Moss lufthavn Rygge er en viktig arena for motor- og mikroflyging i hovedstadsområdet.
Moss lufthavn Rygge er en viktig arena for motor- og mikroflyging i hovedstadsområdet.

- Et stengt Rygge er operativt og sikkerhetsmessig uheldig

I sitt høringssvar til den foreslåtte flyseteavgiften er Norges Luftsportforbund meget kritiske til avgiften som ikke direkte, men i høy grad indirekte, kan komme til å ramme deres egne medlemmer.

Publisert Sist oppdatert

(OSLO/RYGGE) NLF backer sterkt opp om Moss lufthavn Rygges advarsler om mulige konsekvenser av avgiften.

NLF mener forslaget til flyseteavgift er dårlig miljøpolitikk og dårlig luftfartspolitikk. I tillegg mener NLF at tiltaket er i særklasse dårlig timet, og i beste fall krever et langt grundigere forarbeid, dersom det skulle måtte innføres i en eller annen fasong.

NLF er her ikke i tvil - det bør definitivt være i en annen fasong enn det foreslåtte.

Luftsportforbundet har, i forhold til at medlemmene ikke berøres på sine enkelte turer av forslaget, laget en meget grundig gjennomgang av miljø-avgifts-situasjonen for norsk og europeisk luftfart spesielt. De henviser ikke minst til at FNs luftfartsorganisasjon ICAO ennå ikke har maktet å stable et avgiftssystem på beina for miljøavgifter i den internasjonale luftfarten, og at de som virkelig flyr langt og dermed forurenser mest, ikke betaler fem øre i avgifter.

Det er forventet at ICAO skal behandle spørsmålet på sitt møte høsten 2016, hvor et vedtak om en internasjonal miljøavgift for luftfart kan gjelde fra 2020.

Må avspeile reell effekt

– Om ICAO ikke kommer i mål, kan det være langt større grunner til å se på særnorske løsninger – men da i lys av hva som gir en reell effekt på miljøet. Naturligvis må en grundig faglig konsekvensutredning til – både fra et miljø- og luftfartsperspektiv – før en eventuell særnorsk ordning innføres, skriver generalsekretær John Eirika Laupsa i forbundets høringsbrev til Toll- og avgiftsdirektoratet.

I likhet med Konkurransetilsynet, foreslår NLF at en eventuell avgift må utsettes og en langt mer grundig gjennomgang av mulige uheldige konsekvenser må iverksettes.

– Konkurransetilsynet mener den foreslåtte avgiften kan være skadelig for konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. Disse virkningene bør utredes nærmere før avgiften eventuelt innføres, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i en pressemelding fra Konkurransetilsynet.

Etter at Stortinget vedtok flyseteavgiften på 80 kroner pluss moms, har det ikke manglet på advarsler om mulige uheldig utslag som avgiften vil kunne gi.

Kan gi en rekke negative konsekvenser

I NLFs høringssvar heter det videre:

– Dersom høringsforslaget vedtas uten endringer, vil det innebære en rekke negative konsekvenser for luftfarten, allmennflygingen og Norge som sådan. Vi antar at høringssvar fra andre aktører belyser disse i detalj, men vi vil særlig peke på følgende:

– Avgiften slår hardest ut for lavprissegmentet, siden avgiftens andel av total billettpris her vil være uforholdsmessig stor. Lufthavner som primært trafikkeres av lavprisselskaper, vil derfor være særlig utsatt. Moss lufthavn Rygge har vært framhevet i det offentlige ordskiftet, og lufthavnen har allerede kunngjort stengning fra 1. november 2016, dersom avgiften innføres. At dette er en reell situasjon og ikke bare en tom trussel, er hevet over tvil, skriver NLF og viser til revisjons- og rådgivningsselskapet BDO som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sommeren 2014 analyserte den økonomiske situasjonen til de private lufthavnene på Torp og Rygge.

– Innhentet konkursvurdering fra eksternt analysebyrå indikerer en moderat konkursrisiko på mellom/langsiktig horisont basert på 2012-tall, men er på det laveste vurderingstrinnet før høy risiko, skriver BDO i sin rapport.

Usikkert for Rygge og Kjeller

– Når dette er bildet et uavhengig konsulentselskap tegner før flyseteavgiften var på tale, bør det være åpenbart at selv relativt små forskyvninger i konkurransesituasjonen vil kunne bringe lufthavnen over ende. Basert på Forsvarssjefens Fagmilitære råd som ble presentert høsten 2015, er det ikke gitt at rullebanen på Rygge opprettholdes ene og alene i militær regi. En avvikling av den sivile lufthavna kan altså bety slutten på flyplassen som sådan, uttaler NLF.

– Moss lufthavn Rygge er av avgjørende betydning for norsk allmennflyging generelt og for denne aktiviteten i hovedstadsregionen spesielt. NLF vil her peke på at småflyplassituasjonen på Østlandet etter stengningen av Fornebu i 1998 ennå ikke er løst, og at det som er de facto hovedsmåflyplass for Oslo (Kjeller) har en høyst usikker framtid. Dersom småflyaktiviteten på Kjeller avvikles eller må reduseres, er det kun Rygge igjen med realistisk kjøreavstand til Oslo som kan ta denne typen trafikk, skriver NLF videre.

– Moss lufthavn Rygge er hovedtreningsarena for allmennflyging på Østlandet. Flyplassen betjener en rekke flyskoler, herunder Norges største flyskoler på Kjeller og Torp, med tanke på landingstrening. Rygge er også hjem for to egne flyklubber med skolevirksomhet. Dersom Rygge forsvinner, vil det både operativt og flysikkerhetsmessig slå særdeles uheldig ut, heter det i høringssvaret fra NLF.

Fakta om klimakvoter

Å kjøpe en klimakvote innebærer å kjøpe tillatelse til å slippe ut klimagasser. På den måten regulerer klimakvotesystemet hvor mye CO2 vi kan slippe ut. I Norge er fastlandsindustrien, olje- og gassvirksomheten og luftfarten med i EUs kvotesystem. Bedrifter og privatpersoner kan også frivillig kjøpe klimakvoter.

Powered by Labrador CMS