Flybransjen med tommelen ned for Luftfartstilsynets nye gebyrregulativ

Luftfartstilsynet (LT) har kommet med et utkast til nytt gebyrregulativ som har blitt svært dårlig mottatt av flyselskapene såvel som luftsportsutøvere og småflygere. Gebyrregulativet var ute på høring til 1. februar 2011, og høringsinstanser som NHO Luftfart og Norges Luftsportforbund har kommet med sterkt kritiske høringsuttalelser.

Publisert

files/content/news/Basland.jpgLuftfartstilsynet (LT) har kommet med et utkast til nytt gebyrregulativ som har blitt svært dårlig mottatt av flyselskapene såvel som luftsportsutøvere og småflygere. Gebyrregulativet var ute på høring til 1. februar 2011, og høringsinstanser som NHO Luftfart og Norges Luftsportforbund har kommet med sterkt kritiske høringsuttalelser.

– Mens gebyrer for LTs tjenester knyttet til kommersiell luftfart stort sett øker med 2.5 prosent, må luftsportsutøvere og flygere som flyr lettere fly være beredt på en gebyrøkning på mellom ti og femti prosent. Luftsportsaktiviteter er allerede under sterkt press på grunn av økte kostnader og stadig redusert tilgang til flyplasser og luftrom. Et gebyrbyks som dette vil gjøre en vanskelig situasjon enda verre, sier Tore Båsland, generalsekretær i NLF.

– LTs håndtering av gebyrsaken kan umulig være i tråd med den politiske ledelsens intensjoner. Rett nok har Finansdepartementet fastsatt at LT skal dekke inn en størst mulig del av sine driftskostnader gjennom gebyrer til brukerne. Det er likevel svært uvanlig at staten velger å behandle frivillige organisasjoner og idrettsforbund som om de var kommersielle aktører. Tvert i mot er det tradisjon for at denne typen aktiviteter tilgodeses med et gunstig avgiftsregime. LTs gebyrøkning på ti til femti prosent fortoner seg svært spesiell sett i lys av dette. Man kan også spørre seg hvilke tiltak LT har iverksatt for å effektivisere sin virksomhet, fortsetter Båsland.

Luftsporten viktig for kommersiell luftfart

Transportøkonomisk institutt (TØI) avleverte i januar en rapport bestilt av Samferdselsdepartementet som blant annet redegjør for luftsportens samfunnsnytte og for hvilke utfordringer aktiviteten står overfor.

– TØIs rapport slår fast at våre aktiviteter – foruten egennytten og bidrag til søk, redning og brannvakt – er svært viktig i rekruttering og utdanning av flygere. Redusert luftsportsaktivitet vil derfor slå uheldig ut for kommersiell luftfart i en tid da behovet for piloter vil øke i takt med den kraftige veksten i flytrafikken, legger Båsland til.

Etterlyser effektivseringsgevinster

– NHO Luftfart registrerer en fortsatt jevn vekst i kostnadsnivået for LT. I statsbudsjettet er budsjettveksten angitt til 6,7 prosent, noe som føyer seg inn i en jevn, høy kostnadsvekst over flere år. Det er svært lite tilfredsstillende for en konkurranseutsatt norsk luftfartsnæring å observere at kostnadsutviklingen øker jevnt og trutt, uten at vi registrerer noen initiativ for å effektivisere virksomheten. Vi kan heller ikke se at det er etablert noen styringskrav som reelt medvirker til effektivisering i organisasjonen og som gir nødvendige incentiver til kostnadskontroll, sier NHO Luftfart i sin uttalelse om det nye regulativet. – Ansvar og organisering av tilsynsarbeidet på luftfartsområdet gjennomgår for tiden omstilling. Regelverket blir felles-europeisk, og utarbeides etter nye prosedyrer med EASA som premissgiver. Regelverksutviklingen skjer i europeiske forum, med færre tradisjonelle nasjonale beslutningsprosesser. Tilsyns- og kontrollarbeidet blir mer og mer systemtilsyn, med mindre fysisk besiktigelse og kontroll. EASA får en sterkere overordnet rolle. Denne omstillingen betyr at LT må tilpasse sin organisasjon i takt med de endringer som skjer på dette området, og som tilsier en mer rasjonell og effektiv regelverksutvikling og -forvaltning. Det er ikke akseptabelt med en jevn vekst i de nasjonale tilsynene parallelt med EASA. NHO Luftfart ønsker derfor sterkt å poengtere denne utfordringen, og ønsker å ta opp dette både med LT, og Samferdselsdepartementet som ansvarlig overordnet organ, heter det videre fra NHO Luftfart.

Selv en prisvekst på 2.5 prosent er langt over veksten i konsumprisindeksen

– LT opplyser at en rekke gebyrer foreslås økt som følge av den generelle prisstigningen. Det sies at det legges til grunn en generell sats på 2,5 proser. Prognoser fra Statisk Sentralbyrå (SSB) angir en forventet vekst i konsumprisindeksen (KPI) for 2011 på 1,4 prosent, det vil si langt under den generelle satsen på 2,5 prosent. NHO Luftfart mener at det mangler grunnlag for å øke avgiftene med et slikt tillegg. Etter vår vurdering strider dette også med Finansdepartementets retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger som LT selv henviser til, jf blant annet at ”det skal legges til grunn kostnader basert på kostnadseffektiv drift”, undestreker NHO Luftfart.

Powered by Labrador CMS