seg, vil det være mulig å bli DTO allerede fra 8. april 2018, forutsatt at Norge rekker å innføre regelverket så tidlig. Dette kommer igjen an på når vedtak blir fattet av EU-kommisjonen, og hvor lang tid EØS-komiteen og norske myndigheter bruker på å innføre DTO-regelverket i norsk rett.

Stort sett enklere enn dagens system

Nå som detaljene i regelverket er avklart, er det utvilsomt at DTO for de fleste formål er noe enklere enn dagens norske RF-regelverk. Blant annet er det ikke lenger krav til godkjenning av

• skolen

• skoleprogrammene

• skolesjefen

• luftfartøyene

• ordning med assisterende skolesjef

• treningsområde, base, lokale eller bakkeutstyr

DTO-erklæringen som skolen sender inn har heller ingen utløpsdato, så lenge aktiviteten pågår.

Derimot er det krav til at flyskolen har et rapporteringssystem som følger felleseuropeiske normer. Norges Luftsportforbund (NLF) utvikler i disse dager et slikt system som ikke bare skal oppfylle disse kravene, men som også være tilgjengelig via klubbenes vanligste flybookingsystem.

Videre vil det være et krav at skolen har en flytryggingsplan («safety policy» på EASA-språk) som etterleves og som skolen måles mot. Flyskolen må dessuten sende inn en årsmelding til myndighetene.

Dertil vil det bli et tettere myndighetstilsyn: Minst hvert sjette år kan klubbene regne med å få besøk av luftfartsmyndigheten.

Mange utdanningsmuligheter

En DTO kan utdanne til en rekke sertifikater og rettigheter som er av interesse for det norske motorflymiljøet:

• teoriundervisning for LAPL(A) og PPL(A)

• flygeinstruksjon for LAPL(A) og PPL(A)

• trening for klasserettighetene SEP(land), SEP(sjø) og TMG

• trening for rettighetene natt, akro, fjell, og sleping av banner/seilfly

Det at en DTO også kan forestå teoriundervisning, gjør at terskelen for flyklubbene til å drive sine egne teoriundervisningsprogram blir lavere.

En motorfly-DTO kan også utvide virksomheten til å omfatte helikopter-, seil- eller ballongflygerutdanning. Det er dessuten lagt opp til at en motorfly-DTO kan ha flere avdelinger (sekundærbaser). Men både dersom man skoler med flere kategorier luftfartøy og fra flere baser, kreves det en assisterende skolesjef for hver base og hver luftfartøykategori.

EASA setter imidlertid grensen ved instrumentflyging: Slik utdanning må fortsatt skje i en ATO, så nær som de inntil 30 timene av flygeprogrammet for CB-IR (kompetansebasert instrumentflygerutdanning) som fortsatt kan skje med uavhengig instruktør.

NLF er i gang med forberedelsene

NLF Motorflyseksjonen er allerede godt i gang med forberedelsene til det nye regelverket, slik at NLFs klubber får en enklest mulig overgang.

Elementer som rapporteringssystem, organisasjonsmanual og skoleprogrammer er under utvikling og skal være klare i god tid før regelverket trer i kraft.

Planen er at NLFs skoleprogrammer skal være forhåndsverifisert av myndighetene for å redusere kostnader og arbeidsbyrd for klubbene.

Powered by Labrador CMS