Fare for nytt gebyrsjokk

Luftfartstilsynet foreslår at gebyrene for luftfarten i 2013 totalt sett økes med om lag 20 prosent. Dersom forslaget blir vedtatt, vil årsavgiften for et gjennomsnittlig småfly øke med 25 prosent, fra 4390 kroner til 5500 kroner. Forslaget til økninger legges fram til tross for at tilsvarende økninger i fjor ble stoppet av Samferdselsdepartementet etter massiv kritikk fra luftfarts- og luftsportsorganisasjonene.

Publisert

Luftfartstilsynet (LT) utarbeider forslag til gebyrregulativ på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) og la fram 2013-utkastet på høringsmøtet i Oslo 7. januar. Til tross for at det opereres med en økning av gebyrene til luftfarten på ”kun” 5,2 prosent i statsbudsjettet for 2013 (innst 13 S 2012-2013), ligger det reelle tallet an til å bli om lag 20 prosent.

– Som vi har påpekt tidligere år, reagerer vi på framstillingen. Stortinget får inntrykk av at gebyrinntektene til Luftfartstilsynet øker med 5,2 prosent til 140,4 millioner kroner. Dette skyldes at man bruker det opprinnelige statsbudsjettet for 2012 som sammenlikningsgrunnlag istedenfor det salderte budsjettet – eller det som ligger an til å bli de reelle gebyrinntektene for 2012. Tar man de reelle tallene i betraktning, vil gebyrøkningen bli på cirka 20 prosent – en svært stor økning som Stortinget altså ikke kan se av budsjettene, sier Torbjørn Lothe, leder i NHO Luftfart.

Mens det opprinnelige statsbudsjettet for 2012 innebar gebyrinntekter på 133,5 millioner kroner, la det salderte budsjettet opp til gebyrinntekter på 123,5 millioner kroner. Et foreløpig anslag fra LT over det reelle tallet for 2012 lyder på et enda lavere beløp – 118 millioner kroner. Dermed blir fasiten trolig 20 prosents økning om LTs forslag til gebyrforskrift skulle bli vedtatt.

De små rammes hardest

Heller ikke høringsnotatet som LT har skrevet gir et realistisk bilde av de faktiske gebyrøkningene. Ved å kutte ut vektdifferensieringen for fly med maksimal avgangsvekt mellom 1.001 og 2.000 kg, ligger det an til at alle fly i denne klassen prissettes likt. LT skriver at den foreslåtte endringen i gebyrforskriften innebærer at ”årsgebyret for nær alle fartøy reduseres” sammenliknet med 2012. Beregninger som Flynytt har foretatt viser imidlertid at dette er svært langt fra sannheten. Majoriteten av småfly veier mellom 1.100 og 1.200 kg, og for disse flyene blir gebyrøkningen på hele 25 prosent, fra 4.390 til 5.500 kroner per år. Småflyene utgjør over halvparten av de vel 800 registrerte motorflyene i Norge.

– Er ikke denne informasjonen i høringsnotatet villedende?

– Vi noterer oss innspillet, men som presentasjonen her i dag viser, har vi ment at årsgebyret for nær alle luftfartøyvektklasser reduseres, sier Hege Aalstad, juridisk seniorrådgiver i LT under høringen.

For de tyngre vektklassene stemmer det da også at gebyrene går kraftig ned, men dette må sees i sammenheng med en samtidig økning i gebyrene for driftstillatelse/AOC for de kommersielle selskapene som benytter slike fly.

– Forslaget til gebyrforskrift innebærer at de små rammes hardest. Allmennflygere og luftsportsutøvere betaler gebyrene av egen lomme og kan ikke sende kostnaden videre. Gebyrøkningene kommer i tillegg til store kostnadsøkninger for våre utøvere generelt. Dermed er det fare for at dette kan bli dråpen som får begeret til å flyte over for mange, noe som trolig betyr at aktivitetsreduksjonen vi har sett de siste årene vil fortsette. Dette vil igjen gå utover rekruttering til luftfarten, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF), under høringen.

Gebyrer for flyskolene øker

Et annet område som det foreslås betydelige økninger innenfor er gebyrene for klubbskolene. Også her er det lagt opp til økninger på 25 prosent. I tillegg foreslås det helt nye gebyrer for sertifikattypen LAPL (Light Aircraft Pilots License) med tilhørende rettigheter. Dette skjer til tross for at det ikke er besluttet hvor mye av sertifikatutstedelsesarbeidet som vil utføres av LT og hvor mye som eventuelt vil bli delegert til en organisasjon som NLF.

– De LAPL-gebyrene vi har foreslått er kun relevante dersom vi får det fulle ansvaret for sertifikattypen. Det ligger ikke noen føringer fra oss i at gebyrene er oppført – vi må bare sikre oss at tjenestene er prissatt dersom vi får ansvaret, forsikrer Aalstad.

