GRENSEKRYSSING:

UNNGÅ TOLLTØYS: Hold Tolldirektoratet oppdatert dersom du blir forsinket på vei ut eller inn av Norge, og ikke glem at land som Tyskland påbyr bruk av flyplass med internasjonal status dersom du ikke allerede har mellomlandet eller skal mellomlande i et EU-land. Her fra Speyer flyplass.

Dette må du vite om du skal fly inn eller ut av Norge

Med sommersesongen kommer økt behov for grensekryssing med mikrofly og andre småfly. Men kan du reglene?

At man må ha levert en reiseplan forut for enhver grensekryssing – uansett om man skal sette hjul eller flottører ned på utenlandsk territorium eller ikke – er de fleste klar over.

De europeiske lufttrafikkreglene slår utvetydig fast at reiseplan kreves for alle flyvninger som er planlagt å krysse internasjonale grenser. Reiseplanen må være fullstendig og følge ICAO-format – en forkortet reiseplan tillates ikke etter de norske bestemmelsene.

Reiseplanen skal leveres senest seksti minutter før avgang. Avhengig av hvilken flyplass du skal benytte i Norge, kan imidlertid denne fristen på én time øke til fire timer. 

Dersom fartøysjefen ønsker å levere inn en reiseplan under flyging – forutsatt at dette er akseptert av vedkommende flygekontrollenhet – vil man måtte påregne den tiden det vil ta lufttrafikktjenesten å motta og behandle reiseplanen i tillegg til de 60 minuttene som er minste tid for innlevering.

Hvilke flyplasser kan du bruke?

Selv om du har ditt på det tørre med tanke på lufttrafikkreglene, er det imidlertid et annet regelsett du også må ha i tankene. Stikkordet her er tollbehandling. 

UNNGÅ TOLLTØYS: Hold Tolldirektoratet oppdatert dersom du blir forsinket på vei ut eller inn av Norge, og ikke glem at land som Tyskland påbyr bruk av flyplass med internasjonal status dersom du ikke allerede har mellomlandet eller skal mellomlande i et EU-land. Her fra Speyer flyplass.

Hovedregelen er at all lufttrafikk inn og ut av Norge skal skje via lufthavner med internasjonal status. Dette gjelder både ved avreise fra Norge og ved innreise til Norge.

Merk at du plikter å melde fra til tollmyndighetene om ankomst, selv om du benytter lufthavn med internasjonal status. Det er ikke nok å sette hjulene på asfalten! Ankomstmeldingen gir du «snarest mulig» til det lokale tollkontoret, eksempelvis over telefon.

På den måten kan Tolletaten ta stilling til om de vil ta en stikkprøve av deg eller flyet ditt før du forlater flyplassen. Ved ankomst utenom åpningstiden, skal du gi melding senest ved åpningstidens begynnelse, se tollforskriften. 

Også ved avreise fra lufthavn med internasjonal status er det meldeplikt. Meldingen skal gis innenfor åpningstid «i god tid før avreisen» eller fire timer før dersom det er snakk om et småfly.

Bruk av småflyplasser

Mikrofly og andre småfly med maksimal avgangsvekt som ikke overstiger 5.700 kg og med maksimalt 10 passasjerseter kan til tross for hovedregelen om å bruke flyplass med internasjonal status, også benytte visse småflyplasser uten tollekspedisjon. Se vedlegg 3 til tollforskriften for hvilke småflyplasser dette gjelder. 

Betingelsen for at du kan bruke disse plassene er imidlertid flere:

• Luftfartøyet må fra før være innfortollet, dersom det benyttes eller skal benyttes av person bosatt i Norge

• Flyvningen må skje til eller fra et annet Schengen-land (du kan derfor ikke fly direkte til eller fra eksempelvis Storbritannia ved bruk av slik plass) 

• Du eller dine passasjerer må ikke medbringe varer som krever fortolling

• Du må sende kopi av aktuell reiseplan til Tolldirektoratet minst fire timer før ankomst. Du kan bruke e-postadressen desken@toll.no for oversendelse av reiseplan, alternativt kan du krysse av i aktuelt felt om du leverer reiseplan via ippc.no  

LEMPELIG: Selv om reglene kan virke komplisert, er trøsten at det faktisk er mer lempelig enn i mange andre land.

