Kjeller:

UVISST: Kjeller flyplass' fremtid skal snart avgjøres.
UVISST: Kjeller flyplass' fremtid skal snart avgjøres.

- Villeder politikerne i Lillestrøm

NLF etterlyser etterrettelighet og objektivitet om Kjellers fremtid.

Publisert Sist oppdatert

Formannskapets medlemmer i Lillestrøm kommune oppfordres av Norges Luftsportforbund til å kreve økt etterrettelighet og løsningsvilje fra kommunedirektøren før de skal diskutere Kjellers fremtid i sitt møte 26. august.

Saksfremlegget fra kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm, der det ble slått fast at fast at fremtidig flyvirksomhet på Kjeller vanskelig lar seg kombinere med den ønskede byutviklingen, har fått generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF til å ta frem storslegga i et fire siders brev.

Der lister han opp de feil og mangler han mener ligger i saksfremlegget fra kommunens administrasjon.

Vil ikke kommentere

«Betydelige mangler i saksfremlegg» er overskriften i brevet, der NLF hevder at kommunens administrative ledelse villeder politikerne.

- Brevet fra Norsk Luftsportforbund er kjent for formannskapet, og saken er videresendt til politisk behandling. Det vil ikke være riktig av administrasjonen å fortsette saksbehandlingen etter at saken er levert, og derfor ønsker jeg ikke å kommentere den ytterligere, skriver kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm i en e-post til Flynytt.

NLF angriper blant annet kommunens påstand om arealbehovet for et fremtidig luftfartøyvernssenter, og at det vil være på hele 325 daa.

- Direkte misvisende

- Administrasjonens overordnede føringer tilsier at minst 30 % av arealet på Kjeller skal avsettes til grønne formål. Det er intet i veien for at disse grøntområdene delvis kan befinne seg i nærheten av rullebanen. Tvert imot vil et luftfartøyvernsenter være et attraktivt og publikumsrettet tiltak som fint lar seg kombinere med grøntareal. I lys av dette, blir saksframleggets framstilling av «arealbeslag» direkte misvisende, står det i brevet.

Videre heter det: 

- Til grunn for denne arealvurderingen ligger at reglementet for flygeoppvisninger tilsier visse minimumsavstander til publikum på de tidspunktene flygeoppvisninger finner sted. Vi bemerker at flygeoppvisninger kun vil skje et fåtall av årets dager – det vil si at på de dagene må grøntarealene avsettes til sikkerhet, men aldri ellers. Dette tar ikke administrasjonen hensyn til, men fremstiller det som om det gjelder 365 dager i året.»

 - Slutninger uten grunnlag

Konsulentselskapet COWI bisto høsten 2018 og vinteren 2019 den daværende Skedsmo kommune (nå Lillestrøm kommune) med en konseptutredning i forbindelse med at Forsvaret legger ned sin virksomhet på Kjeller og området planlegges avhendet.

Utredningen var ment å vise viktige valgmuligheter, og blant annet være grunnlag for politiske valg av mål og visjoner.  

Arbeidet ble utført i tett samarbeid med kommunens prosjektledelse ved teknisk sektor, og relevante fagmiljøer, i følge COWIs egen oppsummering. 

NLF mener at Lillestrøm kommune nå har trukket slutninger av COWI-rapporten som det ikke er grunnlag for.

SINTEF arresterer kommunen

SINTEF sin støyanalyse, betalt både av Kjeller Flyhistoriske Kulturpark og Skedsmo kommune, ble ikke vedlagt saksfremlegget, men er etter NLFs mening misbrukt til å trekke konklusjoner som taler mot en operativ flyplass.

SINTEF skriver i et notat til NLF at de savner faglig grunnlag for flere av kommunens påstander om støy.

I saken om Kjellers fremtid har kommunen funnet ut at mulig turbulens må vurderes, og sett til det internasjonale regelverket som Avinor bruker ved store, internasjonale og nasjonale flyplasser hvor det kreves 95 prosent regularitet 365 dager i året. 

 - Et luftfartøyvnernsenter er derimot i liten grad avhengig av regularitet og kan tilpasse avgangs- og landingstidspunkter etter værforholdene, skriver NLF.

 - Subjektivt og ensidig

NLF mener at kommunen ukritisk gjengir en subjektiv og ensidig rapport lagt frem av en part i saken,  og viser til en rapport fra Safetec, bestilt og betalt av Aspelin Ramm, en eiendomsaktør med betydelig økonomisk interesse i at det ikke blir fortsatt flyplass på Kjeller.

 - Dette burde mane til at administrasjonen siterer rapporten med tilsvarende forbehold som kommunen bygger på hva angår materiale framskaffet av Kjeller Flyhistoriske Kulturpark og andre med flyfaglig interesse. NLF viser igjen til kravene til objektivitet som stilles til forvaltningens saksutredning, skriver Laupsa.

 - Gale premisser

NLF påpeker også at kommunen bruker mulige økonomiske utfordringer for fortsatt flyplass før politikerne i det hele tatt har hatt anledning til å vurdere hvordan dette kan forsøkes løses, og at kommunens fremstilling hviler på gale premisser.

«Overraskende og svakt begrunnet», konkluderer NLF om økonomi-siden av saksfremlegget. Det vises også til positive innspill i Stortinget, fra både Ap og Sp, om viljen til, og ønsket om, at Staten må bidra til å sikre flyhistorie på Kjeller.

Administrasjonen skriver at «Dersom flyvirksomheten skal fortsette, vil kanskje byutviklingen ikke kunne romme boliger, kun næringsformål». 

- Dette er stikk i strid med foreløpige utredninger, og det bygger på forutsetninger som vi har tilbakevist, skriver NLF.

Forbundet konkluderer sitt fire sider lange brev med å påpeke paradokset i at Lillestrøm ønsker å legge til rette for verdensledende forskningsmiljøer uten å nevne utviklingen av elektrisk luftfart med ett ord. 

Powered by Labrador CMS