Dersom LT får totalansvaret for LAPL, vil eksempelvis seilflyinstruktørene få en mangedoblet kostnad for å opprettholde sin rettighet. Mens NLF opererer med et gebyr på 260 kroner hvert annet år for å opprettholde instruktørrettighet som er knyttet til seilflygebevis, vil instruktørene måtte belage seg på å betale 2400 kroner hvert tredje år innenfor et LAPL-regime kontrollert av LT.

– Jeg er klar over at vi ikke snakker om de helt store tallene her, men man må huske på at seilflyinstruktører jobber helt på frivillig og ulønnet basis. Dersom det følger regninger i totusenkronersklassen med det å være instruktør, vil vi rett og slett miste instruktørbasen vår. De færreste vil være villig til å betale for å få lov å være med på dugnad! Det at NLF kan yte den samme tjenesten for en brøkdel av prisen er i seg selv en indikasjon på hvor viktig det er at vi i det minste får en delvis delegasjonsmyndighet, gjerne etter modell av "delegated entity" som det har blitt foreslått i EASAs GA Safety Strategy Document som kom ifjor, sier Laupsa.

Etterlyser effektivisering

Som i 2012 etterlyser NHO Luftfart reelle effektiviseringstiltak som kan snu utviklingen med kraftig økende gebyrer fra år til år.

– Det er ikke akseptabelt å komme med så store gebyrøkninger hvert eneste år, og det er uholdbart at forskriften blir behandlet så sent, lenge etter at statsbudsjettet er lagt og med en uavklart situasjon når året allerede er i gang. Luftfartsindustrien trenger forutsigbarhet for å kunne drive fornuftig. Nå er kontrakter og tilbud allerede på plass for 2013, mens foretakene ikke vet hva de skal betale i gebyrer ennå, sier Lothe.

– Gebyrøkninger i 20-prosentklassen når KPI øker med to prosent er ikke holdbart! LT må effektivisere istedenfor å skyve kostnadene videre på brukerne. Det må vi andre gjøre, sier Ove Myrvold som er Vice President – Public Affairs and Infrastructure hos SAS.

LT forklarer gebyrøkningene med økte kostnader til blant annet lønn og husleie.

– Det er et høyt lønnsnivå i bransjen, og for å konkurrere om arbeidskraften, må vi tilby konkurransedyktige lønninger, forklarer seniorrådgiver i LT, Toril Madsen.

Etter det Flynytt erfarer, skyldes også noe av lønnsøkningene at LT-ansatte som tidligere fikk reise på ID-billetter fra SAS har fått en viss lønnskompensasjon som følge av at billettordningen ble stoppet av habilitetshensyn.

Reisekostnadene holder seg stabilt høyt med hele 135.000 kroner i reisekostnader i snitt per ansatt per år. Da er samtlige cirka 170 ansatte medregnet – også de som ikke reiser som en naturlig del av jobben.

Igangsetter ”benchmarking” av LT

– Vi vil gjennomføre et benchmarkingprosjekt i samarbeid med Difi som grunnlag for vurdering av LTs kostnader, forteller Trond Kråkenes, seniorrådgiver i SDs luftfartsseksjon.

Prosjektet vil sammenlikne kostnadsnivået for LT med tilsyn i land det er naturlig å sammenlikne seg med, eksempelvis Sverige og Danmark.

– Vi har også engasjert Vista Analyse til å gjennomføre et utredningsprosjekt om brukerfinansiering av LTs tilsynsvirksomhet. Det vi vil se spesifikt på er en eventuell bruk av sektoravgifter, slik man er i ferd med å innføre i Danmark, og slik man tidligere har hatt i Sverige, fortsetter Kråkenes.

Med sektoravgift menes en fast avgift per flybillett som brukes for å finansiere hele eller deler av tilsynsvirksomheten. Vista Analyse skal avgi sin rapport 1. mars, samme dag som den nye gebyrforskriften vil tre i kraft.

– Denne utredningen er først ment å gi innspill til gebyrforskriften for 2014, sier Kråkenes.

– Vi reagerer på at man gjør så store rorutslag som det er snakk om her med betydelige gebyrøkninger før man har sett resultatet av de to utredningene som er i gang. Luftfart og luftsport fikk en ”pustepause” i fjor siden SD reverserte de foreslåtte gebyrøkningene, og det har vært til stor hjelp for oss. Vi synes det hadde vært naturlig at man hadde forlenget denne pustepausen til 2013 mens utredningene er i gang – så får man det best mulige beslutningsgrunnlaget før man eventuelt gjør endringer. Med det løpet man legger opp til nå, risikerer man at man kveler deler av virksomheten på et utilstrekkelig beslutningsgrunnlag, sier NLFs John Eirik Laupsa.

Fristen for å uttale seg om utkastet til gebyrforskrift er 7. februar.

Powered by Labrador CMS