• Ved avgang må du på samme måte sende kopi av reiseplan minst fire timer før avreise

• Dersom du ønsker å kansellere flyvningen eller endre avgangs- eller ankomsttiden, skal du melde fra snarest til Tolldirektoratet

• Avgående luftfartøy skal ikke uten Tolletatens tillatelse forlate landingsplassen før det tidspunkt som er angitt i reiseplanen. Er du for tidlig ute, må du enten vente – eller ringe Tolldirektoratet på tlf 22 17 18 17 for å sjekke om de gir deg lov å forlate flyplassen likevel

• Personer som medfølger ankommet luftfartøy skal ikke forlate luftfartøyet før ankomsttiden som er angitt i reiseplanen

• Medbrakte varer skal ikke fjernes fra ankommet luftfartøy før den ankomsttiden som er angitt reiseplanen

Har du spesielle operative behov, kan du ringe Tolldirektoratet på tlf 22 17 18 17 og be om hjelp. 

Unntak fra meldeplikt

Personer som har fast opphold utenfor Norge og som flyr inn og ut av landet i privat luftfartøy er unntatt den ordinære meldeplikten, gitt at luftfartøyet er til eget personlig bruk og at det skal gjenutføres. Dette gjelder både ved innreise og ved utreise.

Lettelsen har sammenheng med at slike personer også har tollfritak for selve luftfartøyet når det ankommer landet.

Selv om personer uten fast opphold i Norge er unntatt fra meldeplikten, er de ikke unntatt fra kravet om å bruke internasjonal lufthavn ved inn- eller utreise.

Bruk av småflyplasser som nevnt over er også mulig, men lettelsen i meldeplikten får da mindre betydning, siden kravet om innsending av reiseplan til Tolldirektoratet fire timer før gjelder uansett.

Hva med toll i utlandet?

Denne artikkelen dekker kun kravene i Norge. Det landet du skal fly fra eller til kan ha egne regler.

Eksempelvis tillater ikke Tyskland – i kontrast til Sverige – at du flyr direkte fra eller til et land utenfor EUs tollområde (eksempelvis Norge), med mindre du flyr via en tysk flyplass med internasjonal status.

Skal du til en liten flyplass i Tyskland uten tollbetjening, kan det derfor være praktisk med mellomlanding i eksempelvis Sverige. Sjekk AIP for det landet du skal fly til eller gjennom, før du drar av gårde!

Hva gjør du om du har varer til innfortolling?

Har du varer til innfortolling, er det enklest og rimeligst å benytte Oslo Gardermoen eller Bergen Flesland: På disse flyplassene er det tilgang til toll døgnet rundt, og det påløper ingen betaling for tollbetjeningen. Også Stavanger Sola har kostnadsfri tollbetjening, men her må man varsle to timer på forhånd. Åpningstidene er dessuten mer begrenset. 

På de øvrige flyplassene som betjener internasjonal trafikk, må eventuelle utgifter som for eksempel skyssutgifter til tjenestemenn, overtidsgodtgjørelse etc. i forbindelse med tollkontroll, betales av vedkommende fartøysjef. 

På slike plasser vil det også være krav om forhåndsvarsel, og ekspedisjonstidene vil være begrenset: Ved Sandefjord lufthavn Torp må du eksempelvis si fra 90 minutter før ankomst om du har behov for tollekspedisjon. På Røros må du si fra tre timer før ankomst.

En god regel kan være å ringe Tolldirektoratet før avreise for å avtale hvordan ekspederingen skal skje. 

Etter 1. januar 2017 er det for øvrig et krav til merverdiavgiftsregistrerte foretak om å bruke speditør ved innførsel av varer, men også privatpersoner kan få god bistand hos en speditør i samband med selve innfortollingsarbeidet.

Vær nøye!

Selv om reglene her virker komplisert, er trøsten at det faktisk er mer lempelig enn i mange andre land. Dersom reglene ikke respekteres, risikerer allmennflymiljøet innstramninger.

Det er derfor svært viktig at du setter deg inn i hvordan du håndterer grensepasseringer og toll – både for deg selv og for dine flygende brødre og søstre. 

Ring heller Tolldirektoratets desk en gang for mye enn en gang for lite. Og ettersom meldeplikten er absolutt og gjelder alle med fast bosted i Norge, hvorfor ikke gjøre det til en fast regel at du alltid sender kopi av reiseplan til desken@toll.no fire timer før, selv om du skal inn til eller ut av en tollflyplass?

Powered by Labrador CMS