NÅR KOMMER NYE VEKTGRENSER? - Målsettingen er å få fullført arbeidet og sende forslaget ut på høring i løpet av året, slik at nytt regelverk forhåpentligvis er klart til sesongen 2023.

600 kgs vektgrense for sportsfly: - Derfor har det tatt så lang tid

20 år gammel prosess er endelig på glid.

Publisert

Til sommeren er det fire år siden den nye europeiske luftfartsloven ble vedtatt. Det er et komplekst lovverk.

I den store sammenheng er kapitlene om allmennflyging og luftsport i lovverket små, men for sportsflymiljøet Norge er dette veldig vesentlige elementer.

600 kilo?

Loven åpner for å øke vektgrensen for sportsfly (i regelverkets språkdrakt fortsatt kalt mikrofly, red.anm.) fra 472,5 til 600 kilo.

Sommeren 2018 skrev Norges Luftsportforbund på sin hjemmeside at man måtte anta at behandlingstiden for gjennomføringen av av forordningen i norsk rett kunne ta minst et halvt år. Nå har det snart gått fire år, men NLF uttrykker stor tilfredshet med at det ser ut til å gå mot nye regler løpet av 2022.

- Når kan man håpe på en avklaring om hvorvidt økt vektgrense på 600 kg for mikro-fly kan foreligge i Norge ?

- Vi er i gang med å vurdere spørsmålet, og tar det sammen med en totalgjennomgang for nytt regelverk for mikrofly, sier Tom Egil Herredsvela, juridisk seniorrådgiver i Luftfartstilsynet.

Forskrift er utdatert

Herredsvela forteller at forskriften til dels er utdatert både hva tekniske, operative og flymedisinske hensyn angår.

- Ett av innspillene vi ser på er øking av vektgrensa. Målsettingen er å få fullført arbeidet og sende forslaget ut på høring i løpet av året, slik at nytt regelverk forhåpentligvis er klart til sesongen 2023, sier han.

- Vi ser at mange land har valgt å endre reglene, herunder økt vektgrensen. Det kan være mange gode grunner til å foreta en slik endring, men noen endelig beslutning er ikke truffet.

- Hele sakskomplekset har tatt lang tid, hva er bakgrunnen for dette?

- Grunnen er til dels at vi har mange mange regelverksaker, men begrenset med ressurser, og vi må derfor prioritere. I tillegg er ikke lovgrunnlaget for å øke vektgrensen tilstede ennå. Det skyldes at de felleseuropeiske reglene som gir statene mulighet til å øke vektgrensen, så langt ikke er tatt inne i norsk rett.

Stort lovarbeid en side av saken

Det er Samferdselsdepartementet som utfører prosessen med lovendringen, men ut fra dialogen vi har, forventer vi at både den lovmessige delen og regelverksdelen for mikrofly kan forberedes i løpet av dette året.

- Arbeidsplanen er at disse prosessene skal gå parallelt. Et grovt anslag er at høringsrunde kan skje løpet av høsten 2022, sier Herredsvela.

Generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund svarer slik når Flynytt spør om en kommentar til saken:

- Allerede for 20 år siden tok NLF og europeiske luftsportsorganisasjoner initiativ til å oppdatere det europeiske regelverket om maksvektgrenser for mikrofly, slik at det samsvarer bedre med teknologiutviklingen.

Regelverks-åpning i 2018

- EU-kommisjonen var «på glid» i 2007, men det glapp dessverre i tolvte time. Desto mer fornøyd var vi med at EU-åpnet for en utvidet vektgrense til 600 kg sommeren 2018, sier Laupsa.

Etter NLFs syn er en revisjon av vektgrensene helt avgjørende for flysikkerhetsarbeidet.

- Betydningen av dette har også vært fremhevet av Statens havarikommisjon. Derfor oppfordret vi Luftfartstilsynet til å revidere forskriften allerede i 2018, og vi har også prioritert dette prosjektet i GA flysikkerhetsforum. Innføringen av nytt regelverk har tatt mye lenger tid enn vi trodde og håpet. Derfor er vi ekstra glade for at prosessen nå er godt i gang, sier han.

Håper på 1. januar 2023

Generalsekretæren sier det ser ut som om forskriftsarbeidet har god fremdrift, og at Luftfartstilsynet gjør grundige vurderinger.

- Det synes vi er veldig gledelig, og vi har en løpende dialog om dette. Det er også svært bra at Luftfartstilsynet ikke bare ser på vektendringen, men også ser på en modernisering av andre elementer, eksempelvis det flymedisinske regelverket, sier han.

- Vi ser med stor forventning fram til Luftfartstilsynet legger fram et forskriftsutkast på høring. Ikke minst håper vi at vi kan ha nytt regelverk på plass senest 1. januar 2023.

Powered by Labrador CMS