Fastlegen kan snart utstede LAPL-legeattest

Luftfartstilsynet har gjennom en prøveordning valgt å åpne for at fastleger kan utstede legeattest for det nye flysertifikatet for fritidsflygere, LAPL (Light Aircraft Pilot License). Legeattesten kan brukes sammen med alle typer LAPL-sertifikat, det vil si sertifikat for flygere av småfly, lette helikoptere, seilfly og ballong. Norge blir nå det eneste landet i Europa ved siden av Storbritannia som tillater at slike legeattester kan utstedes av andre enn flyleger.

Publisert

Luftfartstilsynet har gjennom en prøveordning valgt å åpne for at fastleger kan utstede legeattest for det nye flysertifikatet for fritidsflygere, LAPL (Light Aircraft Pilot License). Legeattesten kan brukes sammen med alle typer LAPL-sertifikat, det vil si sertifikat for flygere av småfly, lette helikoptere, seilfly og ballong. Norge blir nå det eneste landet i Europa ved siden av Storbritannia som tillater at slike legeattester kan utstedes av andre enn flyleger.

Norges Luftsportforbund (NLF) har i lengre tid jobbet for at åpningen i EASA-regelverket som innebærer at allmennleger kan utstede legeattest for fritidsflygere blir tatt i bruk i Norge. Forbundet mener at den norske fastlegeordningen er som skapt for å sikre at LAPL-legeundersøkelsene både har en betryggende medisinsk basis og at de blir tilgjengelige på enkleste og rimeligste måte for utøverne.

For motorflygere som velger LAPL framfor PPL, vil det å tillate fastlegeundersøkelser innebære en lempelse sammenliknet med dagens ordning som er basert på godkjente flyleger. For seilflygere og førere av varmluftballong innebærer ordningen i grove trekk en videreføring av dagens system, siden disse utøverne allerede har mulighet til å bruke fastlege istedenfor flylege.

Luftfartstilsynets flymedisinske seksjon har fullført en større prosess for å vurdere NLFs forslag og har nå altså landet på at de vil teste ut løsningen i praksis gjennom en to-årig prøveperiode.

– Svært tilfreds

– Norges Luftsportforbund er svært godt fornøyd med at dette har kommet på plass. Her har vi jobbet målrettet og i godt samarbeid med myndighetene. Det har aldri vært vårt mål å få et «lettvint» opplegg, men derimot en faglig god ordning, til akseptabel pris og ikke minst god tilgjengelighet. Nok en gang ser det ut til at vi her i Norge blir blant de første med ordninger som store deler av luftsports-Europa forsøker å få til, sier John Eirik Laupsa som er generalsekretær i NLF.

files/content/news/Trond-Eirik+Strand01.jpg– Hovedargumentet for å innføre en slik praksis i Norge er bedre tilgjengelighet av leger for utstedelse av LAPL-legeattest, hvilket er viktig for å sikre rekrutteringen til luftsportsaktiviteter. Denne åpningen vil også i større grad bidra til at Norge kan videreføre gjeldende nasjonal praksis, hvor allmennleger i lengre tid har foretatt undersøkelser av seilflygere og fører av ballong. Det er heller ikke vurdert en åpenbar økning i risiko for at slik praksis går ut over flysikkerheten, spesielt siden allmennlegen uansett skal henvise søkeren til en flylege eller flymedisinsk senter dersom søkeren ikke tilfredsstiller helsekravene fullt ut, skriver Luftfartstilsynets sjeflege Trond Eirik Strand i et brev til NLF.

I brevet understreker Luftfartstilsynet at det også er gode argumenter mot å åpne for at fastleger utsteder legeattest. Ikke bare er det sannsynlig at fastlegene har lite erfaring innenfor fly- og seleksjonsmedisin: Det at den svenske løsningen med å bruke allmennleger for LAPL-legeattester nylig ble underkjent av EASA, viser at EASA-regelverket har krevende betingelser.

I Sverige har man imidlertid ikke en tilsvarende fastlegeordning som den norske. Den norske modellen antas å være mer robust, siden den blant annet forutsetter bruk av pasientens fastlege som kan få tilgang til journal fra tidligere fastleger.

Luftfartstilsynet peker også på at det kan være ressurskrevende for myndigheten å gå inn på denne modellen. Likevel valgte myndighetene å la argumentene for en slik ordning veie tyngst.

Gjelder fra 8. april 2015

Ordningen settes i gang 8. april 2015, og Luftfartstilsynet skriver i brevet at de i første omgang vil etablere en prøveordning på inntil to år hvor allmennleger kan foreta undersøkelse og eventuelt utstedelse av LAPL-legeattest under følgende forutsetninger:

  • Allmennlegen er spesialist i allmennmedisin, søkerens fastlege og har sikret tilgang til søkerens journal hos tidligere fastleger
  • Legen har registrert seg pa Luftfartstilsynets hjemmeside og godtatt forutsetningene for godkjenning
  • Legen skal journalføre søknaden i EMPIC
  • Legen har gjennomgått et nettbasert kurs (eller annen adekvat opplæering godkjent av Luftfartstilsynet) i bruk av EMPIC og generelle prinsipper innen flymedisin/seleksjonsmedisin
  • Legen gjennomfører minst 5 undersøkelser årlig
  • En søker som ikke fullt ut tilfredsstiller kravene til LAPL skal henvises til en flylege (tilstander som medfører krav om henvisning er listet opp i et eget dokument), det samme gjelder søkere som tidligere er vurdert helsemessig uskikket for flyging

Etter prøveperioden vil Luftfartstilsynet gjennomgå de foreløpige erfaringene, inkludert antall leger som har benyttet seg av muligheten, eventuelle episoder med feilvurderinger som har medført fare for flysikkerheten, økning i ressursbruken til Luftfartstilsynet og hvilken verdi ordningen har hatt for brukerne.

Bildet overTrond Eirik Strand er sjeflege ved Luftfartstilsynets flymedisinske seksjon. Foto: Luftfartstilsynet

Powered by Labrador CMS