LUFTFART:

Erlend Larsen (nærmest) får her en orientering av Helge Storflor om Norges eneste el-fly, LN-ELB. Stortingsmannen mener det haster med en egen norsk plan for grønn luftfart. Foto: Martin Nilsen

-Det haster med grønn luftfartsplan

Tidligere Widerøe-kaptein, nå Stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) foreslår at Stortinget skal pålegge Regjeringen å utarbeide en grønn luftfartsplan.

Publisert

Larsen fremmet forslaget torsdag 10. februar på vegne av seks Høyre-representanter.

I det såkalte «Dok 8-forslaget», som Stortingets representanter har anledning til å fremme på egne vegne eller på vegne av flere, skrive rhan blant annet:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget med forslag til et grønt luftfartsprogram».

- Haster med nasjonal satsing

I oppsummeringen av begrunnelsen heter det blant annet:

«Regjeringen har startet arbeidet med en nasjonal luftfartsstrategi, etter Stortingets vedtak. Det er naturlig at denne meldingen også omhandler grønn luftfart. Det haster imidlertid å få på plass en nasjonal satsing for å legge til rette for innovasjon og utvikling med Norge som internasjonal arena. En rekke næringslivsaktører tilknyttet luftfarten frykter for at det blir for lenge å vente til luftfartsprogrammet i meldingen er ferdig behandlet. De mener det haster med en plan som legger til rette for at aktuelle aktører setter seg sammen rundt et bord for sammen å finne gode løsninger.»

Bør bli kvitt «flyskam»

Det er Høyre-representantene Trond Helleland, Liv Kari Eskeland, Erlend Larsen, alle medlemmer av Transport- og kommunikasjonskomiteen, og dessuten Erlend Svardal Bøe, Bård Ludvig Thorheim og Aleksander Stokkebø, som representerer regioner med potensielle sterke aktører i en norsk utvikling av grønn luftfart.

- Både i norsk luftfart og i bransjer med tilknytning til luftfart er det et sterkt ønske om partnerskap mellom ulike aktører og konkurrenter for mer miljøvennlige løsninger slik at vi forhåpentligvis blir litt begrepet «flyskam», sier Erlend Larsen til Flynytt.

I begrunnelsen for forslaget, skriver Larsen blant annet:

- Parisavtalen krever at luftfarten reduserer sine utslipp for å møte fremtidige krav til transport. Stortinget bør bidra til at norsk luftfartsindustri er med på å lede utviklingen. Det er mange flyplasser i Norge som ligger relativt nær hverandre i distanse. Norge har markert seg internasjonalt som et foregangsland innenfor elektrifisering av personbiler og skipstrafikk, noe som styrker våre muligheter for å etablere en testarena for nullutslippsfly. Vi har geografien, kompetansen og innovasjonskraften som skal til for å greie dette.

Klima et kvalitetsstempel

- Det foregår en rask utvikling av fly som enten har nullutslipp eller lavt utslipp av klimagasser. Det blir forsket på både helelektriske- og hybride fremdriftsløsninger. Disse flyene trenger gode testarenaer og luftrom hvor de kan operere uforstyrret. Norge kan tilby luftrom med lav trafikktetthet, i tillegg til vær- og temperaturforhold som utfordrer den teknologiske utviklingen. Vårt utfordrende klima er et kvalitetsstempel for fly som gjennomfører tester her.

- Økt elektrisk fremdrift og bruk av hydrogen eller ammoniakk som drivstoff er alternativer for en mer bærekraftig luftfart. Norsk industri bør inviteres med i et samarbeid for å utvikle ny og banebrytende teknologi som vil få stor betydning for fremtidens luftfartsindustri. Norge som testarena for nullutslippsfly vil i tillegg bidra til at vi får en internasjonal rolle i et større utviklingsarbeid.

Har kompetanse allerede

Teknologiutvikling vil i tillegg til å bidra til reduserte klimagassutslipp være med på å skape nye arbeidsplasser innenfor industri og banebrytende teknologi. Dette er fremtidige arbeidsplasser Norge trenger. Teknologien er beslektet med områder hvor Norge har mye kompetanse allerede.

Videre heter det i forslaget:

«Regjeringen har startet arbeidet med en nasjonal luftfartsstrategi, etter Stortingets vedtak. Det er naturlig at denne meldingen også omhandler grønn luftfart. Det haster imidlertid å få på plass en nasjonal satsing for å legge til rette for innovasjon og utvikling med Norge som internasjonal arena. En rekke næringslivsaktører tilknyttet luftfarten frykter for at det blir for lenge å vente til luftfartsprogrammet i meldingen er ferdig behandlet. De mener det haster med en plan som legger til rette for at aktuelle aktører setter seg sammen rundt et bord for sammen å finne gode løsninger.»

Ikke tid til å vente

Saksgangen for forslaget er at det vil havne i en av Stortingskomiteene, den mest sannsynlige i denne saken er Transport-komiteen. De vil bruke fem til seks uker på å behandle saken. I denne tiden vil alle aktuelle deltagere i prosessen kunne si sin mening i høringer som komiteen vil invitere til.

- Jeg tror alle partier vil kunne stå bak dette forslaget og at alle ser behovet for og betydningen av at dette løftes frem som en egen sak, og ikke bare blir et underkapittel av den luftfartsmeldingen som allerede er under arbeid. Mange i bransjen mener at utviklingen nå går så raskt at vi ikke har tid til å vente på en større luftfartsplan, sier Larsen til Flynytt.

Powered by Labrador CMS