EASA med grønt lys til enklere instrumentbevis

EASA har nå publisert sin endelige uttalelse vedrørende innføring av forenklede instrumentbevis som både omfatter en underveisrettighet for flyging i instrumenforhold og en full kompetansebasert instrumentrettighet som det skal bli enklere å oppnå. Nå er det bare medlemslandene som kan stoppe regelverket før det blir endelig vedtatt.

Publisert

(Friedrichshafen/Flynytt): EASA forventer at det nye regelverket vil gjøre at flere privatflygere skaffer seg instrumentflygingskompetanse, noe som flysikkerhetsbyrået bestemt mener vil bedre flysikkerheten og redusere antall ulykker med kontrollert flyging inn i terreng.

Etter en mangeårig regelverksprosess har EASA nå konkludert ved å utgi en "Opinion" – det vil si flysikkerhetsbyråets siste faglige ord i saken. Eneste gjenværende etappe etter dette handler om at regelverket må bli godkjent av medlemslandene i EU, blant annet gjennom EASA Committee. Dette er en komité hvor de ulike landenes samferdselsdepartementer og/eller luftfartstilsyn taler med hver nasjons stemme. I denne komiteen kan hele eller deler av regelverksforslaget i teorien stoppes, men erfaringsmessig hører det til sjeldenhetene at de helt store endringene gjøres her.

EIR møtte motbør

Det nye konseptet med en underveisrettighet (En route instrument rating, EIR) møtte motbør fra enkelte medlemsstater under EASAs regelverksprosess. Også fra norsk tilsynshold har det vært uttrykt skepsis overfor denne rettigheten. EASA legger nå bredsiden til for å støtte konseptet slik at det blir endelig vedtatt i EU.

– I likhet med mange av interessentene som har levert høringssvar, er EASA sterkt uenig med de landene som mener at EIR vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. Tvert i mot mener EASA at EIR vil øke sikkerhetsnivået innen allmennflyging, skriver byrået i sitt saksframlegg.

Ettersom EIR er et nytt konsept som potensielt kan ha uforutsette konsekvenser i implementeringsfasen, har EASA foreslått å opprette en "Monitoring Advisory Board for the EIR" som skal følge opp EIR-relaterte problemstillinger og eventuelt komme med forslag til justeringer i regelverket.

Endringer siden forrige runde

EASAs endelige uttalelse inneholder ikke vesentlige endringer i forhold til det byrået allerede har uttalt i sitt høringssvarsnotat som ble publisert ifjor høst. Muligheten til å velge bort nattprivilegiet både fra EIR og kompetansebasert IR er beholdt, noe som både kan gjøre rettigheten rimeligere og mer tilgjengelig for personer med nedsatt fargesyn. EIR eller IR uten VFR-natt-rettighet vil kun kunne benyttes i dagslys.

EASA har dessuten valgt å fjerne krav om engelsk for utøvere med EIR eller IR. Samtidig understreker byrået at det i praksis vil være engelskkrav for å operere på en rekke internasjonale flyplasser. Ved å unnlate å kreve engelsk språkkompetanse ønsker EASA å imøtekomme de allmennflygerne som kun ønsker å operere innenfor et begrenset antall land men som likevel ønsker å fly i instrumentforhold.

Konseptet med et "airport reference point" for overgang fra IFR til VFR og motsatt for EIR-flyginger er fjernet helt. Det betyr at fartøysjefen står fritt til å velge når overgangene gjøres så lenge dette er koordinert med lufttrafikktjenesten.

Det er fortsatt slik at teoripensum og -prøve vil være den samme for EIR og IR. Teorikursets varighet er fastsatt til 80 timer, mot 200 timer pr i dag og 100 timer i opprinnelig regelverksutkast.

Et annet område som har vært diskutert siden sist, handler om hvilke krav som skal stilles til instruktør og eksaminator (dvs kontrollant). EASA stadfester at de ønsker at både vanlige flygeinstruktører (FI) med instrumentrettighet og dedikerte instrumentinstruktører (IRI) skal kunne gi instruksjon for EIR og IR – enten det er innenfor eller utenfor en godkjent flygeskole (ATO). Derimot må kontrollanten være dedikert instrumenteksaminator (IRE) dersom han eller hun gjennomføre en IR-test. For EIR holder det å være kontrollant av typen FE (A), men en del av de samme kravene som stilles for en IRE (A) må være oppfylt.

Les mer om det nye instrumentregelverket i EASAs høringsnotat fra oktober 2012 her.

Du kan også laste ned EASAs presentasjonsnotat og EASAs opinion 3/2013.

Powered by Labrador CMS