JOMFRULAND:

UHELDIG SITUASJON: En vernesone i Jomfruland-området skaper spesielt store utfordringer for sjøflygerne.
UHELDIG SITUASJON: En vernesone i Jomfruland-området skaper spesielt store utfordringer for sjøflygerne.

En vernesone med umiddelbar virkning og flyforbud var «julegaven» fra regjeringen til allmennflymiljøet

Klima- og miljødepartementet ser nå nærmere på saken med vernesoner i Jomfruland-området.

Publisert Sist oppdatert

Vernesonene innebærer at man i praksis forbyr flytrafikk under 1000 fot over en stor del av Sørlandskysten, som er GA-trafikkens ferdselsåre fra sørvest til nordøst. Området er også av stor viktighet for sjøflyging.

Umiddelbar virkning

En vernesone med umiddelbar virkning, og dermed flyforbud, var «julegaven» fra regjeringen til allmennflymiljøet, og det uten at luftfartsmyndighetene eller et samlet flymiljø var varslet om høringsrunden under forarbeidet til verneforskriften.

NLF sendte 14. mars et meget kritisk og krasst brev til departementet, og 4. mai var det et møte hvor NLF fikk fremmet sine syn. Luftsportforbundet fikk til svar at departementet skulle se nærmere på saken.

NLFs har fremmet forslag om at dagens ordlyd:

Det er forbud mot motorferdsel på land, på is og i luften lavere enn 300 meter over bakken….

i den nye forskriften endres til denne:

Det er forbud mot motorferdsel på land og på is. Motorferdsel i luften lavere enn 150 meter over bakken eller vannet kan bare finne sted i samband med avgang og landing med sjøfly.

«Til behandling»

Tvil om hvordan ordlyden i verneforskriftene skal forstås har gjort at Fylkesmannen i Telemark har varslet en innstramming av teksten, slik at det vil bli enda klarere at flygerne rammes av ferdselsforbudet. 

Flynytt har spurt Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen  i Telemark om de har endret forskriften etter at den er vedtatt, slik Fylkesmannen skrev i en e-post til NLF at de hadde til hensikt å gjøre. De bestrider dette, henviser til Miljødirektoratet, som på sin side henviser til Klima- og miljødepartementet. 

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, skriver i en e-mail til Flynytt:

 - Klima- og miljødepartementet har fått en henvendelse fra Norges Luftsportforbund om problemstillingene som tas opp her, og det er nylig avholdt møte mellom forbundet og departementet. Saken ligger nå til behandling i departementet. Det er for tidlig å si hva departementet vil svare.

Han legger til:

 - På generelt grunnlag kan vi opplyse om at endringer i verneforskrifter som hovedregel må foretas av Kongen i statsråd, men at enkelte mindre endringer kan foretas av Miljødirektoratet jf. naturmangfoldloven § 34. Slike mindre endringer kan omfatte: 1. endre verneområdets navn, 2. rette opp feil og unøyaktigheter i beskrivelsen av verneområdet og 3. foreta grenseendringer som omfatter mindre arealer og som ikke får nevneverdig betydning for private interesser.

- Lyn fra klar himmel

Verneforskriften ble forberedt av miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark og vedtatt gjennom kongelig resolusjon uten at verken allmennflygernes forening AOPA Norway, sjøflyklubbene, Luftfartstilsynet eller Samferdselsdepartementet figurerte på høringslistene. NLF var på høringslisten, men kan ikke se å ha mottatt varselet før vedtaket var et faktum.

Den kongelige resolusjonen som forskriften formelt kalles, gjelder Jomfruland nasjonalpark, Raet nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde. Det er et samlet område som ligger sentralt i den alminnelige og meget brukte ferdselsåren for allmennflygere, både private og kommersielle langs Sørlandskysten.

Et informasjonsbrev om den innførte verneforskiften kom som lyn fra klar himmel for NLF i januar i år.

Flysikkerhet truet

I sitt brev til departementet skriver NLF blant annet:

«NLF reagerte med overraskelse på informasjonsskrivet da NLF ikke hadde mottatt saken på høring. Dette til tross for at flere av bestemmelsene i Forskriftene griper inn i og begrenser handlingsrommet for aktiviteter som utøves av NLFs medlemmer. Forskriftene har også flysikkerhetsmessige implikasjoner (…).»

Luftsportforbundet viser til at navigering vil kompliseres og gjøre flyturer i marginalt vær farligere med det nye, store restriksjonsområdet.

«I kjølvannet av informasjonsskrivet av 06.01.2017 har NLF hatt en dialog med Fylkesmannen i Telemark. I denne dialogen har NLF bl.a. stilt seg kritisk til selve prosessen og saksbehandlingen.»

NLF har etterlyst en avklaring av om den innførte forskriften gjelder både over land og sjø, og påpeker:

«I Jomfrulandforskriften § 9 første ledd der det heter: «Det er forbud mot motorferdsel på land, på is og i luften lavere enn 300 meter over bakken». Denne formuleringen reiser spørsmålet om det også gjelder et forbud mot å fly lavere enn 300 meter over vannet / sjøen.» 

Fjerner uklarthet med ny uklarhet

Etter henvendelsen fra NLF forela Fylkesmannen i Telemark dette spørsmålet for Miljødirektoratet som fant det  «... nærliggende å si at forbudet bare gjelder over bakken...».

Fylkesmannens respons på dette var at «... Intensjonen med forbudet er imidlertid at det skal gjelde over både land og sjø. Bestemmelsen vil derfor bli rettet til: Motorferdsel i luften lavere enn 300 meter er ikke tillatt…»."

    FERDSELSÅRE: Området ved Jomfruland er av stor viktighet for GA-piloter, spesielt sjøflygerne.    
    FERDSELSÅRE: Området ved Jomfruland er av stor viktighet for GA-piloter, spesielt sjøflygerne.    

«For NLF fremtrer dette endringsforslaget som et forsøk på å fjerne én uklarhet ved å introdusere en ny (lavere enn 300 meter i forhold til hva…?).»

Klare brudd på loven

NLF påpeker at forvaltningslovens bestemmelser ikke er  fulgt i forarbeidet til forskriften:

«Som departementet er vel kjent med følger det av forvaltningsloven §37 at vedkommende forvaltningsorgan skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før en forskrift vedtas. Det fremgår direkte av samme bestemmelse at offentlige og private organisasjoner for de interessegrupper forskriften skal gjelde for, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. (….)»

«Den mangelfulle / manglende involvering i denne saken av Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet, NLF og Norsk Allmennflyforening (AOPA Norway), representerer klare brudd på så vel forvaltningslov som utredningsinstruks. Den mangelfulle opplysning av saken dette har medført, har igjen ført til at enkeltbestemmelser dels er flysikkerhetsmessig betenkelige og dels gir uforholdsmessig store konsekvenser for et sårbart sjøflysegment i Norge», skriver NLF.

Powered by Labrador CMS