Kjeller flyplass:

USIKKER FREMTID: Kjeller flyplass med sin rikholdige historie går en usikker fremtid i møte.

- Kan risikere å måtte markere hele Kjellers flyhistorie med et par vernede bygg og en plakat som sier: «Her var Norges første flyplass»

Kjellers skjebnedag kan komme i september.

Publisert Sist oppdatert

Nylig slo Trine Myrvold Wikstrøm, kommunedirektør i Lillestrøm kommune, fast at fremtidig flyrvirksomhet på Kjeller vanskelig lar seg kombinere med den ønskede byutvikling i Lillestrøm innenfor Kjeller-området.

Kommunedirektøren gir tommelen ned for et fremtidig luftfartøyvnernsenter på Kjeller i sitt saksfremlegg om Kjellers fremtid, som hun nylig presenterte for politikerne.

Formannskapet skal behandle saken 26. august, og 9. september skal Lillestrøm den behandles av kommunestyret.

09.09.2020 kan dermed bli en skjebnedato for Kjeller.

- Uforståelig

Leder for Kjeller flyhistorie kulturpark (KFK), Finn Terje Skyrud, sier til Flynytt at han er skuffet over det kommunale saksfremlegget.

KFK skal ha møter med alle de politiske partiene i Lillestrøm den nærmeste tiden

- Når jeg leser saksfremlegget, ser det ut som om kommunedirektøren har brukt argumentet om arealbehov for å kunne konkludere med at de ikke kan gå inn for et luftfartøyvnernsenter med landingsstripe. Dette er for meg uforståelig, da en landingsstripe med sikkerhetssoner utgjør kun 82 daa. Det er under åtte prosent av det totale arealet på Kjeller, sier Skyrud, og legger til:

 - De har vurderer hinderflatene ved inn- og utflyting på en slik måte at disse vil være til hindre for andre aktiviteter, uten å vurdere om dette arealet kan inngå som en del av grønt-arealer eller arealer til andre formål. Administrasjonen har heller ikke vurdert utredning om fordelene ved annen bruk av disse arealene når det ikke skjer flyging på plassen. 

Til dette svarer kommunedirektør Wikstrøm:

- I saksframlegget vurderes det som sannsynlig at større arealer enn de 82 daa som Skyrud nevner vil måtte beslaglegges. Nøyaktig hvor mye kan man ikke si noe om før det eventuelt er gjort nærmere utredninger av turbulens, støy, risiko og sårbarhet, etc. Saksframlegget ligger ute på kommunens hjemmesider, og kan leses der.  

«Tåkelegging»

Sikkerhetssoner og rullebaner hevdes å samlet ta så store arealer og boligbygging og annen bruk forhindres. 

 - 30 prosent av nye Kjeller skal være grønt-areal, og det er ikke noe i veien for at flyplassområdet kan være en del av dette. Det er ingen bestemmelser i Bestemmelsene for Sivil luftfart, som er lagt til grunn her, som sier at det ikke kan være en kombi-bruk av flyplassen, sier Skyrud.

Kommunedirektøren er ikke overbevist.

- Det er stor sannsynlighet for at det ikke kan være ferdsel på flystripa, av hensyn til risiko og sårbarhet for innbyggere og brukere. I så fall kan ikke flystripa inngå i de 30 prosent grøntområder som kommunen anbefaler, sier Wikstrøm til Flynytt.

Slår strek over historien

KFK-leder Skyrud er kritisk til det han leser som tåkelegging av utviklingsmulighetene for det foreslåtte luftfartøyvernssenteret. 

- Vi og kommunen har brukt flere hundretusen kroner på å lage rapporter som skisserer mulighetene. Jeg opplever at kommunedirektøren slår en strek over mer enn hundre års flyhistorie og trekker inn argumenter mot en flyplassløsning som ikke stemmer med disse mulighetsstudiene, sier han.

Mens støy-rapporten fra SINTEF ikke er vedlagt saksfremlegget, så er en rapport fra Safetech, bestilt og betalt av eiendomsutvikleren Aspelin Ramm, lagt ved saksfremlegget.

- Denne rapporten inneholder en del ubegrunnede påstander, som ikke har forankring i noe regelverk, sier Skyrud.

Les også: Første del av Kjeller er solgt til eiendomsutvikler Aspelin Ramm

Politisk uenighet

De politiske partiene i Lillestrøm kommune har ulike syn på hvorvidt flyhistorien skal få leve videre med flygende maskiner eller kun som et statisk senter.

Sentrale temaer som ligger til grunn for kommunedirektørens konklusjon er støy, turbulens, usikkerhet knyttet til økonomisk drift av et eventuell luftfartøyvnernsenter, usikkerhet omkring den kommunale økonomien for hele området, sikkerhetssoner, utbyggingsgrad for boliger og næring, fremtidig fredning av Riksantikvaren, samt grøntarealer.

- Flyhistorien ved Kjeller er unik. Forsvarets avvikling av sin flyvirksomhet bringer kommunen inn i vanskelige avveininger. Skal vi fortsatt ta vare på flyhistorien ved å kunne lande og ta av med historiske fly? Eller er kostnadene og begrensningene ved dette for store? Utredningene som er gjennomgått i dette omfattende saksfremlegget, viser at flyvirksomhet og byutvikling kan være vanskelig å kombinere, skriver kommunedirektøren blant annet.

- .... et luftfartøyvernsenter vil innebære en betydelig økonomisk byrde og risiko for kommunen. I den økonomiske situasjon kommunen er i, finner ikke kommunedirektøren at det er rom for å prioritere midler til et luftfartøyvernsenter. Samtidig er det viktig å ivareta flyhistorien på Kjeller. I den videre prosess bør det søkes andre mindre kostnads- og arealkrevende alternativer for ivaretakelse av flyhistorien. Dette bør være et viktig element i den videre prosess, står det også i saksfremlegget til politikerne.

Bare plakater?

Innholdet får KFK-lederen til å reagere.

- Dette medfører ikke riktighet, da utredningen som er gjort for et luftfartøyvernsenter ikke baserer seg på støtte fra kommunen, sier Skyrud.

Wikstrøm understreker at forhold rundt både støy og støtte fra kommunen er omtalt i saksframlegget, og ønsker ikke å utdype dette ytterligere.

Finn Terje Skyrud sier han leser konklusjonen i fremlegget som et forslag om å markere hele Kjellers flyhistorie med å ta vare på noen vernede bygg og å ha en åpen siktlinje der rullebanen ligger i dag.

Og å sette opp en plakat som sier: «Her var Norges første flyplass».

Powered by Labrador CMS