Befaringen 14. mars viste stor interesse for Kilens skjebne. Fra venstre: Varaordfører, Bærum kommune, Ole Kristian Udnes (H), Tore Kinnerød (Kilen Sjøflyklubb), Per Kolstad (underdirektør, Samferdselsdepartementet), Camilla Florvaag-Dybvik (overarkitekt, Bærum kommune), Irene Lindblad (seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet) og Rigmor Arnkværn (Bærum natur- og friluftsråd). Bak: Kari Øyen Gay (rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og Kristin Moe (rådgiver, Kilen Sjøflyklubb).

Miljødepartementet vil la sjøflyhavna leve

Klima- og miljødepartementet anser ikke at sjøflyhavna utgjør en så stor trussel mot naturverdiene i Storøykilen at det er grunnlag for å sette foten ned mot Bærum kommunes reguleringsplan.

Publisert Sist oppdatert

Klima- og miljøverndepartementet (KLD) har nå avgitt sin uttalelse i saken om framtiden til Kilen sjøflyhavn. Daværende Miljøverndepartementet konkluderte i 2012 med at sjøflyhavna måtte vekk, og i ettertid har Bærum kommune utarbeidet en ny reguleringsplan, hvor bryggeanlegget komprimeres og flyttes fra den innerste delen av Storøykilen.

KLD anser at flyttingen gir bedre forutsetninger for naturverdiene enn dagens bryggeplassering. 

– Planområdet inneholder nasjonale natur- og friluftslivsverdier. Påvirkningen sjøflyhavnen har på naturverdiene er relativt liten, mens den er større for friluftslivsverdiene. Samlet sett mener departementet at påvirkningen for friluftsliv er negativ, men ikke i vesentlig grad, skriver KLD i sitt brev.

– Klima- og miljødepartementet støtter Fylkesmannen og Miljødirektoratet i vurderingen av at alternativ plassering av sjøflyhavn burde vært bedre utredet og dokumentert. Ettersom påvirkningen på naturmangfoldet er relativt liten, mener departementet manglende utredning av alternativ lokalisering likevel ikke kan tillegges avgjørende vekt i innsigelsessaken, fortsetter departementet.

– Basert på ovennevnte, med spesiell vekt på at påvirkningen på natur- og friluftslivsverdier er begrenset, anbefaler Klima- og miljødepartementet at innsigelsen ikke tas til følge, men at det kreves bestemmelser i reguleringsplanen som begrenser antall fly og ukentlige flyvninger til nåværende nivå.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjør

Tidligere har Samferdselsdepartementet konkludert med at sjøflyhavna bør opprettholdes av hensyn til sjøflyaktivitet og sikkerhet.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som fatter endelig beslutning i saken. 

Bærum kommune er imidlertid optimistisk etter å ha lest KLDs brev:

– Det går vår vei, sier ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, til Budstikka.

– Jeg vil bli svært overrasket dersom Kommunaldepartementet kommer til en annen konklusjon enn Klima- og miljødepartementet, fortsetter hun.

Powered by Labrador CMS