Flymyndighet griper inn mot Kjeller-planer

Luftfartstilsynet trekker i nødbremsen for den kommunale prosessen omkring kommuneplanen og Kjellers fremtid. Det statlige tilsynsorganet for luftfart krever utsatt høringsfrist og varsler innsigelser mot planen hvor høringsfristen allerede gikk ut 15. september.

Tekst: Martin NilsenTilsynet viser til plan- og bygningslovens bestemmelse om at et planforslag skal sendes på høring til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter som blir berørt av forslaget.«En feil»Som overordnet myndighet for flysikkerhet har Luftfartstilsynet ikke blitt varslet om høringen, og de skriver i sitt brev til Skedsmo kommune at de mener det foreligger en saksbehandlingsfeil ved at Luftfartstilsynet er utelatt fra høringsinstansene.

Luftfartstilsynet har blitt gjort oppmerksom på planforslaget fra annet hold, og mener at de må få en ny og forlenget frist til å uttale seg, ikke minst fordi de nødvenigvis må sette seg inn i planen før de kan komme med innspill.Av vesentlig betydning– Etter en overfladisk gjennomgang av planforslaget slik det ligger ute på kommunens nettsider oppfatter Luftfartstilsynet at Skedsmo kommune ønsker å legge til rette for å legge Kjeller flyplass ned og disponere arealene til annet formål. Arealplanen må derfor anses for å berøre Luftfartstilsynet som statlig myndighet, skriver LT og henviser til plan og bygningslovens bestemmelse om at berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde.

Mulige innsigelserLuftfartstilsynet varsler samtidig i brevet om at det kan bli aktuelt å fremme innsigelse til den del av planforslaget som tilsynelatende går ut på å legge ned Kjeller flyplass. Vurderingen av hvorvidt innsigelse kan være aktuelt forutsetter imidlertid at Luftfartstilsynet får tid til å sette seg ordentlig inn i planen, og de konsekvenser den kan ha for norsk luftfart, skriver tilsynet blant annet i sitt brev som er signert luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland.

Beklager feilenLuftfartstilsynets brev er allerede besvart av Skedsmo kommune

– Vi beklager at Luftfartstilsynet ikke er varslet om høringen og tar en gjennomgang internt for å sikre at dette ikke skjer igjen. Dere vil selvfølgelig få utsatt høringsfrist til 28/11, skriver prosjektsekretær Marianne Larsen i Skedsmo kommune i sitt svar til Luftfartstilsynet.

Bildet overLuftfartsdirektør Stein Erik Nodeland. Foto: Lars Brede Grøndahl

Powered by Labrador CMS